W sądzie

Załatwianie spraw w sądzie

 1. Przed rozpoczęciem sprawy, wniesieniem pozwu, uzyskaj konsultację prawnika.
 2. W pismach wszczynających sprawę należy oznaczyć: sąd do którego pismo jest skierowane i rodzaj pisma, strony sprawy (osoba wnosząca, zakładająca sprawę to powód/powódka, a osoba przeciwko której sprawę się wnosi to pozwany), podać ich adresy oraz zwięźle przedstawić żądanie, jego uzasadnienie, jak i wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń, które mają być przedstawione na rozprawie np. wskazanie świadków lub załączenie dokumentów.
 3. Należy pamiętać, że niektóre rodzaje spraw muszą być wnoszone na urzędowych formularzach (do otrzymania w każdym sądzie, dostępne również w Internecie). Również odwołanie w niektórych typach spraw należy wnieść na urzędowym formularzu. Informacje można uzyskać w każdym sądzie.
 4. Niektóre sprawy (np. o alimenty, ze stosunku pracy, o świadczenia z ubezpieczenia społecznego) mogą być zgłoszone ustnie do protokołu w sekretariacie sądu. Dotyczy to też spraw wnoszonych przez osoby zwolnione przez sąd od ponoszenia kosztów procesu.
 5. Wszystkie pisma należy składać w liczbie egzemplarzy uwzględniającej liczbę uczestniczących w sprawie osób plus jeden egzemplarz dla sądu.
 6. Wszystkie twierdzenia, które są podnoszone przed sądem, muszą być udowodnione. Dowodem mogą być: zeznania świadków, dokumenty, opinia biegłego, oględziny itp.
 7. Pisma mogą być wysłane za pośrednictwem poczty, najlepiej listem poleconym (dowód nadania) - lub złożone w biurze podawczym właściwego sądu, za potwierdzeniem odbioru na kopii składanego pisma.
 8. Załatwianie spraw przez sąd podlega zazwyczaj opłatom sądowym. Osoba zobowiązana musi dokonać uiszczenia opłaty w terminie do 7 dni od daty doręczenia pisma wzywającego do uiszczenia opłaty.
 9. Jeżeli sytuacja materialna to uzasadnia, można złożyć wniosek o zwolnienie przez sąd od ponoszenia kosztów sądowych. We wniosku należy wykazać, że uzyskane dochody nie pozwalają na poniesienie kosztów procesu bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania swojego i rodziny. Proszę pamiętać, że uzyskanie takiego zwolnienia dotyczy zawsze tylko kosztów należnych sądowi. Jeżeli przegramy sprawę (np. cywilną) mamy obowiązek zwrócić poniesione koszty przeciwnikowi (zasada ta nie dotyczy wszystkich rodzajów spraw - zob. pozostałe punkty niniejszego rozdziału). Do wniosku należy dołączyć na odpowiednim formularzu oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.
 10. Zarówno strona zwolniona od kosztów sądowych w całości lub w części jak i strona, która z takiego zwolnienia nie korzysta,  może zgłosić wniosek o ustanowienie adwokata bądź radcy prawnego z urzędu.  W sprawach cywilnych, sąd może uwzględnić taki wniosek gdy uzna, że udział  profesjonalnego pełnomocnika w sprawie jest potrzebny, a strona  nie jest w stanie ponieść kosztów jego wynagrodzenia bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. W sprawach karnych jedynie na etapie postępowania przygotowawczego wyznaczenie obrońcy z urzędu wymaga wykazania braku możliwości poniesienia kosztów obrony. Na etapie  postępowania sądowego wyznaczenie obrońcy z urzędu następuje na wniosek oskarżonego, niezależnie od jego sytuacji majątkowej. Jednakże oskarżony, w zależności od wyników procesu, może zostać obciążony kosztami obrony.
 11. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych jak i pełnomocnika  można zgłosić także przed wniesieniem sprawy do sądu.
 12. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych zwolnione od kosztów sądowych są następujące osoby: pracownik wnoszący powództwo przeciwko pracodawcy lub strona wnosząca odwołanie (np. w sprawie o rentę) do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. W przypadku wnoszenia apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, osoby te ponoszą opłatę podstawową w kwocie 30 zł. W sprawach z zakresu prawa pracy, gdzie wartość przedmiotu sporu przewyższa 50.000 zł sąd pobiera opłatę stosunkową (5% wartości przedmiotu sporu). Zwolnienie od kosztów sądowych nie oznacza, iż sąd nie może nałożyć obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi.
 13. W niektórych sprawach m.in. ze stosunku pracy, o alimenty, ustalenie ojcostwa, koszty są zaliczkowo wykładane przez skarb państwa. Oznacza to, że aby rozpocząć sprawę w sądzie nie trzeba uiścić opłaty wstępnej. I choć postępowanie w tych sprawach jest również ustawowo zwolnione od kosztów sądowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może obciążyć nas kosztami (np. nieuzasadnionego przedłużania sprawy, rażącego zachowania przed sądem).
 14. Gdy sprawa już się toczy, należy pamiętać, aby: w pismach do sądu podawać sygnaturę akt sprawy, powiadomić sąd o zmianie swego adresu lub o wyjeździe poza miejsce zamieszkania, czytać od początku do końca pisma, wezwania itp. otrzymane z sądu, wykonywać żądania sądu w wyznaczonych terminach, brać udział w rozprawach.
 15. Gdy nie możemy wziąć udziału w rozprawie, należy powiadomić o tym sąd na piśmie. Jeśli chcemy w rozprawie tej uczestniczyć powinniśmy usprawiedliwić swą nieobecność (np. poprzez zaświadczenie lekarskie) i wnosić o  odroczenie rozprawy na nowy termin wskazując że chcemy brać w niej udział osobiście. Sąd może, ale nie w każdym przypadku musi, przychylić się do naszej prośby. Każdorazowo, gdy nie uczestniczymy w rozprawie należy jak najszybciej zasięgnąć informacji telefonicznej lub osobiście dowiedzieć się, co było przedmiotem rozprawy.
 16. Jeśli, jako strona w danej sprawie nie stawimy się na rozprawie/posiedzeniu, powinniśmy niezwłocznie – w ciągu nie dalej niż 7 dni, ustalić w sądzie osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta bądź w odpowiednim wydziale sądu, bądź też telefonicznie, co się na rozprawie wydarzyło – a w szczególności,  czy zapadło orzeczenie kończące sprawę (wyrok, postanowienie). Orzeczenie kończące sprawę może zapaść na rozprawie/posiedzeniu nawet  pod nieobecność naszą bądź drugiej strony.
 17. Sąd w zależności od rodzaju i trybu postępowania -  może nie mieć obowiązku doręczenia "z urzędu" wyroków na adres domowy (poza wyrokami karnymi, w sytuacji gdy oskarżony nie był obecny na odczytaniu wyrokuwyrokami zaocznymi, nakazami zapłaty, wyrokami nakazowymi), nawet wtedy, gdy nie braliśmy udziału w rozprawie, czyli żaden wyrok czy postanowienie bez pisemnego wniosku nie zostanie nam doręczony;
 18. Sąd po ogłoszeniu wyroku poucza ustnie o trybie i terminie złożenia odwołania - jeżeli jest to niejasne, należy prosić o powtórzenie.
 19. Aby odwołać się od niekorzystnego dla nas wyroku, należy złożyć na piśmie, w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyroku, "wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem". Po otrzymaniu wyroku z uzasadnieniem, w terminie do 14 dni od tego dnia, należy złożyć apelację. Inaczej zaskarża się wyroki zaoczne i nakazy zapłaty, zatem należy zawsze dokładnie zapoznać się z pouczeniem dotyczącym sposobu i terminu zaskarżenia takiego orzeczenia.
 20. Apelację składa się do sądu wyższej instancji za pośrednictwem tego sądu, który wydał wyrok - należy adresować przesyłkę poleconą na adres sądu, który wydał wyrok, lub złożyć w biurze podawczym w tym sądzie.
 21. Wszystkie terminy w postępowaniu sądowym muszą być bezwzględnie przestrzegane. Uchybienie terminów, choćby o jeden dzień, powoduje bezskuteczność czynności.
 22. Należy pamiętać, że biura podawcze sądów na ogół czynne są w godzinach od 9.00 do 15.30. Jeżeli nie zdążymy osobiście złożyć pisma w ostatnim dniu terminu, to należy je wysłać listem poleconym przed godz. 24.00 w tym dniu.
 23. Jeżeli po raz pierwszy dowiadujemy się o wydanym przeciwko nam nakazie zapłaty, bądź wyroku, dopiero w związku  z wszczęciem przez komornika egzekucji, a wcześniej nie otrzymaliśmy w tej sprawie z sądu żadnej korespondencji – mamy 7 dni  od daty dowiedzenia się o tym fakcie na podjęcie odpowiednich działań prawnych (np. na złożenie do sądu sprzeciwu/zarzutów wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do ich wniesienia, na złożenie zażalenia na nadanie klauzuli wykonalności).

Ważne terminy:

 • nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym bądź nakazowym - termin do złożenia sprzeciwu/zarzutów wynosi 2 tygodnie od doręczenia nakazu zapłaty,
 • wyrok zaoczny - termin do złożenia sprzeciwu wynosi 2 tygodnie od doręczenia  wyroku
 • w sprawach dotyczących wykonania prawomocnego wyroku karnego –  w postępowaniu karnym wykonawczym, zażalenie na postanowienie sądu ogłoszone na posiedzeniu należy wnieść w terminie 7 dni od ogłoszenia, a nie od doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy, przekaż kilkuzłotową darowiznę dla ciężko chorych dzieci, którym nasze Stowarzyszenie funduje stypendia. Jeśli w poradniku brakuje ważnych Twoim zdaniem informacji lub nie są one dla Ciebie zrozumiałe poinformuj nas o tym. Wszystkie uwagi czytamy i staramy się uwzględnić w kolejnych aktualizacjach poradnika Dziękujemy!

Copyright © SPES 1999 - 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • seminarium
 • Ogicom
 • Non Profit
 • Przewodnik Katolicki
 • pfron
 • prowincja
 • Niedziela
 • Google
 • oblaci
 • Do Rzeczy
 • praca
 • Gość Niedzielny
 • miasto
 • agora
 • IPS
 • pity
 • denon
Facebook