Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest to nowe rozwiązanie prawne (marzec 2009 roku), które w założeniu ma oferować osobom fizycznym, niewypłacalnym dłużnikom, możliwości kontrolowanego wyjścia z zadłużenia.

Cała procedura oddłużania składa się z kilku etapów. Na początku potrzebny jest wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości złożony w sądzie rejonowym.

Kolejny etap to zgłoszenie przez wierzycieli przysługujących im wierzytelności i spieniężenie majątku upadłego. Potem sporządzany jest plan podziału między wierzycieli kwot uzyskanych w wyniku likwidacji masy upadłości.

Jeśli dłużnik jest właścicielem domu lub mieszkania z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się dłużnikowi kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres dwunastu miesięcy. Wskazaną kwotę sędzia – komisarz określa biorąc pod uwagę potrzeby mieszkaniowe dłużnika, w tym liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. W przypadku sprzedaży mieszkania ani gminna ani syndyk nie mają obowiązku zapewnienia dłużnikowi innego lokalu.

Następnie ustalany jest plan spłat wierzycieli, w którym znajdzie się informacja w jakim czasie i w jakim zakresie dłużnik będzie spłacał należności, które nie zostały uregulowane na podstawie planu podziału kwot uzyskanych w wyniku likwidacji masy upadłości. Znajdzie się w nim również informacja o tym, jaka część zobowiązań dłużnika zostanie umorzona.

Po wykonaniu przez dłużnika obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu niezaspokojonych zobowiązań dłużnika objętych planem spłaty oraz o zakończeniu postępowania upadłościowego.

W obecnym kształcie, upadłość konsumencka jest rozwiązaniem obciążonym szeregiem poważnych mankamentów. Obejmuje ona jedynie te osoby, których niewypłacalność powstała na skutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności takich jak: nagła choroba czy niepełnosprawność. W zasadzie będzie ona miała zastosowanie do osób, które dysponują majątkiem mogącym chociażby w części zaspokoić wierzycieli. Dłużnik składający wniosek o ogłoszenie upadłości powinien mieć świadomość, że w razie jej ogłoszenia również mieszkanie będące majątkiem dłużnika, zostanie spieniężone na pokrycie zadłużenia wobec wierzycieli.

Z tych powodów, z inicjatywą zmiany ustawy o upadłości konsumenckiej, wystąpił do Sejmu Związek Banków Polskich. Projekt nowelizacji opracowała już komisja "Przyjazne państwo". Jak wynika z projektu, ogłaszając upadłość, dłużnik utraciłby mieszkanie dopiero w przypadku nie dotrzymania przedstawionego przez siebie planu spłat wierzycieli. Upadłość mogliby ogłaszać także ci, którzy w zadłużenie popadli z własnej winy.

Copyright © 1999 - 2014 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu www.spes.org.pl nie może być rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, modyfikowany lub reprodukowany, w tym także zamieszczany w Internecie - bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie) - bez pisemnej zgody Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Poradnik "Twoje Prawa" jest udostępniany osobom fizycznym na zasadach określonych szczegółowo w Warunkach korzystania z serwisu.

Komentarze

Komentarze nie połączone z portalem Facebook

Komentarz pojawi się po zaakceptowaniu przez moderatora.

 • Ogicom
 • Gość Niedzielny
 • Google
 • Przewodnik Katolicki
 • IPS
 • Do Rzeczy
 • Non Profit
 • Niedziela
 • miasto
 • seminarium
 • prowincja
 • oblaci
 • pfron
 • agora
 • denon
Facebook