Przepisy lokalowe Miasta Katowice wydane z naruszeniem prawa (2017 - )

Inicjatywa SPES ma na celu zmianę przepisów prawa miejscowego w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Katowice  celem wyeliminowania przepisów niezgodnych z ustawą, naruszających prawa mieszkańców Katowic znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, by mogli godnie - bez "zmuszania" do przyjęcia statusu osoby bezdomnej - ubiegać się o lokal komunalny.

Opis problemu

Już raz dzięki działaniom SPES Rada Miasta Katowice w uchwale nr XXXVI/700/17 z dnia 2 lutego 2017 r. dokonała zmiany dotychczas obowiązujących „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Katowice” w zakresie kryteriów uprawniających do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

W podjętym postępowaniu sądowym (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt: I OSK 1296/16, oddalający skargę kasacyjną Rady Miasta Katowice od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie skargi Pana H.S.) zespół SPES wykazał, że przepisy prawa miejscowego zostały wydane z przekroczeniem delegacji z ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy.

Praktyka Ośrodka Poradnictwa pokazuje, że pomimo wprowadzonej zmiany Uchwała w dalszym ciągu jest niezgodna z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów i godzi w osoby ubogie "skazując" je na utratę dachu nad głową. Do Ośrodka zgłaszają się osoby, którym Miasto Katowice odmawia zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, błędnie uznając, że mają zaspokojone potrzeby mieszkaniowe. Jest to wynikiem tego, że Rada Miasta Katowice w sposób niedopuszczalny zmodyfikowała regulację ustawową i zdefiniowała pomieszczenie tymczasowe, jako lokal mieszkalny. Skutkiem tego dochodzi do kuriozalnej konstrukcji prawnej, gdzie według gminy zaspokojone potrzeby mieszkaniowe ma osoba, która w wyniku eksmisji z lokalu mieszkalnego przebywa w pomieszczeniu tymczasowym – nawet, jeśli przebywa tam już bez tytułu prawnego i gmina jednocześnie wzywa do jego opuszczenia (w przypadku, gdy przekroczone jest kryterium dochodowe do lokalu socjalnego). SPES zabiega o zmianę prawa miejscowego celem wyeliminowania przepisów niezgodnych z ustawą, naruszających prawa mieszkańców Katowic znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, by mogli godnie - bez "zmuszania" do przyjęcia statusu osoby bezdomnej - ubiegać się o lokal komunalny.

W licznych wystąpieniach do Urzędu Miasta zespół Ośrodka zwracał  uwagę, że pomieszczenie tymczasowe nie jest lokalem mieszkalnym w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów (…), zatem osoba w nim przebywająca nie może być uznana za taką, która za zaspokojone potrzeby mieszkaniowe i powierzchnia zajmowanego pomieszczenia tymczasowego nie może być brana pod uwagę, jako kryterium powierzchniowe przy staraniach o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta Katowice.

Swoje stanowisko Miasto wyraziło w piśmie z dnia 17.05.2018 r. 

Wprawdzie zgodziło się z opinią SPES, że pomieszczenie tymczasowe nie jest lokalem mieszkalnym, przedstawiło natomiast koncepcję, iż po wygaśnięciu umowy najmu pomieszczenia tymczasowego, pomieszczenie to staje się lokalem mieszkalnym.

Zespół Ośrodka wystąpił o wskazanie podstawy prawnej tegoż stanowiska i otrzymał odpowiedź, w której Urząd Miasta Katowice uznał, że pomieszczenie tymczasowe, po wygaśnięciu okresu umowy najmu, na jaki została zawarta, zachowuje status pomieszczenia tymczasowego. Jednakże w ocenie Miasta nie stanowiło to podstawy do zmiany przepisów prawa miejscowego.

SPES wystąpił do Wojewody Śląskiego o ocenę zgodności z prawem uchwały Rady Miasta Katowice.  W odpowiedzi na zgłaszany problem Wojewoda Śląski wskazał:

Organ nadzoru (…), traktując pismo jako „sygnał w sprawie”, dokonał wnikliwej oceny przedmiotowej uchwały pod kątem jej zgodności z prawem. Biorąc również pod uwagę wątpliwości wyeksponowane w piśmie uznał, iż w jego ocenie zachodzą przesłanki będące podstawą do zakwestionowania legalności wskazanej wyżej uchwały w całości. Wobec powyższego zostanie przygotowana przez organ nadzoru skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z wnioskiem o stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIII/146/19 Rady Miasta Katowice w całości jako sprzecznej z art. 21 ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.) – pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 03.09.2019 r.  

Zespół SPES spotkał się w Urzędzie Miasta Katowice z Naczelnikiem Wydziału Budynków i Dróg i pracownikami Wydziału. W trakcie dyskusji strony przedstawiły swoje argumenty w sprawie i odniosły się do nich. SPES zaproponował możliwe rozwiązania zgłaszanego problemu, np. zastosowanie unormowań prawnych przyjętych w innych uchwałach gminnych, systemowe zmiany, program „Najpierw mieszkanie”.  W planach kolejne spotkanie. Mamy nadzieję na wspólne wypracowanie wyeliminowania naruszenia praw mieszkańców Katowic znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Korespondencja w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Katowice

17.05.2017 Pismo SPES do Prezydenta Miasta Katowice
17.05.2017

Pismo SPES do Przewodniczącej Rady Miasta Katowice

22.05.2017 Pismo Przewodniczącej Rady Miasta Katowice do wiadomości SPES
14.09.2017 Pismo SPES do Prezydenta Miasta Katowice
14.09.2017 Pismo SPES do Przewodniczącej Rady Miasta Katowice
18.09.2017 Pismo Przewodniczącej Rady Miasta Katowice do wiadomości SPES
11.01.2018 Pismo SPES do Prezydenta Miasta Katowice
11.01.2018 Pismo SPES do Przewodniczącej Rady Miasta Katowice
24.01.2018 Pismo Przewodniczącej Rady Miasta Katowice do wiadomości SPES
06.04.2018 Pismo SPES do Prezydenta Miasta Katowice
06.04.2018 Pismo SPES do Przewodniczącej Rady Miasta Katowice
13.04.2018 Pismo Przewodniczącej Rady Miasta Katowice do wiadomości SPES
17.05.2018 Pismo Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice
14.06.2018

Pismo SPES do Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice

14.06.2018

Pismo SPES do Przewodniczącej Rady Miasta Katowice

06.09.2018 Pismo SPES do Prezydenta Miasta Katowice
06.09.2018 Pismo SPES do Przewodniczącej Rady Miasta Katowice
14.09.2018 Pismo Przewodniczącej Rady Miasta Katowice do wiadomości SPES
08.02.2019 Pismo SPES do Prezydenta Miasta Katowice
08.02.2019 Pismo SPES do Przewodniczącego Rady Miasta Katowice
14.02.2019 Pismo Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do wiadomości SPES
03.04.2019 Pismo SPES do Rzecznika Praw Obywatelskich

14.06.2019

Pismo SPES do Wojewody Śląskiego
22.07.2019 Pismo Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice
07.08.2019 Pismo SPES do Przewodniczącego Rady Miasta Katowice
13.08.2019

Pismo Przewodniczącego Rady Miasta Katowice

03.09.2019 Pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
18.02.2020 Pismo Wiceprezydenta Miasta Katowice
09.03.2020 Pismo SPES do Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice
16.03.2020 Pismo Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do wiadomości SPES
02.04.2020  Pismo Biura Rzecznika Praw Obywatelskich do wiadomości SPES
18.06.2020 Pismo SPES do Zastępcy Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego


Komentarze

Komentarze nie połączone z portalem Facebook

(pokaż)

Komentarz pojawi się po zaakceptowaniu przez moderatora.

 • miasto
 • IPS
 • Gość Niedzielny
 • Do Rzeczy
 • oblaci
 • praca
 • Niedziela
 • szip
 • weglosmyk
 • Non Profit
 • adwokat ewa
 • ralus
 • denon
 • Przewodnik Katolicki
 • renovabis
 • pity2016
 • seminarium
 • prowincja
 • dudkiewicz
 • fio
 • pooooo
 • zthiu
 • Google
 • niw
 • asystentpit
 • pfron
 • izba lekarska
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC