Sposób rozpatrywania wniosku i tryb odwoławczy

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy jest równoznaczne z decyzją ZUS o przyznaniu prawa do tego świadczenia. Decyzja ta zależy od spełnienia warunków uprawniających do renty, w tym od treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Jeśli orzeczenie będzie niekorzystne należy złożyć od niego sprzeciw, a gdy złożony sprzeciw nie przyniesie skutku warto zakwestionować decyzję odmowną organu rentowego składając od niej odwołanie do sądu.   

 1. Jednym z elementów rozpatrywania wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy jest badanie przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na podstawie badania lekarz ZUS orzeka o niezdolności do pracy.
 2. Na orzeczenie lekarza orzecznika, zgodnie z zawartym w niej pouczeniem, przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Komisja lekarska, rozpatrując sprzeciw, dokonuje oceny niezdolności do pracy i jej stopnia.
 3. Orzeczenie lekarza orzecznika, do którego nie wniesiono sprzeciwu lub co do którego nie zgłoszono zarzutu wadliwości, albo orzeczenie komisji lekarskiej, stanowi podstawę do wydania decyzji o uprawnieniach do renty.
 4. Od decyzji rentowej przysługuje odwołanie, zgodnie z zawartym w niej pouczeniem, do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Trybu odwoławczego w sprawach decyzji ZUS-u nie należy się obawiać, gdyż postępowanie to jest wolne od opłat i nie jest konieczna pomoc prawna (adwokata).
 5. Jeśli w odwołaniu do sądu kwestionuje się orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, a nie zgłoszono do niego wcześniej sprzeciwu do komisji lekarskiej sąd odrzuci takie odwołanie, chyba, że będą istnieć przesłanki do przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej.
 6.  Jeśli odwołanie wpłynie do sądu, sąd  kieruje osobę wnioskującą o rentę na badanie przez lekarza biegłego, który po badaniu wyda opinię na temat jej stanu zdrowia i zdolności do pracy. Jeśli opinia będzie dla wnioskodawcy niekorzystna przysługuje mu prawo wniesienia zarzutów – ustosunkowania się do opinii.  Doręczając opinię, sąd zakreśla termin, w jakim można  to uczynić, najczęściej jest to termin  7 bądź 14 dni od dnia otrzymania opinii. Gdyby korespondencja z sądu nie zawierała takiego pouczenia, a strona jest niezadowolona z treści opinii, wskazane jest aby na piśmie wnieść zarzuty.
 7. Należy pamiętać, że w toku procesu odwoławczego można i należy kierować do sądu na piśmie wszelkie istotne dla sprawy informacje oraz składać dokumenty - zawsze z przywołaniem sygnatury akt sprawy.
 8. Po ogłoszeniu przez sąd wyroku, jeśli osoba zainteresowana nie zgadza się z jego treścią, należy złożyć w biurze podawczym sądu (za potwierdzeniem odbioru) lub listem poleconym wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Czynność tę należy wykonać w terminie do 7 dni od ogłoszenia (wydania) wyroku. Następnie, w terminie 14 dni od daty otrzymania wyroku z uzasadnieniem, można wnieść apelację do sądu apelacyjnego za pośrednictwem sądu okręgowego, który rozpatrywał sprawę. 
 9. W przypadku niepowodzenia, po wyczerpaniu możliwości odwoływania się, można jeszcze podjąć starania o przyznanie prawa do renty w drodze wyjątku. Tego rodzaju wniosek składa się na ręce Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesa Rady Ministrów. Więcej informacji znajduje się w dziale Renta i emerytura przyznawana w szczególnym trybie


Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy, przekaż kilkuzłotową darowiznę dla ciężko chorych dzieci, którym nasze Stowarzyszenie funduje stypendia. Jeśli w poradniku brakuje ważnych Twoim zdaniem informacji lub nie są one dla Ciebie zrozumiałe poinformuj nas o tym. Wszystkie uwagi czytamy i staramy się uwzględnić w kolejnych aktualizacjach poradnika Dziękujemy!

Copyright © SPES 1999 - 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • pity2016
 • IPS
 • zthiu
 • praca
 • szip
 • seminarium
 • oblaci
 • adwokat ewa
 • weglosmyk
 • Do Rzeczy
 • denon
 • Gość Niedzielny
 • Niedziela
 • izba lekarska
 • Przewodnik Katolicki
 • miasto
 • dudkiewicz
 • renovabis
 • Non Profit
 • prowincja
 • ralus
 • Google
 • pfron
 • Ogicom
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC