Baner Pity.pl


Sposób rozpatrywania wniosku i tryb odwoławczy

Decyzja o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy zależy w szczególności od treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, który ocenia czy osoba wnioskująca o rentę, jest niezdolna do pracy.  Jeśli orzeczenie będzie niekorzystne, należy złożyć od niego sprzeciw, a gdy złożony sprzeciw nie przyniesie skutku warto zakwestionować decyzję odmowną organu rentowego, składając od niej odwołanie do sądu.   

 1. Jednym z elementów rozpatrywania wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy jest badanie przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na podstawie badania lekarz ZUS orzeka o niezdolności do pracy.
 2. Od orzeczenia lekarza orzecznika, zgodnie z zawartym w nim pouczeniu, przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Jeśli strona nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarza orzecznika, a chce uzyskać prawo do renty – konieczne jest wniesienie sprzeciwu. Brak sprzeciwu powoduje odrzucenie przez sąd odwołania od decyzji rentowej, o czym będzie mowa niżej.  Komisja lekarska, rozpatrując sprzeciw, dokonuje oceny niezdolności do pracy i jej stopnia.
 3. Jeżeli strona zorientowała się po terminie, że nie złożyła sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika – należy niezwłocznie złożyć w ZUS przedmiotowy sprzeciw z wnioskiem o przywrócenie terminu i wykazać, że wniesienie sprzeciwu po terminie nastąpiło z przyczyn od siebie niezależnych.
 4. Orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub co do którego nie zgłoszono zarzutu wadliwości, albo orzeczenie komisji lekarskiej, stanowi podstawę do wydania decyzji o uprawnieniach do renty.
 5. Od decyzji rentowej przysługuje odwołanie - zgodnie z zawartym w niej pouczeniem - do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, które wnosi się na piśmie za pośrednictwem ZUS w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Pisemne odwołanie składa się bądź osobiście w placówce ZUS, bądź należy je wysłać do ZUS listem poleconym. 
 6. Możliwe jest nadto wniesienie odwołania od decyzji rentowej w innej formie niż pisemna- ustnie do protokołu sporządzonego przez ZUS lub ustnie do protokołu w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy albo w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania strony,  w tym samym terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji . Jeśli odwołanie zostało wniesione ustnie do protokołu w sądzie - sąd niezwłocznie przekazuje protokół do ZUS, chyba że ten sąd jest właściwy do rozpoznania odwołania; w takim przypadku sąd zażąda akt sprawy i nada bieg odwołaniu, przesyłając odpis protokołu do ZUS.
 7. Trybu odwoławczego w sprawach decyzji ZUS nie należy się obawiać, gdyż postępowanie to jest wolne od opłat i nie jest konieczna pomoc prawna (adwokata/ radcy prawnego).
 8. Sąd odrzuci odwołanie wniesione po upływie terminu, chyba że przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się.
 9. Jeśli w odwołaniu do sądu kwestionuje się orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, a nie zgłoszono od niego wcześniej sprzeciwu do komisji lekarskiej - sąd odrzuci takie odwołanie. W tym przypadku można jeszcze składać do ZUS wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu, o czym mowa powyżej w punkcie  3.
 10. Jeżeli w odwołaniu strona zarzuci, że ZUS nie rozpatrzył wniesionego po terminie sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika - a wniesienie sprzeciwu po terminie nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych, sąd uchyla decyzję, przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania do ZUS i umarza postępowanie. W takim przypadku ZUS kieruje sprzeciw do rozpatrzenia do komisji lekarskiej.
 11. Jeśli odwołanie zostanie skutecznie wniesione, sąd  kieruje osobę wnioskującą o rentę na badanie przez lekarza biegłego, który po badaniu wyda opinię na temat jej stanu zdrowia i zdolności do pracy. Sąd doręcza opinię stronom postępowania – osobie wnioskującej o rentę jak i ZUS-owi; strony mają prawo ustosunkować się do opinii i zgłosić do niej zastrzeżenia/zarzuty. Jeśli opinia będzie dla wnioskodawcy niekorzystna – powinien zgłosić do niej zastrzeżenia/zarzuty.  Doręczając opinię, sąd zakreśla termin, w jakim można  to uczynić, najczęściej jest to termin  7 bądź 14 dni od dnia otrzymania opinii. Gdyby korespondencja z sądu nie zawierała takiego pouczenia, a strona jest niezadowolona z treści opinii, wskazane jest aby na piśmie wnieść zarzuty.
 12. Należy pamiętać, że w toku procesu odwoławczego można i należy kierować do sądu na piśmie wszelkie istotne dla sprawy informacje oraz składać dokumenty - zawsze z przywołaniem sygnatury akt sprawy.
 13. Po ogłoszeniu przez sąd wyroku, jeśli strona nie zgadza się z jego treścią, należy złożyć w biurze podawczym sądu (za potwierdzeniem odbioru) lub listem poleconym wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Czynność tę należy wykonać w terminie do 7 dni od ogłoszenia (wydania) wyroku. Następnie, w terminie 14 dni od daty otrzymania wyroku z uzasadnieniem, można wnieść apelację do sądu apelacyjnego za pośrednictwem sądu okręgowego, który rozpatrywał sprawę 
 14. W przypadku niepowodzenia, po wyczerpaniu możliwości odwoływania się, można jeszcze podjąć starania o przyznanie prawa do renty w drodze wyjątku. Tego rodzaju wniosek składa się na ręce Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesa Rady Ministrów. Więcej informacji znajduje się w dziale Renta i emerytura przyznawana w szczególnym trybie

Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Copyright © SPES 1999 - 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.


 • szip
 • renovabis
 • izba lekarska
 • oblaci
 • praca
 • denon
 • dudkiewicz
 • zthiu
 • Do Rzeczy
 • adwokat ewa
 • pity2016
 • pfron
 • ralus
 • IPS
 • Gość Niedzielny
 • Non Profit
 • Przewodnik Katolicki
 • Niedziela
 • prowincja
 • weglosmyk
 • seminarium
 • Google
 • miasto
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC