Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są formą pomocy finansowej państwa skierowaną do osób uprawnionych do alimentów od rodzica, na podstawie wyroku sądu lub na drodze ugody sądowej, jeżeli komornik nie może ich wyegzekwować od dłużnika i stwierdzi całkowitą bądź częściową bezskuteczność egzekucji w okresie ostatnich dwóch miesięcy.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do alimentów od rodzica, jeżeli:

 • osoba uprawniona nie ukończyła 18 roku życia, a po 18 roku życia -  jeżeli osoba ta uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia przez nią 25 roku życia, lub
 • osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (bez względu na wiek i bezterminowo)

oraz dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł miesięcznie.

Przy ustaleniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych świadczeń z tego funduszu.

Ustalenie prawa do świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek składa się w Urzędzie Gminy lub Miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej,
 • jest pełnoletnia i ma własne dziecko,
 • zawarła związek małżeński.


Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
logo pfron

Projekt Twoje Prawa jest współfinansowany ze środków PFRON

Copyright © SPES 1999 - 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.


 • praca
 • Przewodnik Katolicki
 • izba lekarska
 • adwokat ewa
 • renovabis
 • miasto
 • dudkiewicz
 • weglosmyk
 • prowincja
 • oblaci
 • seminarium
 • ralus
 • zthiu
 • Do Rzeczy
 • Gość Niedzielny
 • szip
 • Google
 • pity2016
 • Non Profit
 • IPS
 • Niedziela
 • pfron
 • asystentpit
 • denon
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC