Regulamin

Regulamin Programu Pomocy Dzieciom
Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Postanowienia ogólne

§ 1

1.    Program Pomocy Dzieciom, zwany dalej Programem, funkcjonuje na podstawie:

1)    Statutu Stowarzyszenia,
2)    Niniejszego Regulaminu.

Cele Programu

§ 2

1.  Stowarzyszenie tworzy program pomocy społecznej skierowany do znajdujących się w niedostatku rodzin opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym.

2.    Celem pomocy udzielanej w ramach Programu jest:

1) wspieranie samodzielnych działań rodziny, w przezwyciężaniu sytuacji życiowych w zakresie najważniejszych i niezbędnych potrzeb życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując wyłącznie własne zasoby i możliwości,

2) wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

3.    Pomoc może być przyznana rodzinom, które łącznie spełniają następujące kryteria:

1)    opiekują się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym to jest dziećmi wymagającymi przez całą dobę wsparcia funkcji życiowych (np. za pomocą respiratora/koncentratora tlenu), karmienia dojelitowego lub pozajelitowego i/lub innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych,

2)    dzieci nie ukończyły 25 roku życia (w sytuacji gdy stypendysta kontynuuje udział w programie, wówczas kryterium wiekowe nie obowiązuje),

3)    znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (niedostatku), która utrudnia lub uniemożliwia sprawowanie opieki nad dzieckiem,

4)   deklarują gotowość wykorzystania własnych możliwości radzenia sobie z trudnościami i aktywnego działania na rzecz trwałej poprawy swojej sytuacji życiowej,

5)    nie otrzymują znaczącej pomocy ze środków pozarządowych i innych źródeł.

4.    Pomoc  może być przyznawana w następujących formach:

1) jednorazowego świadczenia pieniężnego, którego wysokość będzie ustalana indywidualnie dla rodzin biorących udział w Programie, wypłacanego w postaci miesięcznego lub kwartalnego przelewu na konto bankowe Świadczeniobiorcy,

2) dofinansowania zakupu środków pomocniczych i leków w formie świadczenia przekazywanego bezpośrednio na konto danego sklepu medycznego bądź apteki,

3)    dofinansowania do czynszu przekazywanego bezpośrednio na konto administratora lokalu,

4)    w postaci bonów towarowych lub kart przedpłaconych, do realizacji w sieci placówek partnerów Programu (mogą to być np. apteki) - w przypadku pozyskania specjalistycznych dotacji (grantów) ze środków zewnętrznych,

5)    dofinansowania do  zakupu sprzętu specjalistycznego dla dziecka,

6)    dofinansowania do zakupu podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego,

7)    dofinansowania zakupu niezbędnych i ważnych życiowo sprzętów domowych (np. w przypadku uzyskania przez Świadczeniobiorcę nowego mieszkania),

8)  dofinansowania tzw. wkładu własnego do likwidacji barier architektonicznych lub poniesienia innych wydatków poprawiających warunki mieszkaniowe,

9)    dofinansowania kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe Świadczeniobiorcy,

10)    dofinansowania kosztów dojazdu na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe Świadczeniobiorcy wraz z dietą w przypadku, gdy kursy te są prowadzone poza miejscowością jego zamieszkania,

11)    wypożyczenia sprzętu specjalistycznego będącego własnością Stowarzyszenia,

12) w przypadku onieczności poprawy warunków mieszkaniowych Świadczeniobiorcy:

a) dofinansowania zakupu lokalu mieszkalnego, w tym dofinansowania wkładu własnego przy zaciąganiu przez Świadczeniobiorcę kredytu hipotecznego na zakup lokalu mieszkalnego,
b) dofinansowania wkładu własnego – partycypacji - w kosztach budowy lokalu mieszkalnego przez towarzystwo budownictwa mieszkaniowego, którego Świadczeniobiorca będzie najemcą,
c) dofinansowania kaucji w związku z zawarciem przez Świadczeniobiorcę umowy najmu lokalu mieszkalnego,
d) czasowego udostępnienia na cele mieszkalne Mieszkania Wsparcia,

13)   udzielenia innej pomocy finansowej, która w znaczący sposób poprawiłaby sytuację bytową rodziny,

14)    pracy socjalnej, pracy środowiskowej, poradnictwa rodzinnego i socjalnego.

5.    Pomoc o której mowa w § 2 ust. 4 jest  przyznawana na okres jednego roku (dwunastu miesięcy).

6.    Mieszkanie Wsparcia, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 12) d), jest lokalem mieszkalnym, do którego tytuł prawny posiada Stowarzyszenie, z którego Świadczeniobiorca może korzystać nieodpłatnie na zasadach określonych w umowie zawartej przez Stowarzyszenie z Świadczeniobiorcą, do czasu uzyskania przez Świadczeniobiorcę tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, w którym jego potrzeby mieszkaniowe zostaną zaspokojone..

Wniosek i przyznanie pomocy

§ 3

1.    Pomoc jest przyznawana na wniosek osoby, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym, zwanym dalej Wnioskodawcą

2.    Wniosek może złożyć każda rodzina, która ocenia swoją sytuację materialną jako trudną i sprawuje opiekę nad dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym.

3.    Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z udzieleniem pomocy.

4.    Terminy oraz harmonogramy dotyczące realizacji Programu ustala i publikuje na stronie Stowarzyszenia i stronie Programu Koordynator Programu w zakresie kompetencji przyznanych mu przez Zarząd Stowarzyszenia.

5.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie może wyrazić zgodę na złożenie wniosku o pomoc poza ustalonymi terminami, o których mowa w § 3 ust. 4.

6.   Wniosek składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest wniosek o pomoc wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Programu, stanowiący  załącznik nr 1 do regulaminu. Drugą częścią wniosku jest kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego, stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu. Wniosek składany jest w postaci elektronicznej do dostępnej przez Internet bazy rekrutacyjnej. Złożenie wniosku polega na wyczerpującym udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w internetowym formularzu wniosku dostępnym w  bazie rekrutacyjnej.

7.   Wnioskodawca uzyskuje dostęp do bazy rekrutacyjnej po zarejestrowaniu w systemie podstawowych danych osobowych oraz adresu e-mail, które umożliwiają identyfikację i uwierzytelnienie Wnioskodawcy w systemie bazy danych.

8.    Formularz wniosku dostępny po zalogowaniu i wypełniany online przez Internet, zawiera szczegółowe pytania dotyczące dochodów wszystkich wspólnie zamieszkujących członków rodziny, pomocy finansowej i rzeczowej uzyskiwanej z innych źródeł, sytuacji mieszkaniowej, sytuacji majątkowej oraz szczegółowego opisu problemów zdrowotnych dziecka i wynikających z niego obciążeń dla rodziny, to jest informacji niezbędnych dla udzielenia świadczenia pomocy społecznej osobom i rodzinom najbardziej jej potrzebującym.

9.    Do składanego w bazie rekrutacyjnej wniosku nie dołącza się żadnych dokumentów.

10.  Wnioski niekompletne, błędnie wypełnione lub niespełniające innych warunków formalnych zawartych w Regulaminie nie będą rozpatrywane.

11.  Po analizie wniosków złożonych do bazy rekrutacyjnej kontaktujemy się z wybranymi przez nas rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do Programu, które kompletują potrzebną dokumentację.

12.   Do rodzin po raz pierwszy wstępnie zakwalifikowanych do Programu zgłasza się przedstawiciel Stowarzyszenia (pracownik lub wolontariusz) celem zapoznania się z sytuacją rodziny w miejscu zamieszkania. W przypadku rodzin, które kontynuują uczestnictwo w Programie decyzję o konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania podejmuje koordynator programu po zapoznaniu się z wnioskiem rodziny.

13.   Osoby wstępnie zakwalifikowane do Programu w trakcie wizyty przedstawiciela  Stowarzyszenia przedstawiają mu oryginały dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową oraz stan zdrowia dziecka opisywane we wniosku i przekazują kopie tych dokumentów jako załącznik do wniosku (będą to między innymi deklaracje podatkowe wszystkich wspólnie zamieszkujących członków rodziny, decyzje zasiłkowe z pomocy społecznej, zaświadczenia o dochodach z zakładów pracy, opinia lokalnego ośrodka pomocy społecznej, zaświadczenia lekarskie i inne wskazane indywidualnie przez Stowarzyszenie dokumenty). W przypadku osób, kontynuujących udział w Programie istnieje możliwość przesłania powyższych dokumentów drogą pocztową bądź mailową.

14.    Pomoc w ramach Programu jest przyznawana rodzinom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji, która jest oceniana na podstawie kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie. Ilość rodzin objętych pomocą jest uzależniona od ilości posiadanych przez Stowarzyszenie środków przeznaczonych na realizację Programu.

15.  Po pozytywnej weryfikacji pobranych dokumentów oraz pozyskanych informacji, rodzina zakwalifikowana do Programu otrzyma pisemną umowę. Po jej podpisaniu przez Wnioskodawcę, staje się on Świadczeniobiorcą i uruchamiana jest na jego rzecz realizacja pomocy na warunkach i w okresie wskazanym w umowie.

16.    Stowarzyszenie nie przewiduje rozliczania środków przyznanego świadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1) w trakcie jego pobierania (np. w postaci uzgadniania wydatków czy przesyłania faktur). Rodzina decyduje o przeznaczeniu środków z świadczenia, które zwiększają rodzinny budżet i zobowiązuje się wykorzystywać otrzymane środki racjonalnie i oszczędnie na bieżące i najważniejsze potrzeby.

17.    W przypadku świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt od 2) do 9), pomoc może być przyznana po przedstawieniu faktury pro forma bądź innego dokumentu potwierdzającego cel i koszty zakupu sprzętu bądź usługi i przekazywana jest bezpośrednio na rachunek bankowy Świadczeniobiorcy lub Stowarzyszenie dokonuje zapłaty na rzecz sprzedawcy na podstawie uzyskanej faktury lub faktury pro forma wskazującej Stowarzyszenie jako płatnika.

18.   W przypadku świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 10), dofinansowanie kosztów dojazdu na kurs wraz z dietą  rozliczane będzie w formie delegacji bądź na podstawie faktur, imiennych biletów. Podstawą rozliczenia delegacji będzie potwierdzenie na niej pieczątką, że we wskazanym w delegacji terminie Świadczeniobiorca stawiał się na szkolenie oraz dokument potwierdzający zaliczenie kursu.

19.    W przypadku świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 12) ppkt a) do d), pomoc może zostać przyznana Świadczeniobiorcy, który znajduje się w skrajnie trudnej sytuacji mieszkaniowej, po przedstawieniu przez Świadczeniobiorcę  - w zakresie świadczeń określonych w § 2 ust. 4 pkt 12) ppkt a) do c) -  umowy zawartej odpowiednio ze sprzedającym lokal mieszkalny, z bankiem, z towarzystwem budownictwa społecznego, z wynajmującym i przekazywana jest bezpośrednio na rachunek bankowy Świadczeniobiorcy lub Stowarzyszenie dokonuje zapłaty na rzecz – odpowiednio - sprzedającego lokal mieszkalny, towarzystwa budownictwa społecznego, wynajmującego, na podstawie uzyskanej faktury lub faktury pro forma wskazującej Stowarzyszenie jako płatnika.  

20.   Rodzina zakwalifikowana do Programu Pomocy Dzieciom, której zostało przyznane świadczenie pieniężne wypłacane w postaci miesięcznego bądź kwartalnego przelewu na konto Świadczeniobiorcy może w okresie trwania umowy wnioskować o przyznanie dodatkowej pomocy w formach wskazanych w § 2 ust. 4 pkt od 2) do 14).  Przyznanie tej pomocy będzie następować w drodze aneksu do umowy.

21.  Celem pracy socjalnej, środowiskowej oraz poradnictwa rodzinnego i socjalnego jest wspólne z Świadczeniobiorcą poszukiwanie możliwie skutecznych rozwiązań problemów rodzinny, związanych z chorobą dziecka i niedostatkiem, wsparcie i aktywizowanie do odkrywania i mobilizowania własnego potencjału w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

22.    W czasie realizacji pomocy wskazanej w umowie z rodziną Stowarzyszenie może w każdym czasie zażądać dodatkowych informacji i dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową oraz stan zdrowia dziecka opisywane we wniosku, poza informacjami i dokumentami przedłożonymi przed wydaniem decyzji o przyznaniu świadczenia.

Dane osobowe i ochrona prywatności

§ 4

1.   Rozpatrzenie wniosku wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne przy czym nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia nadanie wnioskowi dalszego biegu.

2.    Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa załącznik nr 1 do „Regulaminu Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES”.

Wstrzymanie realizacji pomocy, rozwiązanie umowy 
i zwrot kosztów udzielonej pomocy

§ 5

1.  Stowarzyszenie ma prawo wstrzymać realizację pomocy, rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym i zażądać zwrotu kosztów poniesionych w związku z realizacją postanowień zawartych w umowie w całości bądź w części, w terminie i kwocie określonej w oświadczeniu o rozwiązaniu Umowy, w razie:

1)    odmowy udzielenia informacji i dokumentów,  o których mowa w Regulaminie,
2)    ujawnienia, iż okoliczności faktyczne podane we wniosku o udzielenie pomocy były nieprawdziwe
3)  cofnięcia przez Świadczeniobiorcę zgody na przetwarzanie oraz publikowanie danych osobowych w zakresie któregokolwiek z punktów wskazanych w § 4 Regulaminu.

2.    Stowarzyszenie zastrzega możliwość zaprzestania realizacji pomocy i rozwiązania umowy  w razie zaistnienia po jego stronie przeszkody uniemożliwiającej realizację decyzji. Wnioskodawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie wobec Stowarzyszenia o wypłatę świadczenia.

Postanowienia końcowe

§ 6

1.    Stowarzyszenie nie może zapewnić udzielenia pomocy wszystkim Wnioskodawcom.

2.    Wszelkie podejmowane przez Stowarzyszenie decyzje są ostateczne, nie są uzasadniane i nie przysługuje od nich środek odwoławczy.

3.   Wszystkie potrzebne Wnioskodawcom informacje zostały udostępnione na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem www.dla-dzieci.spes.org.pl

4.    Ze względu na ilość osób zainteresowanych Programem oraz kierując się potrzebą ograniczania kosztów jego realizacji po stronie Stowarzyszenia, Wnioskodawcy zobowiązują się korzystać przede wszystkim z informacji publikowanych na stronach internetowych Stowarzyszenia oraz dodatkowych informacji dostępnych w formularzach wniosku po zarejestrowaniu w bazie danych, które są wystarczające do prawidłowego złożenia wniosku.

5.   Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, iż Stowarzyszenie i jego personel, ze względu na koszty obsługi Programu i ilość zainteresowanych uzyskaniem pomocy, nie są w stanie udzielić odpowiedzi na wszystkie kierowane do Stowarzyszenia zapytania drogą korespondencyjną (e-mail) oraz telefoniczną.

6.    Ewentualne problemy techniczne z działaniem internetowej bazy rekrutacyjnej Wnioskodawca zgłasza na adres e-mailowy: baza@spes.org.pl

7.  Stowarzyszenie i jego personel nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki faktyczne i dorozumiane udzielenia bądź nieudzielenia wnioskowanej pomocy, skutki rozpatrzenia bądź nierozpatrzenia wniosku o pomoc, skutki udostępnienia opinii publicznej  danych osobowych, wizerunku i informacji opisujących sytuację życiową rodziny, jak również ewentualne skutki faktyczne i dorozumiane braku realizacji przyznanej pomocy w sytuacjach od Stowarzyszenia niezależnych. Jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza Stowarzyszenia i jego personelu, w związku z udzieleniem bądź nieudzieleniem wnioskowanej pomocy i w przypadkach określonych powyżej jest wyłączona w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie, poza przypadkami wyrządzenia szkody z winy umyślnej.

Przepisy końcowe

§ 7

1.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem  1.02.2020 roku.

2.  Zmiany w niniejszym Regulaminie dokonywane są w drodze uchwały podejmowanej przez Zarząd Stowarzyszenia.

3.    Treść niniejszego Regulaminu podlega ochronie prawnej.

4.   Dla mogących powstać sporów w związku z korzystaniem z pomocy Stowarzyszenia właściwy jest sąd siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES.

 • IPS
 • renovabis
 • Do Rzeczy
 • Gość Niedzielny
 • fio
 • Google
 • adwokat ewa
 • szip
 • NIW
 • weglosmyk
 • zthiu
 • izba lekarska
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • seminarium
 • oblaci
 • prowincja
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Non Profit
 • ralus
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC