Orzekanie o niepełnosprawności dzieci

Dodatkowe informacje dotyczące oceny niepełnosprawności dzieci, które nieukończyły 16 roku życia

Orzekaniem o niepełnosprawności dzieci (które nie ukończyły 16 roku życia) zajmują się powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Tryb postępowania jest identyczny jak w przypadku postępowania o uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Obecnie uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka jest niezbędne m.in. w celu ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne czy też zasiłek pielęgnacyjny.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Przy orzekaniu o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, bierze się pod uwagę:

 • zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności;

 • ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza - przewodniczącego składu orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby, a także ograniczenia w funkcjonowaniu występujące w życiu codziennym w porównaniu do dzieci z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną właściwą dla wieku dziecka;

 • możliwość poprawy zaburzonej funkcji organizmu poprzez zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki techniczne, środki pomocnicze lub inne działania.

Wśród kryteriów, na podstawie których dokonuje się oceny niepełnosprawności u osoby w wieku do 16 lat, rozporządzenie wymienia m.in.:

 • przewidywany okres trwania upośledzenia stanu zdrowia przekraczający 12 miesięcy,

 • niezdolność do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, takich jak: samoobsługa, samodzielne poruszanie się, komunikowanie z otoczeniem, powodującą konieczność zapewnienia stałej opieki lub pomocy, w sposób przewyższający zakres opieki nad zdrowym dzieckiem w danym wieku, albo

 • znaczne zaburzenie funkcjonowania organizmu, wymagające systematycznych i częstych zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych w domu i poza domem.

Ponadto, przy ocenie niepełnosprawności dziecka bierze się pod uwagę:

 • rodzaj i przebieg procesu chorobowego oraz jego wpływ na stan czynnościowy organizmu,

 • sprawność fizyczną i psychiczną dziecka oraz stopień jego przystosowania do skutków choroby lub naruszenia sprawności organizmu,

 • możliwość poprawy stanu funkcjonalnego pod wpływem leczenia i rehabilitacji.Copyright © 1999 - 2015 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Ostatnia aktualizacja: 2015-01-07.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu www.spes.org.pl nie może być rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, modyfikowany lub reprodukowany, w tym także zamieszczany w Internecie - bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie) - bez pisemnej zgody Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Poradnik "Twoje Prawa" jest udostępniany osobom fizycznym na zasadach określonych szczegółowo w Warunkach korzystania z serwisu.

 • denon
 • oblaci
 • pfron
 • Google
 • IPS
 • Do Rzeczy
 • Niedziela
 • Non Profit
 • seminarium
 • agora
 • miasto
 • Gość Niedzielny
 • prowincja
 • Przewodnik Katolicki
 • praca
 • Ogicom
 • pity
Facebook