Renta socjalna

Renta socjalna

Renta socjalna jest świadczeniem alternatywnym dla osób, które nie nabyły uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy, są osobami niepełnosprawnymi "od dzieciństwa" a perspektywy zatrudnienia (ze względu na stopień niesprawności) są niekorzystne.

 1. Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
  - przed ukończeniem 18 roku życia,
  - w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25 roku życia,
  - w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
 2. Renta socjalna może zostać przyznana na stałe - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała lub na czas określony - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.
 3. Rentę socjalną przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dokonuje lekarz orzecznik ZUS w taki sam sposób jak w przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy (zobacz - orzekanie o niezdolności do pracy)
 4. Renta socjalna nie przysługuje osobie: uprawnionej do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej lub pobierającej świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, renty strukturalnej, a także osobie uprawnionej do zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, będącej właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych.
 5. Renta socjalna wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Kwota renty socjalnej jest opodatkowana, oznacza to, że osoby ją pobierające mogą korzystać z odliczeń podatkowych (zobacz - Podatki)
 6. W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta socjalna nie przysługuje, jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
 7. Osobom uprawnionym do renty socjalnej przed dniem wejścia w życie ustawy o rencie socjalnej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, renta socjalna przysługuje w wysokości i na zasadach określonych w ustawie o rencie socjalnej. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów wydane przed dniem wejścia w życie ustawy o rencie socjalnej i uprawniające do renty socjalnej na podstawie ustawy o pomocy społecznej stanowią podstawę do przyznania renty socjalnej na okres, na który zostały wydane.
 8. W razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną przysługuje zasiłek pogrzebowy, na zasadach i w wysokości określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 


Copyright © 1999 - 2015 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Ostatnia aktualizacja: 2015-01-07.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu www.spes.org.pl nie może być rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, modyfikowany lub reprodukowany, w tym także zamieszczany w Internecie - bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie) - bez pisemnej zgody Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Poradnik "Twoje Prawa" jest udostępniany osobom fizycznym na zasadach określonych szczegółowo w Warunkach korzystania z serwisu.

Komentarze

Stowarzyszenie SPES 2015-02-27

Odpowiadając na Pani pytanie wyjaśniamy, że decyzja o przyznaniu renty socjalnej jest wydawana na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej, w którym stwierdzono całkowitą niezdolność do pracy. Jeśli orzeczona całkowita niezdolność do pracy jest trwała, wówczas renta socjalna będzie przyznana na stałe. Jeśli orzeczona całkowita niezdolność do pracy jest okresowa wówczas renta socjalna będzie przyznana okresowo.

EdytaBugaj 2015-02-19

Czy osoba niepelnosprawna z orzeczeniem o stopniu znacznym (choroba powstala od dziecinstwa) a jeszcze sie uczy i ma 18 lat ma prawo wedlug istniejących przepisów do renty socjalnej stałej czy na 3 lata. W decyzji napisano ,, z powodu uszkodzenia OUN od dzieciństwa,,

Komentarze nie połączone z portalem Facebook


Komentarz pojawi się po zaakceptowaniu przez moderatora.

 • IPS
 • prowincja
 • Niedziela
 • Gość Niedzielny
 • agora
 • denon
 • Non Profit
 • oblaci
 • pfron
 • pity
 • miasto
 • Przewodnik Katolicki
 • seminarium
 • praca
 • Do Rzeczy
 • Ogicom
 • Google
Facebook