Baner Pity.pl


Informacje szczegółowe i składanie wniosku

 1. Przyznawane w ramach Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES świadczenie pieniężne (stypendium) jest zasiłkiem pomocy społecznej z funduszy pozarządowych, niepodlegającym opodatkowaniu.

 2. Wniosek może złożyć każda rodzina, która ocenia swoją sytuację materialną jako trudną i sprawuje opiekę nad dzieckiem, które jest w ciężkim stanie klinicznym i nie przekroczyło 25 roku życia. 

 3. Poprzez termin ciężkiego stanu klinicznego rozumiemy sytuację, w której dziecko wymaga wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego oraz innych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

 4. Wysokość i forma przyznanej pomocy jest ustalana indywidualnie dla każdej rodziny. Pomoc przyznajemy na okres jednego roku, z możliwością jej kontynuowania. Szczegółowe informacje o zakresie udzielanej dotąd pomocy publikujemy na stronie: Stypendyści

 5. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. Pomoc przyznawana w innej formie, na przykład w postaci finansowania kosztów likwidacji barier architektonicznych, może wymagać rozliczenia wydatków ich poniesienia.

 6. Jednym z kluczowych założeń Programu jest dążenie do trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny Wnioskodawcy, na przykład poprzez zmianę warunków mieszkaniowych czy też podwyższenie kwalifikacji zawodowych zarobkujących członków rodziny. W tym zakresie negocjujemy warunki udziału w Programie indywidualnie z każdą zakwalifikowaną rodziną.

 7. Pomoc jest przyznawana rodzinom, które w odniesieniu do kryteriów Programu (stan kliniczny dziecka oraz sytuacja materialna) znajdują się w najtrudniejszej sytuacji. Ilość osób zakwalifikowanych do Programu i zakres pomocy są uzależnione od ilości posiadanych przez nas na ten cel środków. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proponujemy złożenie wniosku i oczekiwanie na naszą decyzję.

 8. Rodzina pragnąca wziąć udział w Programie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie opinii publicznej informacji opisujących sytuację życiową rodziny oraz informacji opisujących stan zdrowia dziecka wraz ze zgodą na publikację wizerunku.

 9. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio do bazy rekrutacyjnej, dostępnej całą dobę przez Internet. Dostęp do bazy rekrutacyjnej uzyskujecie Państwo po rejestracji adresu e-mail, danych osobowych i ustaleniu hasła (link do bazy podajemy na zakończenie niniejszej informacji). Baza danych (zbiór danych osobowych) jest chroniony zgodnie z przepisami ustawy oraz został zarejestrowany w GIODO (nr księgi: 122750).

 10. Wszystkie czynności niezbędne do złożenia wniosku wykonywane są wyłącznie w bazie rekrutacyjnej. Nie przyjmujemy wniosków przesyłanych do nas drogą korespondencyjną (poczta tradycyjna, e-mail) oraz składanych osobiście. Wniosek elektroniczny można wypełniać w kilku etapach - w każdej chwili jest możliwe zapisanie wniosku wypełnionego np. w połowie i ponowne kontynuowanie wypełniania np. po kilku dniach.

 11. Złożenie wniosku polega na wyczerpującym udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w bazie rekrutacyjnej. Są to pytania dotyczące dochodów wszystkich wspólnie zamieszkujących członków rodziny, sytuacji mieszkaniowej, majątkowej oraz problemów zdrowotnych dziecka. Podczas składania wniosku nie załączacie Państwo żadnych dokumentów. Czas wypełnienia formularza wniosku szacujemy na około 60 minut.

 12. W przypadku osób nie posiadających dostępu do komputera czy Internetu zachęcamy instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, kościoły oraz inne osoby do udzielenia Wnioskodawcy odpowiedniej pomocy.

 13. Po analizie przekazanych do bazy rekrutacyjnej wniosków podejmiemy kontakt telefoniczny wyłącznie z rodzinami wstępnie zakwalifikowanymi do programu. Wszyscy składający wnioski będą przez nas poinformowani mailowo o wynikach procesu rekrutacji.

 14. Osoby wstępnie zakwalifikowane przez nas do programu zostaną poproszone o przygotowanie dokumentów potwierdzających sytuację życiową oraz stan zdrowia dziecka opisywane we wniosku (będą to między innymi deklaracje podatkowe wszystkich wspólnie zamieszkujących członków rodziny, decyzje zasiłkowe, zaświadczenia o dochodach z zakładów pracy, opinia lokalnego ośrodka pomocy społecznej, zaświadczenia lekarskie i inne wskazane przez nas dokumenty).

 15. Przed przyznaniem pomocy,  do rodzin po raz pierwszy wstępnie zakwalifikowanych do Programu  zgłosi się przedstawiciel Stowarzyszenia SPES, celem zapoznania się z sytuacją rodziny w miejscu zamieszkania. W przypadku rodzin, które kontynuują uczestnictwo w Programie, decyzję o konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego podejmuje koordynator programu po zapoznaniu się z wnioskiem rodziny. 

 16. Po pozytywnej weryfikacji dokumentów oraz pozyskanych informacji, rodzina zakwalifikowana do Programu otrzyma pisemną decyzję informującą o przyznanej formie pomocy  wraz z umową. Po ich podpisaniu uruchamiana jest realizacja przyznanej pomocy.

 17. W okresie pobierania korzystania z pomocy Stowarzyszenie może w każdym czasie zażądać dodatkowych informacji i dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową oraz stan zdrowia dziecka opisywane we wniosku, poza informacjami i dokumentami przedłożonymi przed wydaniem decyzji o jej przyznaniu.

 18. Wszelkie podejmowane przez Stowarzyszenie decyzje są ostateczne, nie są uzasadniane i nie przysługuje od nich środek odwoławczy.

 19. Wszystkie dane osobowe rodzin niezakwalifikowanych do udziału w Programie są usuwane.

 20. Ze względu na ilość osób zainteresowanych Programem oraz kierując się potrzebą ograniczania kosztów realizacji jego po stronie Stowarzyszenia, prosimy o korzystanie z informacji publikowanych w tym miejscu, które są wystarczające do prawidłowego złożenia wniosku.

 21. Ewentualne problemy techniczne z działaniem bazy proszę zgłaszać na adres: baza@spes.org.pl

 22. Jeśli akceptujecie Państwo podane przez nas zasady i Regulamin udzielania pomocy oraz jesteście zainteresowani złożeniem wniosku, prosimy o skorzystanie z poniższego przycisku, który uruchamia dostęp do bazy rekrutacyjnej.

Przyjmowanie wniosków o stypendia na rok 2017 zostało zakończone. 

aplikuj

 

Komentarze

Komentarze nie połączone z portalem Facebook

(pokaż)

Komentarz pojawi się po zaakceptowaniu przez moderatora.


 • ralus
 • adwokat ewa
 • pity2016
 • prowincja
 • izba lekarska
 • weglosmyk
 • renovabis
 • Google
 • Do Rzeczy
 • praca
 • Gość Niedzielny
 • denon
 • miasto
 • pfron
 • seminarium
 • dudkiewicz
 • zthiu
 • Non Profit
 • szip
 • Przewodnik Katolicki
 • Niedziela
 • oblaci
 • IPS
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC