Informacje szczegółowe i składanie wniosku

 1. Wysokość i forma przyznanej pomocy będzie ustalana indywidualnie dla każdej rodziny. Pomoc przyznajemy na okres jednego roku (12 miesięcy), z możliwością jej kontynuowania. Szczegółowe informacje o zakresie udzielanej dotąd pomocy publikujemy na stronie: Stypendyści.
   
 2. Pomoc może być udzielona w następujących formach: jednorazowego świadczenia pieniężnego, dofinansowania zakupu środków pomocniczych i leków, dofinansowania do czynszu, dofinansowania do  zakupu sprzętu specjalistycznego dla dziecka, dofinansowania do zakupu podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego, dofinansowania zakupu niezbędnych i ważnych życiowo sprzętów domowych, dofinansowania tzw. wkładu własnego do likwidacji barier architektonicznych lub poniesienia innych wydatków poprawiających warunki mieszkaniowe, dofinansowania kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe Świadczeniobiorcy, wypożyczenia sprzętu specjalistycznego będącego własnością Stowarzyszenia, w przypadku konieczności poprawy warunków mieszkaniowych - dofinansowania zakupu lokalu mieszkalnego, w tym dofinansowania wkładu własnego przy zaciąganiu przez Świadczeniobiorcę kredytu hipotecznego na zakup lokalu mieszkalnego; dofinansowania wkładu własnego (partycypacji) w kosztach budowy lokalu mieszkalnego przez towarzystwo budownictwa mieszkaniowego, którego Świadczeniobiorca będzie najemcą, dofinansowania kaucji w związku z zawarciem przez Świadczeniobiorcę umowy najmu lokalu mieszkalnego, czasowego udostępnienia na cele mieszkalne Mieszkania Wsparcia, pracy socjalnej, pracy środowiskowej, poradnictwa rodzinnego i socjalnego.
   
 3. Przyznawane w ramach Programu jednorazowe świadczenie pieniężne (stypendium) jest zasiłkiem pomocy społecznej z funduszy pozarządowych, niepodlegającym opodatkowaniu. Wypłacamy je w formie comiesięcznego bądź kwartalnego zasiłku.
   
 4. Jest możliwe, iż w przypadku pozyskania specjalistycznych dotacji (grantów) zewnętrznych, pomoc przyznawać będziemy w postaci bonów towarowych lub kart przedpłaconych, które rodzina będzie mogła realizować w sieci placówek partnerów naszego programu (mogą to być np. apteki).
   
 5. Wniosek może złożyć każda rodzina, która ocenia swoją sytuację materialną jako trudną i sprawuje opiekę nad dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym (dzieckiem wymagającym całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, jak np. w przypadku dziecka wymagającego wsparcia oddechu respiratorem czy karmienia dojelitowego), które nie ukończyło 25 roku życia. Pomoc jest przyznawana rodzinom, które znajdują się w odniesieniu do tych kryteriów w najtrudniejszej sytuacji. Pomoc jest przyznawana rodzinom, które deklarują gotowość wykorzystania własnych możliwości radzenia sobie z trudnościami i aktywnego działania na rzecz trwałej poprawy swojej sytuacji życiowej. Nie ma żadnych innych kryteriów udziału w programie. Ilość przyznawanych stypendiów jest uzależniona wyłącznie od ilości posiadanych przez nas na ten cel środków, aż do ich wyczerpania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proponujemy złożenie wniosku i oczekiwanie na naszą decyzję.
   
 6. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w ustalonym przez Stowarzyszenie terminie bezpośrednio do bazy rekrutacyjnej, dostępnej całą dobę przez Internet. Dostęp do bazy rekrutacyjnej uzyskuje się po rejestracji danych osobowych, adresu e-mail i ustaleniu hasła.  Baza danych (zbiór danych osobowych) jest chroniony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   
 7. Wszystkie czynności niezbędne do złożenia wniosku wykonywane są wyłącznie w bazie rekrutacyjnej. Nie przyjmujemy wniosków przesyłanych do nas drogą korespondencyjną oraz składanych osobiście. Wniosek elektroniczny można wypełniać w kilku etapach - w każdej chwili jest możliwe zapisanie wniosku wypełnionego np. w połowie i ponowne kontynuowanie wypełniania wniosku np. po kilku dniach.
   
 8. Złożenie wniosku polega na wyczerpującym udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w bazie rekrutacyjnej. Są to szczegółowe pytania dotyczące dochodów wszystkich wspólnie zamieszkujących członków rodziny, sytuacji mieszkaniowej, majątkowej oraz problemów zdrowotnych dziecka.
   
 9. Podczas składania wniosku nie załącza się żadnych dokumentów jedynie zdjęcie dziecka w ciężkim stanie klinicznym. Złożenie wniosku polega wyłącznie na udzieleniu odpowiedzi na zadanie w bazie rekrutacyjnej pytania.
   
 10. W przypadku osób nie posiadających dostępu do komputera czy Internetu zachęcamy instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, kościoły oraz inne osoby do udzielenia Wnioskodawcy odpowiedniej pomocy.
   
 11. Po analizie przekazanych do bazy rekrutacyjnej wniosków podejmiemy kontakt telefoniczny z rodzinami wstępnie zakwalifikowanymi do programu. Wszyscy składający wnioski będą przez nas poinformowani mailowo o wynikach procesu rekrutacji.
   
 12. Osoby wstępnie zakwalifikowane przez nas do programu zostaną poproszone o przygotowanie dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową oraz stan zdrowia dziecka opisywane we wniosku (będą to między innymi deklaracje podatkowe wszystkich wspólnie zamieszkujących członków rodziny, decyzje zasiłkowe, zaświadczenia o dochodach z zakładów pracy, opinia lokalnego ośrodka pomocy społecznej, zaświadczenia lekarskie i inne wskazane przez nas dokumenty).
   
 13. Przed przyznaniem pomocy, do rodzin po raz pierwszy wstępnie zakwalifikowanych do Programu zgłosi się przedstawiciel Stowarzyszenia SPES, celem zapoznania się z sytuacją rodziny w miejscu zamieszkania. W przypadku rodzin, które kontynuują uczestnictwo w Programie decyzję o konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania podejmuje koordynator programu po zapoznaniu się z wnioskiem rodziny.
   
 14. Rodzina pragnąca wziąć udział w naszym Programie wyraża zgodę na przekazanie opinii publicznej informacji opisujących sytuację życiową i materialną członków rodziny oraz informacji opisujących stan zdrowia dziecka, wraz ze zgodą na publikację wizerunku.
   
 15. Po pozytywnej weryfikacji przesłanych dokumentów oraz pozyskanych informacji, rodzina zakwalifikowana do Programu otrzyma pisemną umowę.
   
 16. Przyznana przez nas pomoc w postaci  świadczenia  pieniężnego nie wymaga rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych środków decyduje rodzina.
   
 17. Przyznana dodatkowa pomoc w formie, np. likwidacji barier architektonicznych, remontów mieszkań wymaga od rodziny dokumentowania i rozliczania wydatków.
   
 18. W okresie korzystania z pomocy Stowarzyszenie może w każdym czasie zażądać dodatkowych informacji i dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową oraz stan zdrowia dziecka opisywane we wniosku, poza informacjami i dokumentami przedłożonymi przed wydaniem decyzji o jej przyznaniu.
   
 19. Wszelkie podejmowane przez Stowarzyszenie decyzje są uznaniowe, ostateczne, nie są uzasadniane i nie przysługuje od nich żaden środek odwoławczy.
   
 20. Wszystkie dane osobowe rodzin niezakwalifikowanych do udziału w Programie są usuwane.
   
 21. Ze względu na ilość osób zainteresowanych Programem oraz kierując się potrzebą ograniczania kosztów jego realizacji po stronie Stowarzyszenia, prosimy o korzystanie z informacji tutaj publikowanych, które są wystarczające do prawidłowego złożenia wniosku. Informujemy, iż nie jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi na wszystkie kierowane do nas zapytania drogą korespondencyjną (e-mail) oraz telefoniczną.
   
 22. Wnioski na okres 2020/2021 były przyjmowane do dnia 05.03.2020 r. Po tym terminie dostęp do bazy rekrutacyjnej został zamknięty.

Skorzystanie z poniższego przycisku nie uruchomi dostępu do bazy rekrutacyjnej.

aplikuj

 

 • weglosmyk
 • adwokat ewa
 • renovabis
 • Do Rzeczy
 • IPS
 • Google
 • prowincja
 • fio
 • szip
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • ralus
 • Non Profit
 • Gość Niedzielny
 • izba lekarska
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • zthiu
 • seminarium
 • NIW
 • oblaci
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC