Menu podstrony Twoje Prawa

Aktualizacja 2015-12-18

Aktualizacja poradnika „Twoje Prawa” (17.12.2015)

Aktualizacja poradnika Twoje Prawa z dnia 17.12.2015 r. obejmuje w naszej ocenie najważniejsze zmiany wchodzące w życie od 01.01.2016 r.  oraz uwzględnia stan prawny obowiązujący na dzień 17.12.2015 r.  

Zakres zmian

Bezpłatna pomoc prawna

Adwokat z urzędu

W tym rozdziale publikujemy informacje w jakich sytuacjach w postępowaniu sądowym w sprawach karnych, cywilnych oraz przed sądem administracyjnym sąd może ustanowić adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, rzecznika patentowego z urzędu. Powyższe informacje podyktowane są między innymi nowelizacją Kodeksu postępowania karnego, która obowiązuje od lipca 2015. Zapewnia ona szerszy dostęp do pomocy prawnej dla stron na etapie postępowania sądowego. Obecnie każdy oskarżony (podejrzany), bez względu na stan majątkowy może wnosić o wyznaczenie obrońcy z urzędu.  

Ustawowa nieodpłatna pomoc prawna

Z początkiem roku 2016 zostanie wprowadzony ogólnopolski system nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie całego kraju ma zostać utworzona sieć punktów, w których będą udzielane bezpłatne porady prawne. 

W gronie osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej znajdą się:  

 • osoby, którym w okresie 12  miesięcy poprzedzających zwrócenie się o jej  udzielenie  zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • osoby, które w wyniku  wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Pomoc społeczna

Kryterium dochodowe

Od 1 października 2015 r. wzrosły kryteria dochodowe brane pod uwagę przy przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej. Dla osób samotnie gospodarujących kwota kryterium dochodowego wynosi 634 zł, a dla osoby w rodzinie 514 zł. 

Świadczenia pieniężne

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U.2015.1058) zmianie uległy nie tylko kryteria dochodowe, wzrosła również maksymalna kwota zasiłku stałego do wysokości 604 zł.

Spadek i długi spadkowe

Długi spadkowe i postępowanie spadkowe

Zmiany, które wprowadziliśmy wynikają z nowelizacji Kodeksu cywilnego, która obowiązuje od 18 października 2015 r. W świetle dotychczasowych przepisów, jeśli spadkobiercy w określonym terminie nie podjęli odpowiednich działań, ponosili pełną odpowiedzialność za długi zmarłego. Zasadnicza część nowelizacji dotyczy zmiany podstawowej zasady odpowiedzialności przy dziedziczeniu. Obecnie brak oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania do spadku, oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a nie przyjęcie spadku wprost – jak to było dotychczas.  Dotyczy to wyłącznie spadku po osobach, które zmarły począwszy od dnia 18 października 2015 r.

Świadczenia rodzinne

Zasiłek rodzinny

W świetle rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. 2015.1238) w rozpoczynającym się od 1 listopada 2015 r. nowym okresie zasiłkowym o świadczenia mogą ubiegać się rodziny, których kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 674 zł netto lub 764 zł netto w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności. 
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi: 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 118 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Dzięki nowelizacji przepisów, które wejdą w życie od 1 stycznia 2016 r. przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłków rodzinnych nie będzie automatycznie oznaczało utraty tych świadczeń. Zostanie wprowadzona zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że przy przekroczeniu kryterium dochodowego świadczenia będą wypłacane w wysokości różnicy między wysokością wszystkich świadczeń (zasiłków wraz z dodatkami), a kwotą o którą kryterium zostało przekroczone.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. 2015.1238) wzrosła wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego. W okresie od 1 listopada 2015 do dnia 31października 2016:

 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 185,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci.
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi 80,00 zł - na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 100,00 zł - na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny, a także obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wynosi 105 zł miesięcznie na dziecko albo w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny, a także obowiązek nauki w zakresie odpowi