Kryterium dochodowe

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, których dochód nie przekracza określonego ustawą kryterium dochodowego.

Osoby i rodziny, których dochód przekracza kryterium dochodowe a znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, również mogą ubiegać się o pomoc finansową. W takim wypadku, warunkiem jej udzielenia, może być zobowiązanie do zwrotu części lub całości świadczenia. Jeśli żądanie zwrotu stanowiłoby nadmierne obciążenie dla osoby zobowiązanej lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, wówczas ośrodek pomocy społecznej, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

Pomoc w formie specjalistycznego poradnictwa i pracy socjalnej może być udzielana osobom i rodzinom bez względu na poziom dochodów.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł netto,
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł netto,
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (kwota 514 zł netto pomnożona przez ilość członków rodziny)

Przy ustalaniu kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia do dochodów nie wlicza się:

 • jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych,
 • świadczeń w naturze,
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • świadczenia pieniężnego w postaci składki na ubezpieczenie społeczne, opłacanej przez ośrodek pomocy społecznej.

Przed ustaleniem kryterium dochodowego od dochodu rodziny odlicza się alimenty świadczone przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób.

W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
logo pfron

Projekt Twoje Prawa jest współfinansowany ze środków PFRON

Copyright © SPES 1999 - 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.


 • denon
 • adwokat ewa
 • prowincja
 • miasto
 • Google
 • ralus
 • pfron
 • Przewodnik Katolicki
 • zthiu
 • asystentpit
 • oblaci
 • praca
 • Non Profit
 • IPS
 • Niedziela
 • szip
 • weglosmyk
 • seminarium
 • renovabis
 • Do Rzeczy
 • dudkiewicz
 • izba lekarska
 • pity2016
 • Gość Niedzielny
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC