Menu podstrony Twoje Prawa

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

W tym dziale zamieszczamy informacje o świadczeniach wspierających rodziny wychowujące dzieci (w tym dzieci niepełnosprawne) oraz rodziny podejmujące opiekę nad poważnie niepełnosprawnym członkiem rodziny jak i chorym członkiem rodziny - wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i innych ustaw.


Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2015.114).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna. (Dz. U. 2018. poz.1497)

 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U.2013.3).
 4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2012.1228 tj. z późn. zm.). 
 5. Kodeks pracy (Dz.U.2014.1502 tj.z późn.zm.).
 6. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 stycznia 2000 roku (Dz.U.2000.2.26).
 7. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2007 roku (Dz.U. 2007.200.1446).
 8. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 roku (Dz.U.2014.159 tj. z późn.zm.).
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 roku w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U.10.183.1234)
 10. Ustawa  o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U.2014.567)
 11. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U.2014.1652)
 12. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21października 2014 r (Dz.U.2014.1443) 
 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L Nr 166/1 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
 14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L Nr 284/1 z dn. 30 października 2009 r.)


Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Google
 • oblaci
 • Gość Niedzielny
 • adwokat ewa
 • NIW
 • seminarium
 • renovabis
 • fio
 • prowincja
 • Do Rzeczy
 • IPS
 • izba lekarska
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • zthiu
 • weglosmyk
 • szip
 • ralus
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Non Profit
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC