Urlop i zasiłek wychowawczy

Urlop wychowawczy to uprawnienie pracownicze rodzica, który sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem. Rodzic, który przebywa na tym urlopie, a jednocześnie pobiera świadczenia rodzinne otrzyma dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Urlop wychowawczy

Do urlopu wychowawczego mają prawo rodzice lub opiekunowie, w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 lat, jeżeli osoba ubiegająca się o urlop była zatrudniona przez co najmniej 6 miesięcy. Urlop wychowawczy, nie musi być wykorzystany w całości, jednak nie więcej niż w czterech częściach. Pracodawca udziela urlopu wychowawczego na pisemny wniosek. We wniosku należy wskazać termin rozpoczęcia i czas trwania urlopu wychowawczego oraz okres dotychczas wykorzystanego urlopu wychowawczego.

Jeżeli z powodu stanu zdrowia dziecko wymaga osobistej opieki, rodzice lub opiekunowie mogą skorzystać z dodatkowego urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 lat życia, niezależnie od tego, czy korzystali w urlopu wychowawczego w zwykłym wymiarze.

Zasilek wychowawczy

Zasiłek wychowawczy to dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

 • 24 miesięcy kalendarzowych
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu
 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jeżeli oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka równocześnie korzysta z urlopu wychowawczego, przysługuje im tylko jeden dodatek.

Dodatek nie przysługuje jeżeli:

 • osoba uprawniona bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w zatrudnieniu przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
 • osoba uprawniona podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, 
 • dziecko korzysta z opieki w żłobku albo w przedszkolu, z wyjątkiem dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywającego w żłobku albo w przedszkolu z powodów terapeutycznych
 • oraz dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, z wyjątkiem zakładów opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych, a także w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
 • w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Dodatek ten przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie.Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
logo pfron

Projekt Twoje Prawa jest współfinansowany ze środków PFRON

Copyright © SPES 1999 - 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.


 • seminarium
 • Do Rzeczy
 • renovabis
 • Non Profit
 • asystentpit
 • zthiu
 • Przewodnik Katolicki
 • szip
 • Niedziela
 • IPS
 • denon
 • miasto
 • Gość Niedzielny
 • dudkiewicz
 • oblaci
 • izba lekarska
 • prowincja
 • adwokat ewa
 • praca
 • pfron
 • Google
 • pity2016
 • weglosmyk
 • ralus
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC