Abonament radiowo-telewizyjny

Nie wszyscy posiadacze odbiornika radiowego i telewizyjnego zapłacą abonament. Przepisy pozwalają osobom w trudnej sytuacji życiowej wnioskować o zwolnienie z tych opłat. W gronie uprawnionych znajdują się także seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, w ich przypadku zwolnienie następuje „z urzędu”, nie muszą składać wniosku o to zwolnienie. 

Zwolnione od opłat za abonament radiowy i telewizyjny mogą być osoby:

 1. posiadające orzeczenie o: zaliczeniu do  I grupy inwalidzkiej, znacznym stopniu niepełnosprawności, całkowitej niezdolności do pracy, trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 2. które ukończyły 75 lat,
 3. które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne bądź specjalny zasiłek opiekuńczy bądź rentę socjalną
 4. osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB (na podstawie legitymacji Polskiego Związku Głuchych lub zaświadczenia wystawionego przez zakład opieki zdrowotnej),
 5. niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 % (na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub zaświadczenia wystawionego przez zakład opieki zdrowotnej),
 6. osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 7. które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z o pomocy społecznej,
 8. spełniające kryteria dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 9. osoby bezrobotne zdolne do podjęcia zatrudnienia i zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy,
 10. posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego bądź świadczenia przedemerytalnego,
 11. które otrzymują zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 12. inwalidzi wojenni i wojskowi (na podstawie książeczki inwalidy wojennego lub wojskowego wystawionej przez ZUS).

Aby uzyskać powyższe zwolnienie, należy przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do uprawnienia, w urzędzie pocztowym, właściwym dla miejsca stałego pobytu osoby uprawnionej. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które nabyły prawo do zwolnienia w związku z ukończeniem 75 lat. W wyniku nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych, która  weszła w życie od 9.10.2015 r. Poczta Polska sprawdza w rejestrze PESEL, czy dana osoba ukończyła wiek uprawniający do zwolnienia, i automatycznie zwalnia ją z obowiązku regulowania abonamentu. Zwolnienie będzie przysługiwało od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba ukończyła wymagany wiek.

Dla pozostałych uprawnionych nowe przepisy wprowadziły jedną zmianę. Jest to wydłużenie z 14 do 30 dni terminu, w którym osoby korzystające ze zwolnienia od opłat abonamentowych obowiązane są zgłosić placówce pocztowej zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało naliczaniem abonamentu.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • adwokat ewa
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • zthiu
 • izba lekarska
 • Google
 • NIW
 • ralus
 • Do Rzeczy
 • fio
 • oblaci
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • weglosmyk
 • IPS
 • Gość Niedzielny
 • szip
 • prowincja
 • Non Profit
 • seminarium
 • renovabis
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC