Baner asystentpit.pl


Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego

Dodatkowe uprawnienia pracownika niepełnosprawnego wynikają z zapisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pracownik z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności:

 • nie  może pracować więcej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo
 • nie może być zatrudniony w godzinach nocnych i w godzinach nadliczbowych
 • ma prawo do dodatkowej 15 minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek, czas tej przerwy jest wliczany do czasu pracy.

Pracownik z orzeczonym umiarkowanym i znacznym stopieniem niepełnosprawności:

 • czas jego pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo
 • nie może być zatrudniony w godzinach nocnych i w godzinach nadliczbowych
 • ma prawo do dodatkowej 15 minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek, czas tej przerwy  jest wliczany do czasu pracy
 • ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym
 • ma prawo do czasu wolnego od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym lub w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Pracownicy nie muszą przedkładać pracodawcy specjalnego zaświadczenia o celowości stosowania krótszego czasu pracy. Jest to ich uprawnienie ustawowe przysługujące na podstawie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (od dnia dostarczenia orzeczenia pracodawcy).

Ograniczeń czasu pracy wszystkich osób niepełnosprawnych nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz w sytuacji, gdy pracownik sam zrezygnuje z tego prawa składając wniosek do pracodawcy o skierowanie na badania lekarskie, po których otrzyma zaświadczenie o niestosowaniu wobec nich art. 15 ustawy o rehabilitacji.

Osoba zatrudniona pozostająca w stosunku pracy, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku ma prawo do tego, aby pracodawca przygotował dla niej odpowiednie stanowisko pracy.

Osoba, która uległa wypadkowi powinna zgłosić gotowość przystąpienia do pracy w ciągu miesiąca od uzyskania statusu osoby niepełnosprawnej. Z kolei pracodawca jest zobowiązany zorganizować odpowiednie dla niej miejsce pracy w okresie do trzech miesięcy od dnia zgłoszenia tej osoby gotowości przystąpienia do pracy. Pracodawca nie ma takiego obowiązku, jeżeli wypadek przy pracy nastąpił z winy pracownika.

Osoba niepełnosprawna, która wraz z osobami pełnosprawnymi ubiegała się o stanowiska urzędnicze (w rozumieniu przepisów o służbie cywilnej i pracownikach samorządowych), przeszła pomyślnie nabór i została zakwalifikowana do grona 5 najlepszych kandydatów ma pierwszeństwo w uzyskaniu zatrudnienia w urzędzie, w którym ubiega się o pracę pod warunkiem, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym urzędzie, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, był niższy niż 6%.

Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Copyright © SPES 1999 - 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.


 • pfron
 • Do Rzeczy
 • denon
 • asystentpit
 • Niedziela
 • seminarium
 • Non Profit
 • dudkiewicz
 • oblaci
 • pity2016
 • izba lekarska
 • prowincja
 • miasto
 • adwokat ewa
 • IPS
 • Google
 • renovabis
 • zthiu
 • Gość Niedzielny
 • weglosmyk
 • szip
 • praca
 • Przewodnik Katolicki
 • ralus
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC