Uprawnienia pracownika będącego rodzicem dziecka niepełnosprawnego

Pracownik, który jest rodzicem dziecka niepełnosprawnego może wnioskować o elastyczne  formy zatrudnienia. Ma prawo do pracy w formie telepracy, w systemie przerywanego czasu pracy, ruchomego czasu pracy lub w indywidualnym rozkładzie czasu pracy. Te formy zatrudnienia są możliwe jeśli nie narusza to organizacji pracy.      

Telepraca

Prawo do wykonywania pracy w formie telepracy ma pracownik, który jest::

 • rodzicem dziecka objętego Programem „Za życiem”. 
 • rodzicem dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
 • rodzicem dziecka ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi legitymującego się opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Pracownicy mogą skorzystać z uprawnienia do zatrudnienia w formie telepracy, także w przypadku, gdy opiekują się dorosłymi dziećmi, tj. powyżej 18 roku życia.

Pracodawca może odmówić uwzględnienia wniosku o telepracę, jedynie w sytuacji, gdy jego uwzględnienie byłoby niemożliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej.

Elastyczne godziny pracy

Wniosek o pracę w systemie przerywanego czasu pracy, ruchomego czasu pracy lub w indywidualnym rozkładzie czasu pracy może złożyć pracownik, który jest:

 • małżonkiem rodzica albo rodzicem dziecka w fazie prenatalnej, w przypadku ciąży powikłanej
 • rodzicem dziecka objętego Programem „Za życiem”
 • rodzicem dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
 • rodzicem dziecka ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi  legitymującego się opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Pracownicy mogą skorzystać z uprawnienia do elastycznych form zatrudnienia, także w przypadku, gdy opiekują  się pełnoletnimi dziećmi.

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek rodzica o elastyczną formę organizacji pracy. Może jednak odmówić uwzględnienia wniosku, jeżeli nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej.

Wymiar zasiłku opiekuńczego

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany przez ZUS pracownikowi, który nie może podjąć pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny. Świadczenie przysługuje nie dłużej niż 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku powyżej 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny. Prawo do zasiłku wydłuża się z  14 do 30 dni w przypadku opieki nad chorym dzieckiem ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia przez to dziecko 18 lat.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Non Profit
 • prowincja
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • IPS
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Do Rzeczy
 • zthiu
 • fio
 • NIW
 • Gość Niedzielny
 • Google
 • weglosmyk
 • adwokat ewa
 • renovabis
 • szip
 • seminarium
 • izba lekarska
 • oblaci
 • ralus
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC