Transport autobusowy

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 4 kwietnia 2015 roku wprowadziła obowiązkową procedurę wyznaczania i dostosowania dworców autobusowych do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. 

Nowelizacja ma na celu ma wykonanie postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004. 

Unijne rozporządzenie reguluje kwestie dotyczące:

 • odszkodowania i pomocy w razie wypadków,
 • praw osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym wyznaczenia terminali (dworców autobusowych) do udzielania pomocy tym osobom,
 • praw pasażerów w przypadku odwołania lub opóźnienia kursu,
 • informacji i skarg,
 • krajowych organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów rozporządzenia.
 • zakresu pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej w wyznaczonych terminalach oraz na pokładzie pojazdu.  

Pomoc w wyznaczonych terminalach (dworcach autobusowych) to pomoc i rozwiązania niezbędne, aby osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej mogły:

 • poinformować o swoim przybyciu na dworzec i zwrócić się o pomoc w wyznaczonych punktach,
 • przemieścić się z wyznaczonego punktu do stanowiska odprawy, poczekalni oraz miejsca wejścia na pokład pojazdu, 
 • wejść na pokład pojazdu korzystając z wind, wózków inwalidzkich lub innej potrzebnej pomocy, odpowiednio do sytuacji,
 • załadować swój bagaż,
 • odebrać swój bagaż,
 • opuścić pokład pojazdu,
 • przewozić ze sobą w autobusie lub autokarze certyfikowanego psa przewodnika,
 • udać się na swoje miejsce siedzące. 

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym  zawiera regulacje dotyczące:

 • wyznaczenia dworców autobusowych i autokarowych, w których będzie udzielana pomoc osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej w zakresie określonym w unijnym rozporządzeniu; 
 • organów, do których pasażer może wnieść skargę w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia;
 • sankcji za naruszenie przepisów rozporządzenia.

Obowiązkowa procedura wyznaczania i dostosowania dworców do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dotyczy dworców zlokalizowanych w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców, stanowiących własność lub współwłasność jednostki samorządu terytorialnego, z których rocznie odjeżdża powyżej 500 tysięcy pasażerów. Spełnienie tych kryteriów stanowi  podstawę do wyznaczenia dworca do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej oraz do wpisania do wykazu dworców, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa właściwego do spraw transportu.

zobacz Wykaz dworców wyznaczonych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej 

Burmistrz lub prezydent miasta powyżej 50 tysięcy mieszkańców, w terminie 2 miesięcy od wejścia w życie ustawy, dokona analizy spełnienia wyżej wymienionych w określonych kryteriów przez dworzec, natomiast w terminie 4 miesięcy od wejścia ustawy w życie marszałek województwa przekaże ministrowi właściwemu do spraw transportu informację o dworcach spełniających określone w ustawie kryteria. Informacja ta będzie również wskazywała czy dworce wymagają dostosowania do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.
Jednostki samorządu terytorialnego będą zobowiązane do dostosowania pozostałych dworców do udzielania takiej pomocy w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Te dworce zostaną wyznaczone do udzielania pomocy po upływie 11 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie. Jednocześnie ustawa przewiduje dla każdego właściciela dworca, który nie spełnia ustawowych kryteriów, możliwość wystąpienia z wnioskiem do ministra właściwego do spraw transportu o wyznaczenie tego dworca do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, o ile jest on dostosowany do udzielania tej pomocy.

Dostosowanie dworca autobusowego do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego. Koszty związane z dostosowaniem każdego dworca ponosi jego właściciel.

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi na niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez przewoźnika drogowego jest organizator publicznego transportu zbiorowego (w przewozach regularnych w krajowym transporcie drogowym) oraz organ właściwy do wydawania zezwoleń w międzynarodowym transporcie drogowym (w przewozach regularnych w międzynarodowym transporcie drogowym). 

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi na niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez zarządzającego dworcem, wyznaczonym do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej jest marszałek województwa.

W przypadku dworców będących własnością samorządu województwa rozpatrywanie skarg należy do obowiązków wojewody. Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • izba lekarska
 • seminarium
 • prowincja
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • renovabis
 • zthiu
 • adwokat ewa
 • IPS
 • fio
 • Google
 • oblaci
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • ralus
 • NIW
 • szip
 • Do Rzeczy
 • weglosmyk
 • Non Profit
 • Gość Niedzielny
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC