Dzieci i młodzież

Z ulg w przejazdach środkami transportu publicznego mogą skorzystać dzieci, młodzież, studenci, opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Ponadto zgodnie z przepisami uczniowie niepełnosprawni mają zapewniony transport do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i innych placówek realizowania obowiązku szkolnego.

Przejazdy ulgowe transportem publicznym (PKP, PKS)

Uprawnieni  Rodzaj ulgi
Dzieci do ukończenia
4 roku życia
ulga 100% transportem zbiorowym kolejowym (PKP) w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych (zgodnie z zasadami ogólnymi) na podstawie biletów jednorazowych. Bezpłatny przejazd  transportem zbiorowym autobusowym (PKS) pod warunkiem nie korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia. Jeżeli dziecko korzysta z oddzielnego miejsca przysługuje mu 78% ulga
Dzieci w wieku powyżej 4 lat
do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
ulga 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu kolejowego w pociągach osobowych, pośpiesznych i ekspresowych oraz autobusowego (PKS) w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej - na podstawie biletów jednorazowych (zgodnie z zasadami ogólnymi).
Dzieci i młodzież,
w okresie od rozpoczęcia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
37% ulga przy przejazdach pociągami osobowymi, pospiesznymi i ekspresowymi - na podstawie biletów jednorazowych,
49% ulga przy przejazdach pociągami osobowymi i pośpiesznymi oraz autobusami w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej (PKS) – na podstawie biletów miesięcznych.
Studenci do ukończenia
26 roku życia
51% ulga przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych oraz przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych
Dzieci i młodzież niepełnosprawna ulga 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych - zgodnie z zasadami ogólnymi.
Wyłącznie na przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej a także na turnus rehabilitacyjny  - i z powrotem.
Opiekunowie dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej

Jedno z rodziców lub opiekun towarzyszący w podróży dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej posiadają uprawnienie do przejazdów z ulgą 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego na podstawie biletów jednorazowych - zgodnie z zasadami ogólnymi.

Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest udokumentowanie uprawnienia stosownym dokumentem. Będzie to na przykład legitymacja szkolna, legitymacja studencka, dokument  potwierdzający wiek i niepełnosprawność dziecka, a w niektórych przypadkach również zaświadczenie o celu podróży.

Droga do szkoły i przedszkola

Droga każdego dziecka (nie tylko niepełnosprawnego) z domu do przedszkola lub szkoły nie może przekraczać:

 • 3 km w przypadku dzieci piecioletnich oraz uczniów klas I-IV szkół podstawowych
 •  4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

Jeżeli droga dziecka z domu do przedszkola lub szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza te odległości, wówczas gmina jest zobowiązana zapewnić tym dzieciom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej.

Ponadto, obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim oraz uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do: najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, szkoły podstawowej, gimnazjum, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz specjalnego ośrodka wychowawczego dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim oraz dzieciom upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego - jednak pod warunkiem, że dzieci te zostały skierowane do tych placówek przez organy uprawnione wymienione w ustawie o systemie oświaty. Jeżeli gmina nie zapewnia dowozu dzieci wtedy jest zobowiązana zwrócić koszty przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • zthiu
 • NIW
 • IPS
 • renovabis
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • ralus
 • seminarium
 • Google
 • Gość Niedzielny
 • fio
 • oblaci
 • Non Profit
 • izba lekarska
 • prowincja
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • szip
 • Do Rzeczy
 • weglosmyk
 • adwokat ewa
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC