Baner asystentpit.pl


Karta parkingowa

Karta parkingowa wydawana na osobę lub placówkę uprawnia osoby z niepełnosprawnością do zajmowania specjalnie wyznaczonych miejsc do parkowania (”koperty”) oraz do niestosowania niektórych znaków drogowych. To dokument o zasięgu międzynarodowym, obowiązujący w krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach członkowskich zastosowanie mają odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla danego kraju, a tym samym, odrębne ulgi i uprawnienia dla niepełnosprawnych kierowców.

Oprócz możliwości parkowania na „kopercie”, karta parkingowa uprawnia pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności do niestosowania się do dziewięciu znaków zakazu. Są to następujące znaki: 

B-1 – „zakaz ruchu w obu kierunkach”;
B-3 – „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych”;
B-3a – „zakaz wjazdu autobusów”;
B-4 – „zakaz wjazdu motocykli”;
B-10 – „zakaz wjazdu motorowerów”;
B-35 – „zakaz postoju”;
B-37 – „zakaz postoju w dni nieparzyste”;
B-38 – „zakaz postoju w dni parzyste”;
B-39 – „strefa ograniczonego postoju”.

znak B-1 znak B-3 znak B-3a znak B-4 znak B-10 znak B-35 znak B-37 znak B-38 znak B-39
B-1 B-3 B-3a B-4 B-10 B-35 B-37 B-38 B-39

Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, eksponując widoczne zabezpieczenia karty, tak, by była możliwość odczytania jej numeru i daty ważności.

Kto może otrzymać kartę parkingową?

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym kartę parkingową wydaje się:

 • osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 • osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 •  placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Imienną kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w punkcie 9 musi zawierać wskazanie do wydania karty parkingowej, czyli przesłankę określoną w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 

Od 1 lipca 2014 r. kartę parkingową może otrzymać: 

 • Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się

Co istotne wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności, ale wyłącznie od tego, że osoba z niepełnosprawnością ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności nie jest tożsame ze znacznymi ograniczeniami w samodzielnym poruszaniu się.

 • Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub/i 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub/i 10-N (choroba neurologiczna). Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności i tego, czy osoba z niepełnosprawnością ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Podkreślić trzeba, iż w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające łącznie znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O, tj. choroby narządu wzroku lub/i 05-R tj. upośledzenie narządu ruchu lub/i 10-N , choroba neurologiczna.

 • Osoba do 16 roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się.

Przy czym wobec osób poniżej 16. roku życia wskazanie do karty parkingowej nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności, ale tylko od tego, że dziecko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, co ustala się uwzględniając np. wiek dziecka. Innymi słowy, jeżeli to wiek dziecka w chwili orzekania powoduje, że ma ono trudności w poruszaniu się, nie uzyska ono wskazania do karty parkingowej.

Podkreślenia wymaga fakt, iż od 1 lipca 2014 r. osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie są uprawnione do uzyskania nowej karty parkingowej. Jeżeli obecnie posiadają ten dokument, był on ważny do 30 czerwca 2015 r. Jednakże w przypadku pogorszenia stanu zdrowia osoba z orzeczonym stopniem lekkim może złożyć wniosek o wydanie nowego orzeczenia stwierdzającego to pogorszenie.

W sytuacji odmowy uprawnienia do karty parkingowej, można złożyć odwołanie. Jest to zasadne tylko wtedy, gdy kierowca jest przekonany, że spełniona jest przesłanka znacznie ograniczonych możliwości samodzielnego poruszania się. Zachęcamy z  zapoznania się z opisem sprawy z tego zakresu prowadzonej w Ośrodku Poradnictwa SPES zakończonej wyrokiem sądu przyznającym kartę parkingową - czytaj: Karta parkingowa (2014-2016).

Procedura ubiegania się  o kartę parkingową

Karty parkingowe wydane przed 1 lipca 2014 r. były ważne do 30 czerwca 2015 r. Oznacza to, że wszystkie karty parkingowe wydane do 30 czerwca 2014 r. utraciły ważność 1 lipca 2015 r. Dotyczy to również kart parkingowych wydanych na czas nieokreślony.

Jak podano powyżej od 1 lipca 2014 r. kartę wydaje przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, niezależnie od miejsca zameldowania osoby z niepełnosprawnością.
Co ważne, osoby posiadające orzeczenie wydane przez inny organ niż Powiatowy lub Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, aby otrzymać kartę parkingową muszą po 1 lipca 2014 r. uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w Powiatowym lub Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w miejscu zamieszkania. Zatem z orzeczeniem jakiegokolwiek innego organu orzeczniczego np. ZUS, KRUS nie można po 1 lipca 2014 r. ubiegać się o kartę parkingową.

Za wydanie karty parkingowej zapłacimy 21 zł. Od 4 stycznia 2016 r. dodatkowo ponosimy także koszt opłaty ewidencyjnej.

Starając się o wymianę karty lub nową kartę w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy złożyć osobiście:

 • wypełniony i podpisany wniosek o kartę, który będziemy mogli pobrać ze stron Zespołów lub otrzymać do wypełnienia na miejscu,
 •  jedną fotografię o wymiarach 35x45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby bez nakrycia głowy i bez ciemnych okularów,
 • dowód wpłaty 21 zł 

Składając wniosek przedstawia się też do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

Podkreślić trzeba, iż nie ma obowiązku zwrotu starej karty parkingowej.

Wyjątkiem jest, iż osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, natomiast osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię w nakryciu głowy, pod warunkiem, że takie samo zdjęcie ma ona w dokumencie potwierdzającym jej tożsamość.

Dla osób z orzeczeniami wydanymi przed 1 lipca 2014 r. najpierw trzeba uzyskać nowe orzeczenie (poza tymi osobami, które są uprawnione do wymiany starej karty bez ponownego orzekania się) wraz ze wskazaniem do otrzymania karty parkingowej, a dopiero potem rozpocząć procedurę ubiegania się o wydanie karty parkingowej – czyli wypełnianie wniosku i wnoszenie opłaty. Jeśli zaczniemy od uiszczenia opłaty, a nie uzyskamy uprawnień do otrzymania karty, pieniądze zostaną nam zwrócone, ale kwota może być mniejsza. W przypadku wpłaty w kasie lub przelewem zwracana będzie cała kwota, natomiast w przypadku zwrotu przekazem pocztowym, zostanie potrącona opłata pocztowa.

Wniosek o wymianę lub o nową kartę należy składać osobiście w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Kartę parkingową należy także odebrać osobiście, okazując dokument tożsamości, lub przez pełnomocnika, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty.

Wyjątki od powyższej zasady dotyczą osób:

 • które nie ukończyły 18. roku życia, za które wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów, 
 • ubezwłasnowolnionych całkowicie pozostających pod władzą rodzicielską, za których wniosek składa jeden z rodziców,
 • ubezwłasnowolnionych całkowicie nie pozostających pod władzą rodzicielską lub osób ubezwłasnowolnionych częściowo, za których wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Przy czym, w przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18. roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo, podpis składa jeden z rodziców, opiekun lub kurator. Składa on także w takim przypadku oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Kiedy dowiemy się o przyznaniu lub odmowie przyznania karty parkingowej? W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący Zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje pisemnie osobę z niepełnosprawnością lub placówkę o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem. Taka sytuacja nastąpi wyłącznie wtedy, gdy ktoś złoży wniosek o wydanie karty, nie mając odpowiedniego orzeczenia.

Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie, ponieważ przyznanie karty jest konsekwencją posiadania orzeczenia wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący Zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę z niepełnosprawnością lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty. Przewodniczący Zespołu ma w terminie 30 dni poinformować o dacie wydania karty. Nie jest to równoznaczne z wydaniem karty w tym terminie.

Jaki jest termin ważności karty parkingowej?

Osoba prywatna otrzymuje kartę parkingową na czas ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż na 5 lat. Jeśli osoba taka posiada orzeczenie wydane na stałe, po upływie 5 lat będzie musiała zgłosić się po nową kartę parkingową, ale nie będzie musiała ponownie się orzekać.

Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Copyright © SPES 1999 - 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.


 • pity2016
 • dudkiewicz
 • izba lekarska
 • IPS
 • asystentpit
 • Przewodnik Katolicki
 • denon
 • Google
 • Gość Niedzielny
 • seminarium
 • pfron
 • Do Rzeczy
 • renovabis
 • zthiu
 • ralus
 • miasto
 • prowincja
 • Niedziela
 • oblaci
 • weglosmyk
 • szip
 • praca
 • adwokat ewa
 • Non Profit
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC