Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Program Pomocy Dzieciom

Wspieramy rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym. Rodziny zakwalifikowane do Programu Pomocy Dzieciom otrzymują pomoc finansową i merytoryczną w formie dostosowanej do jej potrzeb.

Program Pomocy Dzieciom został utworzony w 2013 roku i jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego oraz innych całodobowych, specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych podtrzymujących funkcje życiowe.

O stypendium mogą wnioskować rodziny, których dzieci nie ukończyły 25 roku życia. W sytuacji gdy stypendysta kontynuuje udział w programie, wówczas kryterium wiekowe nie obowiązuje. Jest to program stypendialny, co oznacza, że rodziny deklarują gotowość, by wykorzystać wszystkie własne możliwości pokonania trudności. To nasi stypendyści, nie podopieczni. 

przyjmujemy wnioski o stypendia_plakat

Fundusz stypendialny 

Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej, aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni i często nie potrafią sami przebić się z apelem o pomoc. Fundusz tworzony jest tyko i wyłącznie z odpisów 1% podatku oraz z darowizn.

Wpłacam DAR

 

Stypendium

Podstawową formą wsparcia jest świadczenie pieniężne w postaci comiesięcznego stypendium. Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku. Przyznane stypendium nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. Stypendium ma kluczowe znaczenie zwłaszcza  w początkowym etapie bycia w Programie. Pełni rolę „pierwszej pomocy”, stabilizuje sytuację finansową rodziny i daje jej motywację do zaplanowania dalszych działań, mających poprawić sytuację życiową. 

Od 2013 roku Program znacznie ewoluował, co wynika z bogatego doświadczenia jakie uzyskaliśmy w kontakcie z rodzinami oraz z różnorodności potrzeb zgłaszanych przez same rodziny. 

Inne formy pomocy

Zabezpieczamy wszystkie potrzeby rodziny związane bezpośrednio z opieką nad dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym, tj. dofinansowujemy zakup leków i środków opatrunkowych, rehabilitację, niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego. W pozostałym kwestiach związanych z dążeniem do niezależności finansowej, mieszkaniowej czy zawodowej negocjujemy warunki udziału w Programie indywidualnie z każdą zakwalifikowaną rodziną.

W miarę możliwości dofinansowujemy podnoszenie kwalifikacji zawodowych żywicieli rodzin, likwidację barier architektonicznych, remonty mieszkań, zakup sprzętu wspomagającego opiekę (np. AGD) i wszelkie działania mające na celu poprawę sytuacji życiowej. Taka dodatkowa pomoc wymaga rozliczenia się przez rodzinę i dokumentowania wydatków. Gdy to tylko możliwe rodzina podejmuje trud pozyskania środków publicznych z Centrów Pomocy Rodzinie i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Podejmujemy także działania, mające na celu uruchomienie lokalnych grup wsparcia – szukamy osób chętnych do zaangażowania się w pomoc rodzinom w codziennych sprawach na zasadach wolontariatu.

Poznaj naszych Stypendystów

Obecnie wspieramy 23 rodziny z całej Polski (zob. na mapie). Program adresowany jest przede wszystkim do rodzin w bardzo trudnej sytuacji finansowej, tj. o niskich dochodach. Jednak gdy sytuacja rodziny jest szczególnie trudna, np. opiekuje się więcej niż jednym dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym, rozważamy objęcie opieką także rodziny z wyższym dochodem. 

Jak złożyć wniosek

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz uważasz, że sytuacja materialna Twojej rodziny jest trudna, jesteś potencjalnym adresatem naszej pomocy. 

Przejdź do strony Informacje szczegółowe i składanie wniosku