Baner pity.pl

Wypadek na skutek przestępstwa

Dochodzenie roszczeń wskutek wypadku spowodowanego przestępstwem może nastąpić zasadniczo w trzech rodzajach postępowań: w postępowaniu karnym, w postępowaniu cywilnym oraz w drodze mediacji wszczętej w trakcie postępowania cywilnego bądź wszczętej zamiast wytaczania powództwa cywilnego.

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu karnym

W postępowaniu karnym osoba pokrzywdzona może wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne (tzw. powództwo adhezyjne) w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa.

Jest na to czas aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej.  

Można dochodzić w postępowaniu karnym zarówno odszkodowania za doznaną szkodę (szkodę majątkową) jak i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (szkodę niemajątkową). 

Jeżeli pokrzywdzony nie decyduje się na wytoczenie powództwa cywilnego (zwanego adhezyjnym) w postępowaniu karnym, może złożyć wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody w całości albo w części bądź też sąd może orzec na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w celu zadośćuczynienia za ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała, rozstrój zdrowia, a także za doznaną krzywdę. 

Wniosek taki może wnieść pokrzywdzony lub prokurator do zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej.

Sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, może z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego, skierować sprawę do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym i oskarżonym.  Ugoda zawarta przed mediatorem  nie zastępuje w tym przypadku wyroku, jaki musi zostać w sprawie wydany.

Mediacja to proces, w którym bezstronna i neutralna osoba trzecia (mediator), wspomaga komunikację oraz działania stron zmierzające do rozwiązania problemu i opracowania ugody. Celem mediacji jest pomoc stronom konfliktu w dojściu do porozumienia, które będzie dla nich zadawalające i akceptowalne. Natomiast rolą mediatora jest oderwanie stron od wzajemnego oskarżania, obwiniania i gromadzenia dowodów winy oraz wsparcie komunikacji i działania stron, zmierzających do zdefiniowania problemu i ustalenia sposobu jego rozwiązania.

Mediacja służy pokrzywdzonemu jak i oskarżonemu. Pokrzywdzony ma okazję nie tylko ustalić wysokość zadośćuczynienia, bądź uzyskać naprawienie szkody, ale może usłyszeć szczere „przepraszam” i wyzbyć się lęku przed sprawcą.

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym

O ile w postępowaniu karnym nie wytoczono powództwa cywilnego bądź zostało ono nie rozpoznane przez sąd, pokrzywdzony może wystąpić do sądu cywilnego z pozwem o odszkodowanie i zadośćuczynienie krzywdzie. Jeżeli roszczenia majątkowe nie przekraczają (bez odsetek) kwoty 75 000 zł. właściwy do rozpoznania sprawy będzie sąd rejonowy powyżej tej kwoty sąd okręgowy. Zanim podejmie się kroki o wszczęcie postępowania na drodze cywilnej warto zawsze wcześniej skorzystać z porady prawnej.

Dochodzenie roszczeń w drodze mediacji 

Mediacja to alternatywna, pozasądowa metoda rozwiązywania sporów. Kiedy warto zdecydować się na mediację? Kiedy strony pragną uniknąć kosztów procesu sądowego, pragną szybkiego porozumienia, chcą zachować kontrolę nad sposobem rozwiązania konfliktu bez oddawania sprawy w ręce sędziego. Mediacja w sprawach cywilnych może zostać przeprowadzona przed wystąpieniem na drogę sądową (na podstawie umowy o mediację bądź gdy druga strona wyrazi na nią zgodę), jak i w trakcie postępowania sądowego, na mocy postanowienia sądu, jeśli obie strony postępowania wyrażą na nią  zgodę. W zakresie istoty i intencji  przedmiotowej mediacji zastosowanie mają uwagi dotyczące mediacji w sprawach karnych przedstawione powyżej, które są adekwatne jak chodzi sposób i metodę rozwiązania sporu. Jeśli strony zawrą przed mediatorem ugodę nadającą się do egzekucji -  sąd nada jej klauzulę wykonalności.Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
logo pfron

Projekt Twoje Prawa jest współfinansowany ze środków PFRON

Copyright © SPES 1999 - 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.


 • izba lekarska
 • Gość Niedzielny
 • praca
 • pfron
 • asystentpit
 • seminarium
 • Non Profit
 • renovabis
 • denon
 • weglosmyk
 • szip
 • adwokat ewa
 • Google
 • ralus
 • prowincja
 • miasto
 • IPS
 • zthiu
 • dudkiewicz
 • Przewodnik Katolicki
 • pity2016
 • oblaci
 • Do Rzeczy
 • Niedziela
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC