Renta rodzinna

Renta rodzinna to świadczenie, które przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Osoby uprawnione do renty rodzinnej 

Osobami uprawnionymi do otrzymywania renty rodzinnej są następujący członkowie rodziny: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione; przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej; małżonek (wdowa i wdowiec); rodzice (również ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające).

Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:

 • do ukończenia 16 lat,
 • do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia jednak nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat życia,
 • bez względu na wiek jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie do ukończenia 16 lat lub do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, jednak nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat życia,
 • jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, mają prawo do renty rodzinnej jeśli spełnią warunki określone powyżej dla dzieci własnych a ponadto:

 • zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta lub rencisty) chyba, że śmierć była następstwem wypadku, oraz
 • nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a jeśli rodzice żyją to tylko wówczas gdy:
  • nie mogą zapewnić im utrzymania,
  • ubezpieczony (emeryt lub rencista) lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.

Małżonek (wdowa lub wdowiec) mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli:

 • w chwili śmierci małżonka osiągnął wiek 50 lat lub był niezdolny do pracy, albo
 • wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej
 • prawo do renty rodzinnej nabywa również małżonek (wdowa lub wdowiec), który osiągnął wiek 50 lat lub stał się niezdolny do pracy po śmierci małżonka, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania osób wymienionych powyżej w pkt 2.
 • małżonek rozwiedziony lub wdowiec (wdowa), który do dnia śmierci małżonka nie pozostawał z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia warunków określonych powyżej miał w dniu śmierci małżonka prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

Małżonek (wdowa lub wdowiec) nie spełniający warunków do renty rodzinnej określonych powyżej i nie mający niezbędnych źródeł utrzymania ma prawo do okresowej renty rodzinnej:

 • przez okres jednego roku od chwili śmierci małżonka,
 • w okresie uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od chwili śmierci małżonka.

Rodzice mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli:

 • ubezpieczony (emeryt lub rencista) bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania,
 • spełniają warunki określone powyżej dla wdowy i wdowca.

Wysokość renty rodzinnej 

Wysokość renty rodzinnej zależy od liczby osób uprawnionych do tego świadczenia w obrębie rodziny. W przypadku jednej osoby jest to 85 procent świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu. W przypadku dwóch osób, wysokość renty wynosi 90 procent świadczenia, a gdy uprawnionych do renty są trzy osoby lub więcej, jej wysokość wzrasta do 95 procent świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. 

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna. Renta rodzinna podlega podziałowi na równe części pomiędzy uprawnionych.

Wniosek o wypłatę renty rodzinnej

Wniosek o wypłatę renty rodzinnej zgłasza w oddziale ZUS uprawniony lub pracodawca. Pracodawca jest zobowiązany poinformować bezzwłocznie, po śmierci pracownika, pozostałą po nim rodzinę o warunkach uzyskania renty rodzinnej, przygotowania wniosku o rentę i przedłożenia go organowi rentowemu. W przygotowaniu wniosku rentowego pomocy mogą udzielić również pracownicy socjalni ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie.Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
logo pfron

Projekt Twoje Prawa jest współfinansowany ze środków PFRON

Copyright © SPES 1999 - 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • dudkiewicz
 • ralus
 • Google
 • zthiu
 • adwokat ewa
 • praca
 • oblaci
 • IPS
 • Przewodnik Katolicki
 • Gość Niedzielny
 • Non Profit
 • miasto
 • szip
 • denon
 • seminarium
 • prowincja
 • pity2016
 • weglosmyk
 • Niedziela
 • pfron
 • asystentpit
 • izba lekarska
 • Do Rzeczy
 • renovabis
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC