Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie to dwie różne formy rekompensaty poniesionych szkód. Choć w języku potocznym zdarza się, że oba pojęcia są używane zamiennie, to jednak z definicji różnią się od siebie. Oznacza to, że w zależności od charakteru szkody, która może być materialna lub niematerialna można wystąpić o odszkodowanie bądź domagać się zadośćuczynienia, bądź też domagać się zarówno odszkodowania jak i zadośćuczynienia. 

Odszkodowanie – czyli naprawienie szkody -  jest rekompensatą za szkodę materialną, która ma charakter wymierny i dający się wyliczyć. Oznacza to przede wszystkim, iż dla roszczeń w tym zakresie ważne będą wszelkiego typu obliczenia matematyczne, odniesienia do rynkowych cen i kosztów rzeczy i usług, dowody w postaci faktur i rachunków imiennych jak chodzi o wydatki poniesione przez poszkodowanego. Istotnym jest, aby poszkodowany mógł udokumentować poniesione wydatki czy też poniesione straty.  Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.  

Co do zasady, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Odrębną formą rekompenasaty jest zadośćuczynienie, które ma zastosowanie do szkód niematerialnych, co do których kodeks cywilny używa sformułowania "doznana krzywda". Zadośćuczynienie będzie zatem rekompensować cierpienie fizyczne i psychiczne. W tym wypadku nie ma obiektywnych metod ustalania wysokości świadczenia, przez co proces ustalania wysokości zadośćuczynienia polega między innymi na pozyskiwaniu informacji, co do wysokości kwot uzyskiwanych w tym zakresie przez innych poszkodowanych, zwykle w procesach sądowych.Wpłacam DAR dla-dzieci.org.pl Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

logo NIW

Copyright © SPES 1999 - 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Non Profit
 • IPS
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • izba lekarska
 • NIW
 • adwokat ewa
 • ralus
 • Gość Niedzielny
 • Do Rzeczy
 • Google
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • renovabis
 • seminarium
 • zthiu
 • weglosmyk
 • prowincja
 • oblaci
 • szip
 • fio
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC