Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Odliczenia od dochodu

W celu ograniczenia wysokości podatku, jeszcze przed jego obliczeniem, możemy odliczyć od podstawy obliczania podatku (czyli od dochodu) wydatki ustalone ustawą.

Są to między innymi kwoty:

  1. wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, ponoszonych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne
  2. darowizn na cele pożytku publicznego - dokonywanych na rzecz organizacji pozarządowych, prowadzących działalność w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu (odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego),
  3. darowizn na cele kultu religijnego - w wysokości dokonanej darowizny, jednak nie więcej niż kwoty stanowiącej 6% dochodu (odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego),
  4. Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych powyżej w pkt. 2 i 3 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 % dochodu.


Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
logo pfron

Projekt Twoje Prawa jest współfinansowany ze środków PFRON

Copyright © SPES 1999 - 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.