Wyprawka szkolna dla uczniów z niepełnosprawnością

Rządowy program Wyprawka szkolna jest przeznaczony dla rodzin uczniów z niepełnosprawnością. Program ma na celu udzielenie dodatkowej pomocy finansowej w dla tej grupy uczniów z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Mogą o nią wnioskować uczniowie:

 • słabowidzący,
 • niesłyszący,
 • słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2020/2021 do: 

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • klasy I szkoły branżowej II stopnia
 • klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 • klas I i II pięcioletniego technikum,
 • klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
 • klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
 • klas I i II liceum sztuk plastycznych,
 • klas V–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klas II–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV–VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego  jest udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021 do klasy III branżowej szkoły I stopnia lub klas III –IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim. 

Wysokość  dofinansowania do zakupu podręczników 

Wysokość pomocy w  formie dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie może przekroczyć kwoty od 225 zł zł do 445 zł, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, szkoły  i klasy do której uczęszcza uczeń.

Wniosek o udzielenie dofinansowania do zakupu podręczników

Pomoc na zakup podręczników jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
 Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021 r.
Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły.
W przypadku wniosków o przyznanie pomocy uczniowi uczęszczającemu do:

ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły baletowej, liceum sztuk plastycznych, w tym klas dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych i klas dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,  ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
szkoły rolniczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
szkoły leśnej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw środowiska,
szkoły morskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, szkoły żeglugi śródlądowej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej

wniosek  składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw środowiska, ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej lub ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • szip
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Gość Niedzielny
 • ralus
 • IPS
 • weglosmyk
 • NIW
 • renovabis
 • zthiu
 • prowincja
 • adwokat ewa
 • seminarium
 • Non Profit
 • oblaci
 • izba lekarska
 • Google
 • fio
 • Do Rzeczy
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC