Wyprawka szkolna dla uczniów z niepełnosprawnością

W roku szkolnym 2018/2019 dla rodzin uczniów z niepełnosprawnością jest kontynuowany rządowy program Wyprawka szkolna. Program ma na celu udzielenie dodatkowej pomocy finansowej dla tej grupy uczniów z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Mogą o nią wnioskować uczniowie:

 • słabowidzący,
 • niesłyszący,
 • słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający do: 

 • klas III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia
 • klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
 • klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia
 • klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych
 • klas VII-IX ogólnokształcących szkół baletowych lub liceum plastycznego

Dodatkowo dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III szkoły podstawowej, klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Uprawnienie to nie dotyczy, uczniów, którzy korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Wysokość pomocy 

Wysokość pomocy w formie dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie może przekroczyć kwoty od 175 zł do 445 zł, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, szkoły i klasy do której uczęszcza uczeń.

Tryb składania wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania do zakupu podręczników

 1. Pomoc na zakup podręczników jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
 2.  Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019 r.
 3. Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły a w przypadku wniosków o przyznanie pomocy uczniowi: ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego i ogólnokształcącej szkoły baletowej, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, szkoły ponadgimnazjalnej rolniczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa – składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub ministra właściwego do spraw rolnictwa.
 4. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.


Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
logo pfron

Projekt Twoje Prawa jest współfinansowany ze środków PFRON

Copyright © SPES 1999 - 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • pfron
 • renovabis
 • asystentpit
 • Non Profit
 • szip
 • izba lekarska
 • seminarium
 • Przewodnik Katolicki
 • miasto
 • IPS
 • oblaci
 • pity2016
 • denon
 • Niedziela
 • adwokat ewa
 • praca
 • Gość Niedzielny
 • zthiu
 • prowincja
 • Do Rzeczy
 • ralus
 • weglosmyk
 • Google
 • dudkiewicz
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC