Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na remont i adaptację do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń Ośrodka Pomocy Kryzysowej Stowarzyszenia SPES w Katowicach

1.       Nazwa oraz adres zamawiającego:Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES, ul. Panewnicka 463, 40-774 Katowice (siedziba biura tymczasowego), tel. (32) 251-73-47, tel./fax (32) 252-74-46, e-mail: spes@spes.org.pl , Internet: www.spes.org.pl2.       Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

3.       Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać po złożeniu u Zamawiającego wniosku o jej przekazanie. Wniosek można złożyć telefonicznie, osobiście lub listownie pod adresem wskazanym w pkt 1. Zamawiający przekazuje Specyfikację nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę dowodu wpłaty na rachunek bankowy Zamawiającego (nr: 55 1240 2959 1111 0000 3126 0611) opłaty za druk i przekazanie specyfikacji. Cena Specyfikacji wynosi 15,00 zł.

4.        Opis przedmiotu zamówienia oraz informacja o możliwości składania ofert częściowych:Remont i adaptacja do potrzeb osób niepełnosprawnych nowo pozyskanych pomieszczeń Ośrodka Pomocy Kryzysowej Stowarzyszenia SPES w Katowicach przy ulicy Kościuszki 46 a następnie połączenie z użytkowaną obecnie częścią. Połączony układ pomieszczeń istniejących i adaptowanych wyposażony zostanie w wentylację nawiewno-wywiewną. Zakres prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia to: roboty budowlane (CPV: 45000000-7) oraz instalacje sanitarne (CPV: 45330000-9). Łączna powierzchnia pomieszczeń adaptowanych: 39,35 m2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty częściowej. Oferta częściowa może być złożona na jedną lub wszystkie z wymienionych części przedmiotu zamówienia: roboty budowlane i/lub instalacje sanitarne.

5.       Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.       Termin wykonania zamówienia: 7 października 2005 r.

7.       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

a.        W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Pzp).b.        Wykonawcy muszą posiadać doświadczenie z ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - z tego okresu, wyrażające się tym, że wykonawca brał udział w co najmniej dwóch przedsięwzięciach budowlanych o charakterze i trudności wykonania takich samych jak roboty opisane w niniejszym zamówieniu,c.        Wykonawca musi zobowiązać się do zatrudnienia kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami i nie mniejszym niż 3 letnim doświadczeniu na tym stanowisku,d.        Wykonawca musi zapewnić możliwość dysponowania w stosownym czasie niezbędnym sprzętem dla realizacji robót.e.        Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza zlecić podwykonawcomf.         Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w drodze analizy dostarczonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, które potwierdzić mają ich spełnienie. 

8.       Wymagania dotyczące wadium: nie jest wymagane.

9.       Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie ceny oferty; waga tego kryterium wyniesie 100%.

10.    Miejsce oraz termin składania ofert: Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2005 roku w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia SPES w Katowicach, ul. Panewnicka 463, do godziny 14.00. 

11.    Termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.

 • Gość Niedzielny
 • adwokat ewa
 • seminarium
 • izba lekarska
 • oblaci
 • prowincja
 • Do Rzeczy
 • ralus
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • fio
 • renovabis
 • Non Profit
 • IPS
 • NIW
 • Google
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • weglosmyk
 • szip
 • zthiu
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC