Kontrole w organizacjach pożytku publicznego (2014-2015)

Regulacje dotyczące zasad przeprowadzania kontroli w organizacjach pożytku publicznego, na konieczność których zwracaliśmy uwagę podejmując inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie, znalazły się w znowelizowanej  ustawie o działalności pożytku publicznego.

W lutym 2014 roku Stowarzyszenie SPES opracowało propozycję zmiany do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczącą szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli w organizacjach pożytku publicznego. Za rozwiązania wzorcowe przyjęliśmy przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807), które szczegółowo normują tę problematykę w stosunku do przedsiębiorców.

Naszą propozycję rozesłaliśmy do przedstawicieli: Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Rady Działalności Pożytku Publicznego, Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS.

Rada Działalności Pożytku Publicznego zarekomendowała naszą propozycję i przedstawiła sejmowej podkomisji stałej ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi działającej przy Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Naszym sukcesem jest uwzględnienie regulacji doprecyzowujących zasady kontroli w OPP w obowiązującej od dnia 9 listopada 2015 znowelizowanej  ustawie o działalności pożytku publicznego. Nowelizacja wprowadza kilka przepisów, które mają ograniczyć  liczbę i czas kontroli.

Nowe przepisy dotyczą  kontroli prowadzonych przez ministra ds. zabezpieczenia społecznego lub na jego zlecenie.  Stanowią, że czas wszystkich takich kontroli nie może przekraczać 24 dni roboczych w jednym roku kalendarzowym. A jeśli występuje konieczność wydłużenia czasu kontroli, potrzebne jest pisemne uzasadnienie takiej decyzji.

W jednym roku możliwa jest powtórna kontrola w tym samym zakresie, a tylko wtedy, gdy pierwsza kontrola wykazała rażące naruszenie przepisów przez OPP. Czas trwania powtórnej kontroli nie może być dłuższy niż 7 dni i nie jest wliczany do limitu 24 dni określonego dla wszystkich kontroli prowadzonych w ciągu roku (art. 29 a).

Propozycja zmiany Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotycząca szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli w organizacjach pożytku publicznego

Uwagi do propozycji zmiany Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli w organizacjach pożytku publicznego

 

 

 • prowincja
 • renovabis
 • NIW
 • adwokat ewa
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Do Rzeczy
 • Google
 • fio
 • IPS
 • Non Profit
 • weglosmyk
 • Gość Niedzielny
 • izba lekarska
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • oblaci
 • zthiu
 • szip
 • seminarium
 • ralus
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC