Kryteria orzekania o niepełnosprawności dziecka (2012 - )

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach, który zapadł po naszej apelacji, brak jest podstaw prawnych do stosowania zawężonego katalogu stanów chorobowych, ustalonego z przekroczeniem upoważnienia ustawowego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia.

Dzięki pomocy prawnej Ośrodka Poradnictwa SPES dziecko z niedosłuchem centralnym zostało wyrokiem sądu II instancji zaliczone do osób niepełnosprawnych, pomimo iż niedosłuch centralny nie jest wymieniany w katalogu schorzeń rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia.

Jest to precedensowe orzeczenie niezmiernie ważne dla wszystkich rodziców, którym do tej pory odmawiano orzeczenia o niepełnosprawności dziecka z uwagi na to, że choroba dziecka nie jest wymieniona w katalogu schorzeń rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

W 2012 roku u siedmioletniego wówczas chłopca rozpoznano niedosłuch centralny – centralne zaburzenie przetwarzania słuchowego, głównie pod postacią trudności w rozumieniu mowy w szumie i w hałasie. Kluczowe znaczenie ma w takim wypadku zastosowanie specjalistycznych oddziaływań rehabilitacyjnych i edukacyjnych oraz zaopatrzenie w kosztowny system wspomagający słyszenie, dla którego zlecenie wystawiła poradnia audiologiczna. Pomimo opisywanych problemów zarówno Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, jak i Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim odmówiły w swoich orzeczeniach zaliczenia chłopca do osób niepełnosprawnych. 

Sąd I instancji oddalił sporządzone przez nas odwołanie. Wskazał, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające zaliczenie dziecka do osób niepełnosprawnych w znaczeniu orzeczniczym. Biegli powołani przez Sąd przyznali, iż dziecko potrzebuje wsparcia w zakresie przewyższającym potrzeby osób w danym wieku a jego dobry kontakt z otoczeniem pogarszać się będzie w hałaśliwej grupie rówieśniczej. Niemniej, zdaniem biegłych o których opinie swe rozstrzygnięcie oparł sąd I instancji, niedosłuch centralny nie znajduje się w katalogu stanów chorobowych wymienionych w sposób enumeratywny w akcie prawnym wykonawczym - w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r., w oparciu o które orzeka się o niepełnosprawności u dzieci.

Wyrok ten został przez nas zakwestionowany. W szczególności wnieśliśmy o przedstawienie przez sąd II instancji Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości: czy katalog schorzeń wymienionych w rozporządzeniu MPiPS w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia, jest katalogiem zamkniętym. Wykazywaliśmy, iż przypadku przyjęcia takiej interpretacji następuje sprzeczność pomiędzy przepisami rozporządzenia a przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, które określają przesłanki do zakwalifikowania dziecka do osób niepełnosprawnych.

Sąd odwoławczy - Sąd Okręgowy w Katowicach, w prawomocnym wyroku z dnia 18 marca 2016 r., sygn. akt X 1Ua 94/15 zmienił zaskarżony wyrok i zaliczył dziecko naszej klientki do osób niepełnosprawnych.

Sąd dokonał analizy podstawy prawnej dla obowiązującego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia. W wyniku tej analizy Sąd stwierdził, iż Minister nie jest upoważniony do wyliczenia w akcie wykonawczym schorzeń skutkujących możliwością ustalenia niepełnosprawności dziecka, a tym bardziej do ustalenia zamkniętego katalogu tych schorzeń. W konsekwencji, w ocenie Sądu przywołane rozporządzenie może być stosowane tylko w tym zakresie, w jakim nie wykracza poza treść ustawowego upoważnienia i tylko w połączeniu z brzmieniem art. 4a ustawy rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przepis ten stanowi, iż dzieci są zaliczane do osób niepełnosprawnych:

"jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku”.

Zespół SPES opracował propozycję zmiany rozporządzenia, która usunie wadliwy stan prawny.

Przebieg sprawy

16.05.2012  Orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach odmawiające zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych
02.06.2012 Odwołanie od orzeczenia Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach
12.07.2012  Orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim (dalej WZON) odmawiające zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych
25.08.2012    Odwołanie od orzeczenia WZON skierowane do Sądu Rejonowego - VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach
14.09.2012 Odpowiedź WZON na odwołanie
10.02.2013    Opinia biegłego sądowego z zakresu neurologii
18.03.2013 Uwagi WZON do opinii biegłego
07.05.2013 Opinia uzupełniająca biegłego z zakresu neurologii
06.11.2013 Opinia biegłego sądowego z zakresu laryngologii
27.12.2013 Zastrzeżenia do opinii biegłego z zakresu laryngologii
23.05.2014   Opinia uzupełniająca biegłego z zakresu laryngologii
19.08.2014 Opinia drugiego biegłego z zakresu laryngologii
23.10.2014 Zastrzeżenia do opinii drugiego biegłego z zakresu laryngologii z wnioskiem o zakończenie postępowania
19.02.2015 Opinia uzupełniająca drugiego biegłego z zakresu laryngologii
14.05.2015     Wyrok Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach, sygn. akt VII U 221/12
15.06.2015  Apelacja od wyroku Sądu I instancji 
18.03.2016 Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt X 1Ua 94/15
13.10.2016 Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki i Społecznej
13.10.2016 Wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich
06.02.2017 Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki i Społecznej
06.02.2017 Wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich
09.03.2017 Pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
15.09.2017 Wystąpienie do Prezesa ZUS
12.10.2017 Pismo Prezesa ZUS
14.12.2017 Wystąpienie do Prezesa ZUS
27.12.2017 Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich
18.01.2018

Wystąpienie do Prezesa ZUS

01.02.2018

Pismo Prezesa ZUS

25.02.2019 Wystąpienie do Prezesa ZUS
18.03.2019 Pismo Prezesa ZUS
04.04.2019 Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
07.05.2019 Pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
23.05.2019 Wystąpienie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
10.06.2019 Pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
20.02.2020 Wystąpienie z petycją do Senatu RP
01.04.2020 Pismo Senatu RP
05.05.2020 Pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
20.05.2020

Spotkanie –on line z Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Marleną Maląg oraz Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Pawłem Wdówikiem

19.06.2020

Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

13.07.2020 Pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Komentarze

Komentarze nie połączone z portalem Facebook

(pokaż)

Komentarz pojawi się po zaakceptowaniu przez moderatora.

 • zthiu
 • weglosmyk
 • niw
 • miasto
 • oblaci
 • Przewodnik Katolicki
 • IPS
 • Google
 • Do Rzeczy
 • Gość Niedzielny
 • renovabis
 • Non Profit
 • ralus
 • szip
 • fio
 • praca
 • pity2016
 • adwokat ewa
 • asystentpit
 • denon
 • dudkiewicz
 • Niedziela
 • pfron
 • prowincja
 • pooooo
 • seminarium
 • izba lekarska
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC