Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Życie osoby z niepełnosprawnością to często brak swobody poruszania się. Przeszkody występujące w mieszkaniu i budynku sprawiają, że podstawowe, codzienne czynności, zakupy czy spacer są niestety utrudnione, czy wręcz niemożliwe ze względu na niedostosowaną łazienkę, zbyt wąskie drzwi, występujące progi, brak podjazdu i windy. Likwidacja barier architektonicznych to kosztowne przedsięwzięcie, można ubiegać się o dofinansowanie na ten cel ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

O dofinansowanie, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na likwidację barier architektonicznych, mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli:

  • są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, albo
  • posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują

a realizacja planowanego przedsięwzięcia umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Od stycznia 2015 r. wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych wynosi dla osób niepełnosprawnych do 95% kosztów przedsięwzięcia (dotychczas wynosiła do 80% kosztów), nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR) właściwego dla miejsca realizacji przedsięwzięcia. PCPR informuje szczegółowo o zakresie informacji i dokumentów, które wniosek winien zawierać.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych można złożyć w każdym czasie (nie ma terminów składania wniosków).Wpłacam DAR dla-dzieci.org.pl Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

logo NIW

Copyright © SPES 1999 - 2021. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.