Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności i będzie skutkowało umożliwieniem lub w znacznym stopniu ułatwieniem wykonywania podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

W przepisach nie ustalono zamkniętego katalogu sprzętów i urządzeń, na zakup bądź montaż których można zwrócić się o pomoc finansową. Ważne, by sprzęt był związany ze specyfiką niepełnosprawności. Można starać się np. o dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub komputera przenośnego, specjalistycznych programów komputerowych, telefonu komórkowego, tabletu, programów udźwiękowiających, sygnalizacji optycznych dzwonków do drzwi, instalacji dźwiękowych – sygnalizacyjno – alarmowych, budzików świetlnych – wibracyjnych, syntezatorów mowy.

Od stycznia 2015 r. wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych wynosi dla osób niepełnosprawnych do 95% kosztów przedsięwzięcia (dotychczas wynosiła do 80% kosztów), nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR) właściwego dla miejsca realizacji przedsięwzięcia. PCPR informuje szczegółowo o zakresie informacji, które wniosek winien zawierać.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.

Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych można składać w każdym czasie, dofinansowanie może być udzielone raz na trzy lata.Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
loga finansowanie


Copyright © SPES 1999 - 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.