Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Pomoc społeczna

Kto może skorzystać z pomocy społecznej? Warunkiem jej uzyskania jest trudna sytuacja życiowa, której nie jesteśmy w stanie samodzielnie przezwyciężyć. Przepisy ustawy o pomocy społecznej wśród trudnych sytuacji wymieniają między innymi niepełnosprawność, ciężką i długotrwałą chorobę, bezrobocie, bezdomność, przemoc w rodzinie, uzależnienie, trudności wychowawcze, klęski żywiołowe. Nie ma zamkniętego katalogu życiowych trudności uprawniających do skorzystania z pomocy. O udzielenie wsparcia ze strony państwa należy wystąpić do ośrodka pomocy społecznej.  Warto wiedzieć, że zadania z zakresu pomocy społecznej realizują organizacje pozarządowe i Kościoły.

W tym rozdziale omawiamy zakres ustawowej pomocy społecznej i sposób ubiegania się o nią. 


Podstawy prawne:

  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 t.j. z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.05.189.1598 późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. (Dz. U.2015.1058).


Wpłacam DAR dla-dzieci.org.pl Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

logo NIW

Copyright © SPES 1999 - 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.