Menu podstrony Co robimy

Renta w drodze wyjątku (2012-2013)

Dzięki wnioskowi przygotowanemu przez zespół pracowników Stowarzyszenia SPES, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznał wnioskującemu prawo do renty w drodze wyjątku w trybie art. 83 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  

Klientka zgłosiła się do Stowarzyszenia SPES w maju 2012 r. w związku ze sprawą rentową męża, który przeszedł udar mózgu. Pierwszy wniosek o rentę złożyli do ZUS w 2007 r. Niestety mąż klientki został uznany przez lekarza orzecznika ZUS i komisję lekarską za osobę zdolną do pracy. Sąd po zapoznaniu się z opiniami biegłych oddalił odwołanie wyrokiem z dnia 6 lutego 2008 r. 

Ponowny wniosek o rentę złożyli w roku 2008. Organ rentowy wydał decyzję odmowną. Klientka odwołała się do Sądu, który po zapoznaniu się z opiniami biegłych oddalił odwołanie wyrokiem z dnia 19 października 2009 r. Klienci wnieśli apelację od wyroku sądu. W postępowaniu apelacyjnym biegli wydali opinię, iż odwołujący się nie jest ani częściowo ani całkowicie niezdolny do pracy. Sąd oddalił apelację klienta wyrokiem z dnia 13 grudnia 2011 r., a dostarczone w trakcie postępowania zaświadczenia o stanie zdrowia przesłał do rozpoznania organowi rentowemu, jako wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy.  

Na początku stycznia 2012 roku klient doznał drugiego udaru. W lutym 2012 r. złożył w ZUS kolejne zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia. Lekarz Orzecznik ZUS stwierdził całkowitą niezdolność do pracy od 11 stycznia 2012 r. ze wskazaniem, iż przed tą datą klient był zdolny do pracy. 

Ponieważ klient nie spełniał warunków do uzyskania prawa do renty na zasadach ogólnych, gdyż nie wykazał 5 letniego okresu pracy w ostatnim dziesięcioleciu przed powstaniem niezdolności do pracy, chciał skorzystać z możliwości ubiegania się o rentę w trybie art. 57 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z tym artykułem renta mogła zostać przyznana, jeśli ubezpieczony udowodnił 25 lat okresu składkowego i nieskładkowego i miał orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy.  

Niestety w trakcie poprzedniego postepowania sądowego 23 września 2011 r. zmieniły się przepisy ustawy o emeryturach i rentach z  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych poprzez dodatnie ust. 4 do art. 58 ustawy. 
Nowelizacja ta wprowadziła zapis, iż osobie, która nie spełnia warunków do uzyskania renty na ogólnych zasadach może być przyznana renta, jeśli udowodni tylko okresy składkowe wynoszące, co najmniej 25 lat dla kobiety i 30 lat dla mężczyzn i będzie uznana za całkowicie niezdolną do pracy. 

Mąż klientki pomimo orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy nie spełniał nowych warunków do uzyskania renty, ponieważ miał udokumentowane łącznie 28 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Sąd wyrokiem z dnia 16 maja 2012 r. oddalił więc odwołanie klienta. 

Pracownicy Stowarzyszenia SPES po zapoznaniu się z wyrokiem sądu i analizą aktualnych przepisów ustawy o emeryturach i rentach z sporządzili wniosek o przyznanie renty w drodze wyjątku. Zgodnie z art. 83 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Prezes ZUS może przyznać to świadczenie ubezpieczonym oraz pozostałym po nich członkom rodziny, jeśli spełniają łącznie następujące kryteria: wskutek szczególnych okoliczności nie spełniają warunków wymaganych w ustawie do uzyskania prawa do emerytury lub renty, nie mogą - ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek - podjąć pracy lub działalności objętej ubezpieczeniem społecznym oraz nie mają niezbędnych środków utrzymania.

We wrześniu 2012 roku Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznał klientowi rentę z tytułu niezdolności do pracy w drodze wyjątku na czas określony do roku 2016. 

 • NIW
 • zthiu
 • szip
 • fio
 • adwokat ewa
 • ralus
 • izba lekarska
 • Non Profit
 • IPS
 • prowincja
 • renovabis
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • weglosmyk
 • Do Rzeczy
 • Gość Niedzielny
 • Google
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • seminarium
 • oblaci
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC