Baner pity.pl

Mieszkanie z zasobów gminy

Osoby, których nie stać na zakup własnego mieszkania czy też na wynajęcie mieszkania na zasadach wolnorynkowych, mogą starać się o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobów gminy (mieszkanie komunalne). 

Zadaniem gminy jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców o niskich dochodach. Podstawą prawną tego obowiązku jest ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, zgodnie z którą:

Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach.

Zasady przyznawania lokali z zasobów gminnych i kryteria, jakie należy spełniać, są określone w uchwałach poszczególnych miast i gmin. Nie ma jednolitych, ogólnopolskich zasad w tym zakresie. A to oznacza, że starania o uzyskanie lokalu komunalnego najlepiej będzie zacząć od zdobycia informacji o treści lokalnej uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. W uchwale znajdują się warunki, jakie powinniśmy spełnić. Pierwszym z nich będzie spełnienie kryterium dochodowego, ponieważ  gmina ustala, czy status materialny przyszłego najemcy rzeczywiście nie daje możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na rynku prywatnym. W każdej gminie dochód na osobę, którego nie można przekroczyć może być inny, najczęściej jest określany jako procentowy stosunek do najniższej emerytury krajowej. Drugi warunek, jaki bierze się pod uwagę to spełnienie kryterium metrażowego w dotychczas zajmowanym lokalu. Co do zasady, im gorsze są warunki lokalowe (np. potwierdzone opinią nadzoru budowlanego bądź/ i opinią sanepidu), tym większe szanse na lokal od gminy. W gminnych uchwałach mogą pojawiać się kryteria określające minimalny okres czasu, w jakim przed otrzymaniem mieszkania komunalnego musimy mieszkać, być zameldowanymi lub pracować na terenie danej gminy. 

Plusem mieszkania komunalnego jest stosunkowo niski czynsz i gwarancja umowy najmu na czas nieoznaczony. Minusem konieczność wynajęcia lokalu z aktualnej oferty gminy – może się okazać, że nie będzie to mieszkanie wymarzone, lecz takie które na ten moment gmina może zaproponować. Warto mieć świadomość, że droga od pisemnej informacji o spełnieniu wymaganych kryteriów, do otrzymania  wymarzonych kluczy do mieszkania jest bardzo długa, wiąże się z punktową kwalifikacją złożonego wniosku, po której zostaje się wpisanym na listę oczekujących. 

Szczegółowe informacje o zasadach wynajmowania lokali  komunalnych oraz formularze wniosków można uzyskać w wydziałach lokalowych urzędów miast i gmin.

Gminy w swoich w zasobach mieszkaniowych mają także lokale socjalne i lokale zamienne. 

Mieszkania socjalne mogą zostać wynajęte osobom najuboższym spełniającym kryteria określone w zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz osobom, wobec których sąd w wyroku eksmisyjnym orzekł o uprawnieniu do lokalu socjalnego.

Osoby ubiegające się o taki lokal powinny liczyć się z tym, iż może on mieć obniżony standard – piece węglowe, toaleta na klatce schodowej. Minimalne warunki zamieszkania są określone ustawowo w definicji lokalu socjalnego – to lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m kw., a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m kw. 

Aby zostać najemcą lokalu socjalnego na tak zwanych zasadach ogólnych (nie na podstawie wyroku) należy spełnić dwa warunki -  pierwszym jest brak tytułu prawnego do innego lokalu, a drugim niskie dochody (niższe niż dla lokalu komunalnego), nieprzekraczające kryterium dochodowego, którego wysokość jest określona dla lokalu socjalnego w uchwale rady gminy. Ważna informacja jest taka, że osoby ubiegające się o lokal socjalny nie muszą spełniać kryterium powierzchni mieszkalnej (metrażowego). Jeśli lokalne przepisy uzależniają przyznanie lokalu socjalnego od spełnienia kryterium powierzchni lokalu, w którym przebywa wnioskodawca, to uchwała jest niezgodna z ustawą o ochronie praw lokatorów. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oraz Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie o treści Uchwały Rady Miasta Katowice zaskarżonej przez nas dla klienta Ośrodka Poradnictwa, sprawę prowadziliśmy w Programie Spraw Precedensowych i Inicjatywy Ustawodawczej. Zachęcamy do zapoznania się z jej szczegółowym opisem.  

Lokal zamienny, jak sama nazwa wskazuje to lokal, który gmina przydziela w zastępstwie dotychczasowego locum np. w związku z remontem lub koniecznością wyburzenia lokalu należącego do gminy. Lokal zamienny powinien znajdować się w tej samej miejscowości, w której położony jest nasz dotychczasowy lokal, być wyposażony w co najmniej takie wyposażenie techniczne, jakie miał lokal dotychczas używany, i o takiej samej powierzchni pokoi (warunek ten uznaje się za spełniony, jeśli na osobę przypada 10 m kw. powierzchni łącznej pokoi, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego - 20 m kw. tej powierzchni).Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
logo pfron

Projekt Twoje Prawa jest współfinansowany ze środków PFRON

Copyright © SPES 1999 - 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.


 • praca
 • Non Profit
 • IPS
 • Przewodnik Katolicki
 • szip
 • prowincja
 • ralus
 • zthiu
 • Do Rzeczy
 • dudkiewicz
 • izba lekarska
 • Niedziela
 • pity2016
 • seminarium
 • Gość Niedzielny
 • weglosmyk
 • Google
 • adwokat ewa
 • asystentpit
 • oblaci
 • pfron
 • miasto
 • denon
 • renovabis
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC