Przedawnienie zadłużenia czynszowego

Przedawnienie zadłużenia czynszowego oznacza, że po upływie określonego przepisami terminu, dłużnik (w tym przypadku zadłużony lokator) ma prawo odmówić zapłaty – podnieść zarzut przedawnienia – a wówczas wierzyciel (w tym przypadku właściciel, wynajmujący lokal) nie będzie mógł skutecznie dochodzić w sądzie przedawnionego długu.

Należy pamiętać, że właściciel może pozwać lokatora do sądu o przedawniony dług -  nie jest to niezgodne z prawem. Dłużnik ma natomiast prawo podnieść w sądzie zarzut przedawnienia roszczeń, dopiero wówczas powództwo w całości bądź w części będzie oddalone.

Jeżeli dowiadujemy się, iż istnieje zaległość w opłatach za lokal, należy w pierwszej kolejności sprawdzić jakiego okresu dotyczy. Po uzyskaniu tej informacji, warto udać się do placówki świadczącej bezpłatne poradnictwo prawne by skonsultować, czy przypadkiem nie doszło do przedawnienia całości bądź części roszczenia.

Ocena, czy nastąpiło przedawnienie roszczeń wymaga indywidualnej analizy danej sytuacji.

Każde pismo, w którym składa się wniosek o rozłożenie długu na raty bądź o jego umorzenie, może być traktowane jako tzw. uznanie długu, które powoduje przerwanie biegu przedawnienia i od tej daty bieg przedawnienia biegnie na nowo.

Jeśli lokator utracił tytuł prawny do mieszkania (rozwiązano z nim umowę lub umowa wygasła), to, od daty utraty tytułu prawnego, płaci właścicielowi nie czynsz, lecz tzw. odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu. To samo dotyczy sytuacji, gdy dana osoba nigdy nie posiadała tytułu prawnego do lokalu.

Jeśli lokator ma nadal tytuł prawny do mieszkania -termin przedawnienia roszczeń czynszowych wynosi 3 lata -oznacza to, że jeśli np. lokator nie uiszczał opłat czynszowych od 1.06.2008 r. bądź opłacał je w niepełnej wysokości, a właściciel występuje z żądaniem zapłaty w dniu 2.01.2015 r., przedawnieniu ulega dług powstały w okresie od 1.06.2008 r. do 01.01.2012 r.

Jeśli lokator utracił tytuł prawny do mieszkania - termin przedawnienia roszczeń właściciela o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu wynosi 3 lata, tak jak w przypadku roszczeń czynszowych.

Jeśli jednak osoba zamieszkująca w lokalu nigdy wcześniej nie posiadała do niego tytułu prawnego, to termin przedawnienia roszczeń z tytułu odszkodowania/wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokalu wynosi 10 lat, ale jeśli wyprowadzi się z mieszkania i wyda je właścicielowi – roszczenia właściciela o zapłatę przedawnią się po upływie 1 roku od zwrotu lokalu. Oznacza to, że jeśli właściciel w ciągu roku od zdania mu przez tę osobę lokalu nie pozwie jej do sądu o w/w odszkodowanie, roszczenia ulegną przedawnieniu. Jeśli roszczenia właściciela z tytułu odszkodowania/wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokalu są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, możliwy jest do przyjęcia - w zależności od sytuacji - 3 letni okres przedawnienia.

W przypadku wystąpienia zadłużenia z tytułu opłat za korzystanie z lokalu mieszkalnego właściciel może wystąpić z pozwem o zapłatę oraz – po skutecznym wypowiedzeniu umowy najmu - z pozwem o eksmisję. Więcej na ten temat w dziale Ochrona przed eksmisją

 Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
logo pfron

Projekt Twoje Prawa jest współfinansowany ze środków PFRON

Copyright © SPES 1999 - 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.


 • Gość Niedzielny
 • Przewodnik Katolicki
 • Non Profit
 • asystentpit
 • izba lekarska
 • prowincja
 • renovabis
 • miasto
 • IPS
 • pfron
 • seminarium
 • oblaci
 • weglosmyk
 • dudkiewicz
 • ralus
 • Do Rzeczy
 • pity2016
 • praca
 • adwokat ewa
 • zthiu
 • Niedziela
 • szip
 • Google
 • denon
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC