Rachunek rodzinny

Rachunek rodzinny jest rachunkiem zwolnionym od egzekucji - komornik nie może dokonać jego zajęcia, zatem środki znajdujące się na tym rachunku są całkowicie zabezpieczone przed egzekucją.  

Ustawa z dnia z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw umożliwiła prowadzenie przez banki i SKOK-i dla osób otrzymujących pomoc ze strony państwa w formie różnego rodzaju świadczeń niepodlegających egzekucji, wyodrębnionych rachunków rodzinnych, do których komornicy nie będą mieli dostępu.    

Posiadaczami takich rachunków mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, o których mowa w art. 833 § 6 i 7 Kodeksu postępowania cywilnego - z  wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych, to jest: 

 • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, - zasiłki dla opiekunów, 
 • świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne oraz świadczenie wychowawcze,
 • świadczenia, dodatki i inne kwoty przyznane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. 

Na rachunek rodzinny będą wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące z w/w świadczeń  - na rachunek ten nie mogą wpływać alimenty, wynagrodzenie za pracę, renta/emerytura itp. 

Rachunek rodzinny  może być prowadzony tylko dla jednej osoby fizycznej.

Warunkiem uruchomienia rachunku rodzinnego będzie przedłożenie przez zainteresowanego bankowi/SKOK-owi zaświadczenia wystawionego przez jednostki wypłacające świadczenia, zawierającego numery rachunków bankowych, z których te świadczenia są wypłacane – zaświadczenie to stanowić będzie załącznik do umowy rachunku rodzinnego.

Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku/SKOK-u, w którym rachunek jest prowadzony, są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Nieodpłatne jest również wydanie karty do rachunku i wypłaty z bankomatów danego banku oraz bankomatów wskazanych przez SKOK.

Jeśli zatem chcemy mieć gwarancję, że komornik nie zajmie wpływających na nasz rachunek bankowy świadczeń  niepodlegających zajęciu – powinniśmy otworzyć w banku lub w SKOK-u rachunek rodzinny.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • weglosmyk
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Non Profit
 • fio
 • adwokat ewa
 • prowincja
 • izba lekarska
 • Gość Niedzielny
 • IPS
 • NIW
 • ralus
 • oblaci
 • Do Rzeczy
 • Google
 • renovabis
 • seminarium
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • zthiu
 • szip
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC