Zajęcie rachunku bankowego

Komornik zablokował mi konto bankowe. Z takim problemem często zgłaszają się osoby oczekujące pomocy prawnej. Na szczęście ta sytuacja nie powoduje, że dłużnik będzie całkowicie pozbawiony dostępu do środków znajdujących się na rachunku bankowym. Wolna od potrąceń w każdym miesiącu kalendarzowym jest kwota odpowiadająca wysokości 75 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zasady postępowania egzekucyjnego umożliwiają komornikowi dokonanie zajęcia  rachunku bankowego za pomocą systemu teleinformatycznego, a więc praktycznie równocześnie z wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Jednak przepisy  prawa bankowego określają miesięczną kwotę wolną od zajęcia środków na rachunku bankowym. 

Zgodnie z prawem bankowym, środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2022 roku 75% z 3010 zł płacy minimalnej, czyli 2257,5 zł).

Niezależnie od zasady, iż wolna od potrąceń na rachunku bankowym w każdym miesiącu kalendarzowym jest kwota odpowiadająca wysokości 75 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie podlegają zajęciu na rachunku bankowym:

 • alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, wypłacane na mocy ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem”;
 • świadczenia, dodatki i inne kwoty, wymienione w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przysługujące na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Warto wiedzieć, że komornik ustala jedynie, czy dłużnik posiada rachunek bankowy, nie ma jednak wiedzy o tym, z jakiego tytułu i w jakiej wysokości wpływają tam kwoty (tajemnica bankowa). W przypadku, gdy na rachunek dłużnika wpływają wyłącznie środki niepodlegające egzekucji, bądź środki po dokonanym przez pracodawcę czy organ rentowy potrąceniu, należy złożyć wniosek o ograniczenie egzekucji i zwolnienie rachunku spod zajęcia lub zwolnienie spod zajęcia na rachunku kwot wpływających tam z określonych źródeł (np. od pracodawcy, z ZUS), dołączając do wniosku niego wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich miesięcy. 

Więcej o egzekucji komorniczej w dziale Co może komornik

W przypadku zajęcia komorniczego, każdorazowo sugerujemy niezwłoczną konsultację z prawnikiem.

Informacje gdzie szukać pomocy publikujemy w dziale Bezpłatna pomoc prawna.Wpłacam DAR dla-dzieci.org.pl Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

logo NIW

Copyright © SPES 1999 - 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • zthiu
 • oblaci
 • Google
 • ralus
 • Gość Niedzielny
 • fio
 • NIW
 • szip
 • prowincja
 • weglosmyk
 • Do Rzeczy
 • renovabis
 • Non Profit
 • seminarium
 • adwokat ewa
 • IPS
 • izba lekarska
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC