Baner asystentpit.pl


Zajęcie rachunku bankowego

Komornik zablokował mi konto bankowe - z takim problemem często zgłaszają się osoby oczekujące pomocy prawnej. Na szczęście ta sytuacja nie powoduje, iż dłużnik będzie całkowicie pozbawiony dostępu do środków znajdujących się na rachunku bankowym – co do zasady, wolna od potrąceń w każdym miesiącu kalendarzowym jest kwota odpowiadająca wysokości 75 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wprawdzie nowe zasady postępowania egzekucyjnego umożliwiają komornikowi dokonanie zajęcia  rachunku bankowego za pomocą systemu teleinformatycznego, a więc praktycznie równocześnie z wszczęciem postępowania egzekucyjnego, to jednak  przepisy  prawa bankowego określają miesięczną kwotę wolną od zajęcia środków na rachunku bankowym. 

Zgodnie z prawem bankowym, środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2017 roku 75% z 2000 zł płacy minimalnej, czyli 1500 zł).

Niezależnie od zasady, iż wolna od potrąceń na rachunku bankowym w każdym miesiącu kalendarzowym jest kwota odpowiadająca wysokości 75 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie podlegają zajęciu na rachunku bankowym:

 • Świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem”;
 • świadczenia, dodatki i inne kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz - w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej - określone w tej ustawie środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.

Warto wiedzieć, że komornik ustala jedynie, czy dłużnik posiada rachunek bankowy, nie ma jednak wiedzy o tym, z jakiego tytułu i w jakiej wysokości wpływają tam kwoty (tajemnica bankowa). W przypadku, gdy na rachunek dłużnika wpływają wyłącznie środki niepodlegające egzekucji, bądź środki po dokonanym przez pracodawcę czy organ rentowy potrąceniu, należy złożyć wniosek o ograniczenie egzekucji i zwolnienie rachunku spod zajęcia lub zwolnienie spod zajęcia na rachunku kwot wpływających tam z określonych źródeł (np. od pracodawcy, z ZUS), dołączając do wniosku niego wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich miesięcy. 

Więcej o egzekucji komorniczej w dziale Co może komornik

W przypadku zajęcia komorniczego, każdorazowo sugerujemy niezwłoczną konsultację z prawnikiem.

Informacje gdzie szukać pomocy publikujemy w dziale Bezpłatna pomoc prawna.

Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Copyright © SPES 1999 - 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.


 • zthiu
 • pity2016
 • pfron
 • ralus
 • oblaci
 • IPS
 • praca
 • adwokat ewa
 • asystentpit
 • prowincja
 • miasto
 • Google
 • Przewodnik Katolicki
 • dudkiewicz
 • Non Profit
 • izba lekarska
 • Do Rzeczy
 • szip
 • seminarium
 • denon
 • Gość Niedzielny
 • Niedziela
 • renovabis
 • weglosmyk
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC