Rehabilitacja lecznicza

Rehabilitacja lecznicza to kompleksowe postępowanie, którego celem jest przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawy jakości życia.

W ramach rehabilitacji jako świadczenie gwarantowane  (nieodpłatnie) pacjentowi zapewnia się :

 • rehabilitacyjną poradę lekarską
 • wizytę fizjoterapeutyczną
 • zabiegi fizjoterapeutyczne
 • badania diagnostyczne
 • leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze.

Szczegółowe informacje o świadczeniach rehabilitacji leczniczej są dostępne stronie internetowej ministerstwa zdrowia.

Od 1 lipca 2018 r. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności są uprawnione do korzystania z świadczeń rehabilitacji leczniczej poza kolejnością, bezlimitowo, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Aby skorzystać z uprawnienia niezbędne jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego uprawnienie, czyli orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rehabilitacja lecznicza może być realizowana:

 • w warunkach ambulatoryjnych (w gabinetach, zakładach rehabilitacji lub fizjoterapii) – dla pacjentów poruszających  się samodzielnie, którzy wymagają rehabilitacji lub fizjoterapii

 • w warunkach domowych – dla pacjentów, którzy nie poruszają się samodzielnie
 • w ośrodku lub oddziale dziennym – dla pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego
 •  w warunkach stacjonarnych ((na oddziałach rehabilitacji lub w szpitalach uzdrowiskowych) dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych obejmuje lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną, realizowaną przez poradę lekarską rehabilitacyjną oraz fizjoterapię ambulatoryjną realizowaną przez wizytę fizjoterapeutyczną i zabieg fizjoterapeutyczny.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy – lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji, z poradni rehabilitacji leczniczej lub poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad postawy).

W poradni rehabilitacyjnej, na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się objęcie opieką pacjenta ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia.

NFZ finansuje do pięciu zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.

Usprawnianie dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego do ukończenia 18 r.ż. w formie ambulatoryjnej (w gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii) może odbywać się na podstawie jednego w roku kalendarzowym skierowania z poradni specjalistycznej, w którym zlecony cykl terapeutyczny nie może przekroczyć 120 dni zabiegowych i 5 zabiegów dziennie.

Skierowania na rehabilitację we wszystkich zakresach nie mają terminu ważności.

Wyjątek stanowi skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne, które powinno być zarejestrowane w terminie 30 dni. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja. Data rejestracji nie oznacza daty rozpoczęcia rehabilitacji.

Rehabilitacja w warunkach domowych

Rehabilitacja lecznicza w warunkach domowych obejmuje poradę lekarską rehabilitacyjną oraz fizjoterapię domową realizowaną przez  wizytę fizjoterapeutyczną i  zabieg fizjoterapeutyczny.

Po otrzymaniu skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pacjent ustala w gabinecie/zakładzie rehabilitacyjnym, który ma podpisaną umowę z NFZ, terminy wizyty fizjoterapeutycznej w domu, porady, zabiegów.
Każda placówka realizująca świadczenia rehabilitacyjne w ramach umowy z NFZ ma obowiązek świadczenia wizyt domowych.

Czas rehabilitacji w warunkach domowych wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W jej trakcie wykonywanych jest do pięciu zabiegów dziennie.

W uzasadnionych przypadkach, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza kierującego na zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne straci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.

Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym

Świadczenia realizowane w  warunkach ośrodka lub oddziału dziennego obejmują rehabilitację ogólnoustrojową, rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, rehabilitację osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy, rehabilitację osób z dysfunkcją narządu wzroku, rehabilitację kardiologiczną, rehabilitację  pulmonologiczną z wykorzystaniem metod subterraneoterapii;

Rehabilitacja ogólnoustrojowa 

Są to zabiegi obejmujące kompleksową fizjoterapię narządu ruchu, szczególnie ze wskazań ortopedycznych (po urazach, przebytych operacjach lub przewlekle chorych), a także wskazań neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych.

Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym trwa od 15 do 30 dni zabiegowych, średnio pięć zabiegów dziennie.

W uzasadnionych przypadkach, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego, za pisemna zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

W przypadku dzieci do 18. roku życia o częstotliwości rehabilitacji decyduje lekarz prowadzący.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego 

Jest to wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym wynosi do 120 dni w roku kalendarzowym.

W uzasadnionych przypadkach, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego, za pisemna zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Rehabilitacja kardiologiczna

Jest to świadczenie udzielane pacjentom po ostrych przebiegach schorzeń sercowo-naczyniowych (np. zawałach serca) i po przebytych zabiegach kardiochirurgicznych, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych.

Czas trwania rehabilitacji jest ustalany indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego - nie więcej niż 24 dni w okresie trzech miesięcy.

Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii 

Rehabilitacja prowadzona jest w naturalnych podziemnych komorach solnych przy wykorzystaniu ich specyficznego mikroklimatu, w celu poprawy sprawności funkcjonowania układu oddechowego.
Czas trwania rehabilitacji jest ustalany indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego - nie może być krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 24 dni.

Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy

Obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno - terapeutyczną nad pacjentami z uszkodzonym narządem słuchu i mowy.
Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy polega na zindywidualizowanym uczestnictwie  w rehabilitacji w zależności od stanu zdrowia pacjenta oraz na określeniu liczby, częstotliwości, rodzaju, kolejności wykonywania świadczeń i realizacji zadań.

Rehabilitacja dzieci odbywa się we współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka. Współpraca polega na uczestnictwie (w miarę możliwości) w pracy terapeuty z dzieckiem, poradnictwie i instruktażu, co do postępowania rehabilitacyjnego w życiu codziennym dziecka.

Czas trwania rehabilitacji wynosi do 120 dni w roku kalendarzowym.

W uzasadnionych przypadkach, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego, za pisemna zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku 

Rehabilitacja obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno - terapeutyczną nad pacjentami z uszkodzonym narządem wzroku.
Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku w ośrodku lub oddziale dziennym polega na zindywidualizowanym uczestnictwie w rehabilitacji w zależności od stanu zdrowia pacjenta oraz na określeniu liczby, częstotliwości, rodzaju, kolejności wykonywania świadczeń i realizacji zadań.

Czas trwania rehabilitacji wynosi do 120 dni w roku kalendarzowym.

W uzasadnionych przypadkach, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego, za pisemna zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Rehabilitacja  w warunkach stacjonarnych

Świadczenia realizowane w  warunkach stacjonarnych obejmują rehabilitację ogólnoustrojową,  rehabilitację neurologiczną, rehabilitację pulmunologiczną, rehabilitację kardiologiczną.  

Świadczenia są skierowane w szczególności do pacjentów po:

 •  urazach,
 • zabiegach operacyjnych,
 • zaostrzeniach chorób przewlekłych,

którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

Skierowania na leczenie stacjonarne wystawiane są przez lekarzy specjalistów z oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Google
 • oblaci
 • izba lekarska
 • NIW
 • ralus
 • IPS
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • renovabis
 • szip
 • Non Profit
 • prowincja
 • Gość Niedzielny
 • seminarium
 • weglosmyk
 • fio
 • Do Rzeczy
 • adwokat ewa
 • zthiu
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC