Turnus rehabilitacyjny

Turnus rehabilitacyjny to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

 1. Udział w turnusie rehabilitacyjnym jest raz w roku dofinansowywany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Uprawnienie do dofinansowań posiadają osoby niepełnosprawne (zarówno dzieci jak i osoby dorosłe). O dofinansowanie udziału w turnusie rehabilitacyjnym można ubiegać się w powiatowych centrach pomocy rodzinie lub poprzez pracowników socjalnych obsługujących teren zamieszkania wnioskodawcy.
 2. Do udziału w turnusie rehabilitacyjnym kieruje lekarz. Na wyraźne i uzasadnione zalecenie lekarskie, osobie niepełnosprawnej podczas trwania turnusu przysługuje opiekun, którego pobyt może być dofinansowywany ze środków PFRON.
 3. Wysokość dofinansowania wynosi:
  • dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej - 27% przeciętnego wynagrodzenia,
  • dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 25% przeciętnego wynagrodzenia,
  • dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności - 23% przeciętnego wynagrodzenia,
  • dla niezbędnego opiekuna - 18% przeciętnego wynagrodzenia,
  • dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej - 18% przeciętnego wynagrodzenia.
 4. O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których średni miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony z okresu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, nie przekracza:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia - na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej.
 5. Poprzez średni miesięczny dochód należy rozumieć dochód w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i chorobowego oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób. Poprzez przeciętne wynagrodzenie należy rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
 6. O dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON można ubiegać się również w przypadku, gdy dochód na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym przekracza kwoty kryterium opisanego powyżej, jednak wówczas kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę tego przekroczenia.
 7. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa opiekuna może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowanie uczestnictwa opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.
 8. W sytuacji znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych można obniżyć wysokość dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwot podanych powyżej.
 9. Wyboru organizatora turnusu dokonuje Wnioskodawca. Powiatowe centrum pomocy rodzinie winno udostępniać osobie niepełnosprawnej możliwie szeroki wykaz organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.
 10. O prawie do zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym informujemy w dziale  Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego.


Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • zthiu
 • Non Profit
 • prowincja
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Gość Niedzielny
 • IPS
 • szip
 • ralus
 • oblaci
 • Google
 • izba lekarska
 • renovabis
 • weglosmyk
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Do Rzeczy
 • fio
 • adwokat ewa
 • seminarium
 • NIW
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC