Należy się renta w drodze wyjątku

Ośrodek Poradnictwa SPES zapewnił pomoc prawną ciężko choremu mężczyźnie, pozbawionemu niezbędnych środków utrzymania, któremu ZUS odmówił prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Zespół Ośrodka dokonał skrupulatnej analizy sytuacji życiowej i wykazał, że istnieją szczególne okoliczności dające podstawę do przyznania renty w drodze wyjątku. Sąd Administracyjny w Warszawie uznał argumentację SPES, dzięki czemu ZUS przyznał rentę na stałe. 

W 2013 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił mężczyźnie prawa do renty z tytułu niezdolności pracy. Po dwóch latach samodzielnych starań oraz konsultacji w innych punktach pomocy prawnej, gdzie nie uzyskał adekwatnego wsparcia mieszkaniec Katowic zgłosił się do Ośrodka SPES z prośbą o pomoc w przygotowaniu wniosku o rentę w drodze wyjątku. ZUS wniosek odrzucił z powodu niespełnienia zdaniem urzędników wszystkich warunków - nie udowodnił 5 lat okresów składkowych i nieskładkowych w ostatnim 10-leciu przed złożeniem wniosku o świadczenie. 

Pracownicy Ośrodka sporządzili odwołanie od decyzji ZUS, w którym opisali sytuację życiową i dotychczasowy przebieg zatrudnienia, argumentując szczególne okoliczności w jakich klient się znalazł (m.in. poważne trudności zdrowotne, praca w szczególnych warunkach, brak tylko trzech miesięcy do spełnienia warunku ww. 5 lat) – jednak ZUS ponownie odmówił przyznania świadczenia. 

W związku z powyższym zespół SPES przygotował skargę na decyzję Prezesa ZUS do Sądu Administracyjnego w Warszawie, akcentując przede wszystkim istnienie wyjątkowych okoliczności, które zdecydowanie uniemożliwiły skarżącemu spełnienie warunków otrzymania renty w normalnym trybie. Sąd podzielił tę opinię i orzekł:

W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie Prezes ZUS uchybił obowiązkom procesowym poprzez wybiórcze i mało wnikliwe rozpatrzenie materiału dowodowego w świetle art. 83 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Rozpatrując sprawę ponownie Prezes ZUS uwzględnił uwagi Sądu i wydał decyzję przyznającą rentę w drodze wyjątku na stałe. 

Wyrok w sprawie II SA/Wa 1375/15 z dnia 8  lutego 2016 r. jest publikowany w orzecznictwie  Systemu Informacji Prawnej Legalis wydawnictwa C.H.Beck Sp. z o.o. (Legalis nr 1470910).

Szczegółowy opis sprawy znajduje się na stronie: Programu Pomocy Prawnej.

Ciężko chory człowiek

 

 • Non Profit
 • izba lekarska
 • renovabis
 • szip
 • prowincja
 • Do Rzeczy
 • oblaci
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • weglosmyk
 • ralus
 • adwokat ewa
 • zthiu
 • Google
 • Gość Niedzielny
 • NIW
 • IPS
 • fio
 • seminarium
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC