Menu podstrony Twoje Prawa

Aktualizacja 2005-11-12

Aktualizacja poradnika "Twoje Prawa" (2005-11-12)

Aktualizacja poradnika "Twoje Prawa" z dnia 12.11.2005 uwzględnia w naszej ocenie stan prawny na dzień 30.09.2005 r.

Zakres zmian:

Edukacja

Dodano informacje na temat nowej możliwości przygotowania dziecka niepełnosprawnego do podjęcia obowiązku szkolnego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. wprowadza możliwość wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które ma na celu pobudzanie jego rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Wczesne wspomaganie ma mieć formę indywidualnego programu rozwoju dziecka, opracowanego i realizowanego przez placówki oświatowe, w wymiarze 4-8 godzin miesięcznie.

Programy PFRON

Zmieniono daty składania wniosków:

"Pegaz" - w Module I, obszarach: A, B, C - wnioski o dofinansowanie należy składać w siedzibie Oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla siedziby Wnioskodawcy, w terminie do 15 listopada każdego roku.

"Junior" - wnioski składane są przez powiaty we właściwych terytorialnie Oddziałach terenowych PFRON do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania.

"Student" - wnioski o dofinansowanie nauki należy składać w terminie:

 • od 1 do 28 lutego każdego roku realizacji programu oraz,
 • od 10 września do 10 października każdego roku realizacji programu

"Pitagoras" - wnioski o dofinansowanie należy składać w siedzibie Oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla siedziby wnioskodawcy, w terminie do 15 listopada każdego roku.

Sprzęt rehabilitacyjny

Założono nowy podkatalog “Wózek inwalidzki” w celu łatwiejszego odnalezienie informacji na temat uzyskania pomocy finansowej w zakupie wózka inwalidzkiego i wózka elektrycznego.

Zaburzenia psychiczne a prawo (nowy dział)

Podajemy podstawowe informacje dotyczące przymusowego leczenia osób chorych psychicznie, w tym uzależnionych od alkoholu.

Zadłużenia (nowy dział)

Ponieważ coraz więcej naszych klientów zgłasza nam problem zadłużenia zamieściliśmy podstawowe informacje dotyczące uprawnień wierzyciela, działań komornika oraz odpowiedzialności za długi współmałżonka.

Zasiłki i inne świadczenia

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadziła od 1 września br. następujące zmiany: 

 1. Osoba ucząca się może otrzymać zasiłek rodzinny jeśli wyrok sądu orzekający alimenty na jej rzecz od rodziców został wydany przed osiągnięciem przez nią pełnoletności.
 2. Uściślono sytuacje, gdy zasiłek rodzinny nie przysługuje. I tak, nie przysługuje:
  • na dziecko, gdy: zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej; pozostaje w związku małżeńskim; jest uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
  • osobie uczącej się, gdy: pozostaje w związku małżeńskim, została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie; jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
  • osobie samotnie wychowującej dziecko jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba że: drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
 3. Zmiany w dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Przysługuje:
  • osobie samotnie wychowującej dziecko: matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ: drugi z rodziców dziecka nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany;
  • osobie pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli małżonek jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, jest ubezwłasnowolniony lub przebywa w areszcie albo więzieniu powyżej 3 miesięcy i dziecko nie ma zasądzonych alimentów od tej osoby;
  • osoba ucząca się, której rodzice nie żyją, są nieznani lub powództwo o ustalenie alimentów zostało oddalone, jeżeli wyrok sądu został wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się.Aktualnie otrzymywanie renty lub renty socjalnej nie jest przeszkodą w uzyskaniu dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

   Wprowadzono ograniczenia dotyczące wysokości pobieranego dodatku:

  • 170,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci;
  • w przypadku samotnego wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci;
  • w sytuacji gdy dochód rodziny netto nie przekracza w przeliczeniu na osobę 252 zł lub 291,5 zł (w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności), kwotę dodatku zwiększa się o 50,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 100,00 zł na wszystkie dzieci
 4. Zmiany w dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  • dodatek przysługuje również w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
  • dodatek przysługuje również w związku z zamieszkaniem lub dojazdem do szkły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny, a także obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym szkole ponadgimnazjalnej.
 5. Wprowadzono nowy dodatek - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, w sytuacji, gdy w rodzinie wychowuje się troje lub więcej dzieci. Dodatek przysługuje w wysokości 50,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.
 6. Zlikwidowano dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Osoba otrzymująca dodatek do dnia 31 sierpnia 2005 r. zachowuje do niego prawo, do zakończenia 3-letniego okresu jego pobierania, jeżeli spełnia dotychczasowe warunki.
 7. Zmiany w dodatkach z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.Dodatek może pobierać osoba uprawniona do renty, renty socjalnej lub emerytury. Nie traci się prawa do dodatku jeżeli:
  • dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywa w żłobku albo w przedszkolu z powodów terapeutycznych;
  • dziecko przebywa w zakładzie opieki zdrowotnej, z wyjątkiem zakładów opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych.
 8. O świadczenie pielegnacyjne nie może się już ubiegać opiekun prawny dziecka. Ponadto świadczenie nie przysługuje w przypadku gdy osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do zasiłku stałego oraz gdy osoba wymagająca opieki:
  • pozostaje w związku małżeńskim;
  • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego w tytułu samotnego wychowywania dziecka albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub inne dziecko.Nadal nie można pobierać świadczenia jeżeli osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu. Wprowadzono jednak wyjątek - dotyczy on zakładów opieki zdrowotnej.
 9. Aby móc otrzymywać świadczenia rodzinne w następnym okresie zasiłkowym, osoba mająca ustalone na dany okres zasiłkowy prawo do świadczeń rodzinnych (z wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego) przedkłada w terminie do dnia 15 marca, oświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym. Zmniejszono liczbę podmiotów przyznających i wypłacajacych świadczenia rodzinne. Aktualnie są to:
  • gminy
  • pracodawca jeżeli zatrudnia co najmniej 20 pracowników: zasiłek rodzinny, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz zasiłek pielęgnacyjnyŚwiadczenia rodzinne przysługujące danej rodzinie wypłaca jeden podmiot realizujący te świadczenia.
 10. Dodano informacje dotyczące zaliczki alimentacyjnej wprowadzone ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Zaliczka alimentacyjna jest formą pomocy finansowej państwa dla rodzica samotnie wychowującego dziecko, w sytuacji, gdy są zasądzone alimenty do drugiego rodzica, ale komornik nie może ich wyegzekwować. Może ją otrzymywać dziecko do ukończenia 18 roku życia lub 24 roku życia jeśli kontynuuje naukę, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583,00 zł netto.
 11. Dodano zbiorczą informację dla osób samotnie wychowujących dzieci, tak aby łatwiej im było odnaleźć się w nowych przepisach i ustalić kiedy mają prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków oraz zaliczki alimentacyjnej.

dochód netto na członka rodziny

alimenty

orzeczone, ale nie wyegzekwowane przez komornika lub nie w pełnej wysokości

orzeczone i wypłacone

nieorzeczone, bo:

rodzic nie żyje

ojciec nieznany

powództwo oddalone

nieorzeczone, a drugi rodzic:

jest w areszcie lub w więzieniu ponad 3 miesiące

jest ubezwłasnowolniony

został pozbawiony władzy rodzicielskiej

nieorzeczone

do 504 zł

zaliczka alimentacyjna

zasiłek rodzinny z dodatkami, oprócz z tytułu samotnego wychowywania

zasiłek rodzinny z dodatkami, oprócz z tytułu samotnego wychowywania

zasiłek rodzinny ze wszystkimi dodatkami

zasiłek rodzinny ze wszystkimi dodatkami

do 583 zł

gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne

zaliczka alimentacyjna

zasiłek rodzinny z dodatkami, oprócz z tytułu samotnego wychowywania

zasiłek rodzinny z dodatkami, oprócz z tytułu samotnego wychowywania

zasiłek rodzinny ze wszystkimi dodatkami

zasiłek rodzinny ze wszystkimi dodatkami

od 504 zł

do 583 zł

zaliczka alimentacyjna

do 583 zł

gdy rodzic jest w związku małżeńskim z drugim rodzicem, ale juz złozono pozew o rozwód lub separację

zaliczka alimentacyjna

(przez rok od dnia wejścia w życie ustawy)Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • oblaci
 • seminarium
 • adwokat ewa
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • prowincja
 • IPS
 • Do Rzeczy
 • renovabis
 • weglosmyk
 • Google
 • zthiu
 • NIW
 • ralus
 • Gość Niedzielny
 • izba lekarska
 • szip
 • fio
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Non Profit
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC