Menu podstrony Twoje Prawa

Aktualizacja 2019-01-01

Aktualizacja poradnika Twoje Prawa z dnia 1 stycznia 2019 r. uwzględnia w naszej ocenie obecny stan prawny.

Zakres zmian

Bezpłatna pomoc prawna

Ustawowa nieodpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2019 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każdy, kogo nie stać na poniesienie kosztów odpłatnej porady prawnika. Warunkiem uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest złożenie pisemnego oświadczenia, że otrzymujący darmową poradę nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Świadczenia rodzinne

Świadczenie pielęgnacyjne

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wzrosła kwota świadczenia pielęgnacyjnego przyznawanego rodzicowi (opiekunowi faktycznemu) z tytułu niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia w celu podjęcia opieki nad poważnie niepełnosprawnym dzieckiem. Świadczenie pielęgnacyjne wynosi obecnie 1583 zł, a jego wysokość jest wynikiem przeprowadzonej waloryzacji. Świadczenie jest co roku waloryzowane i będzie rosło o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Obecnie świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. W kolejnym okresie świadczeniowym, który rozpocznie się od 1 października 2019 r. kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostanie podniesione do kwoty 800 zł.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2019 r. zwiększyło się  grono osób uprawnionych do Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje również tym rodzicom, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Zadłużenia i egzekucja komornicza

Co może komornik

Od dnia 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy ustawy o komornikach sądowych. Przepisy te jednoznacznie określają granice egzekucji ze wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną. W tym zakresie jednoznacznie będą mieć odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu pracy, czyli komornik ma prawo zająć świadczenie:

 • na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych -  do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,
 • na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne -  do wysokości połowy wynagrodzenia

a przy potrącaniu sum egzekwowanych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę), przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W praktyce okaże się, czy po 1 stycznia 2019 r. komornicy dokonując zajęcia wynagrodzenia dłużnika z umowy cywilnoprawnej, będą wskazywać podmiotowi powyższe granice zajęcia; jeśli nie – konieczne będzie nadal składanie wniosku o graniczenie egzekucji i wykazywanie komornikowi, że uzyskiwane cyklicznie świadczenie z umowy cywilnoprawnej ma na celu zapewnienie utrzymania albo stanowi jedyne źródło dochodu dłużnika. Pewne jest natomiast, że po wykazaniu tych okoliczności komornik musi zastosować powyższe zasady Kodeksu pracy – w tym respektować kwotę wolną od potrąceń w przypadku egzekucji innych należności niż świadczenia alimentacyjne, co do tej pory nie było regułą. 

Warto wiedzieć, że w zmienionych przepisach doprecyzowano jakie przedmioty w gospodarstwie domowym są wyłączone z egzekucji prowadzonej przez komornika.  Zgodnie z nowym brzmieniem art. 829 Kodeksu postępowania cywilnego nie  podlegają egzekucji

przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników, w szczególności lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia na izbę, chyba że są to przedmioty, których wartość znacznie przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • weglosmyk
 • prowincja
 • ralus
 • IPS
 • NIW
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Do Rzeczy
 • szip
 • oblaci
 • izba lekarska
 • Gość Niedzielny
 • fio
 • renovabis
 • Google
 • seminarium
 • adwokat ewa
 • zthiu
 • Non Profit
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC