Menu podstrony Twoje Prawa

Aktualizacja 2020-04-19

Aktualizacja poradnika Twoje Prawa uwzględnia w naszej ocenie stan prawny na dzień 19 kwietnia 2020 r.

Zakres zmian

Świadczenia rodzinne

Świadczenie pielęgnacyjne

Przeredagowaliśmy dział Świadczenie pielęgnacyjne. Do tej pory na wstępie wśród przesłanek uprawniających do świadczenia cytowaliśmy kryterium momentu powstania niepełnosprawności osoby podlegającej opiece – art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych, który stanowi, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność tej osoby powstała:

 • nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do  ukończenia 25 roku życia

 i w kolejnym dziale wyjaśnialiśmy, że  kryterium to jest niekonstytucyjne i organy ustalające prawo do świadczeń nie powinny go brać pod uwagę.

Obecnie rezygnujemy z cytowania na wstępie tegoż kryterium. Powyższy przepis wprawdzie  wciąż zawarty jest w ustawie, ale nie powinien być stosowany. Wyjaśniamy to  w  dziale Ważne wyroki sądu w sprawach o świadczenie pielęgnacyjne Świadczenie pielęgnacyjne a data powstania niepełnosprawności. Trybunał Konstytucyjny w wyroku  z dnia 21.10.2014 r. sygn.  K 38/13 orzekł, że art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji i zgodnie z utrwaloną od lat linią orzeczniczą sądów administracyjnych, nie jest dopuszczalne oparcie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na tej części przepisu art. 17 ust. 1b ww. ustawy, która została uznana za niezgodną z art. 32 ust. 1 Konstytucji. W Cytujemy najnowsze orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w tym zakresie.

Upadłość konsumencka

W dniu 24 marca 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe, wprowadzająca istotne zmiany w upadłości konsumenckiej. W szczególności, o ile wcześniej sąd oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości, jeśli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa – po zmianie ustawy dłużnicy ci będą mogą ogłosić upadłość. Przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania, przy ustalaniu planu spłaty. W zależności od tej przyczyny, dłużnik będzie spłacał zobowiązania dłużej - od minimum 3 lat do 7 lat - jeżeli doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, bądź  krócej - do 3 lat. Natomiast umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli będzie możliwe tylko wówczas, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Wydłużenie ważności orzeczeń w związku z epidemią COVID-19

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19 przedłużono  ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, kart parkingowych, orzeczeń o niezdolności do pracy oraz wydłużono okres ważności decyzji przyznających świadczenia w związku z niepełnosprawnością lub niezdolnością do pracy.

Orzekanie o niepełnosprawności

Ogólne zasady orzekania o niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, którego ważność:

 • upłynęła od 9 grudnia 2019 roku do dnia 7 marca 2020 roku, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 • upływa po dniu 8 marca 2020 roku, zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Pomoc społeczna

Jak wnioskować o pomoc?

Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej została wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i okres, na który została przyznana pomoc, jest uzależniony terminem ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na okres, na jaki zachowuje ważność orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19.. Zmiana tej decyzji nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego ani jego aktualizacji.

Transport i ulgi w przejazdach

Karta parkingowa

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na zasadach opisanych powyżej,  karty parkingowe  zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Renta z tytułu niezdolności do pracy i renta szkoleniowa

Orzekanie o niezdolności do pracy

Orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, niezdolności do samodzielnej egzystencji, którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.

Na powyższych zasadach zachowują również ważność orzeczenia, których termin ważności upłynął przed dniem 8 marca 2020 roku, jeśli wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres został złożony przed upływem terminu ważności tego orzeczenia i nowe orzeczenie nie zostało wydane przed dniem 8 marca 2020 roku.

Prawo do świadczeń uzależnionych od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji ulega wydłużeniu do końca miesiąca kalendarzowego, w którym upłynie wydłużony termin ważności tego orzeczenia, bez konieczności wydania w tej sprawie decyzji.

Jeżeli w wyniku późniejszego wydania orzeczenia okaże się, że w okresie, w którym nastąpiło wydłużenie prawa do świadczenia, przysługiwało prawo do tego świadczenia w wyższej wysokości, świadczenie przysługuje w odpowiednio podwyższonej wysokości od miesiąca, w którym powstało prawo do jego podwyższenia.

Eksmisja

Pomieszczenia dla osób eksmitowanych i terminy wykonywania eksmisji

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19, wstrzymane zostało wykonanie tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego, czyli w tym okresie komornik nie przeprowadzi eksmisji z lokalu mieszkalnego. Wyjątkiem orzeczenia wydane na podstawie art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, czyli w przypadku orzeczenia nakazu eksmisji sprawcy przemocy w rodzinie.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Do Rzeczy
 • NIW
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • adwokat ewa
 • ralus
 • weglosmyk
 • IPS
 • szip
 • izba lekarska
 • seminarium
 • Non Profit
 • oblaci
 • zthiu
 • Gość Niedzielny
 • renovabis
 • fio
 • Google
 • prowincja
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC