Menu podstrony Twoje Prawa

Aktualizacja 2020-01-01

Aktualizacja poradnika Twoje Prawa z dnia  1 stycznia 2020  roku uwzględnia w naszej ocenie obecny stan prawny.

Zakres zmian

Świadczenia rodzinne

Zasiłek pielęgnacyjny

Od dnia 1 listopada 2019 r. kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi  215,84 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne

Od dnia 1 stycznia 2020 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1830 zł.

W art. 17 ust. 5 pkt 1 a. ustawy o świadczeniach rodzinnych, do świadczeń, których pobieranie ma wykluczać możliwość pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, dodano rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia  26 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1257), sygn. akt: SK 2/17, z dniem 9 stycznia 2020 r.  traci moc  art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim stanowi, że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (przepis ten został uznany za niezgodny z art. 71 ust 1 zdanie drugie w związku z art. 32 ust 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).

Specjalny zasiłek opiekuńczy

W art. 16a ust. 8 pkt 1 a. ustawy o świadczeniach rodzinnych, do świadczeń, których pobieranie ma wykluczać możliwość pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodano rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Upadłość konsumencka

Zmiany w upadłości konsumenckiej od dnia 24 marca 2020 r.

W dniu 24 marca 2020 r. w chodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe, wprowadzająca istotne zmiany w upadłości konsumenckiej. W szczególności, o ile obecnie sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeśli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa – po zmianie ustawy dłużnicy ci będą mogli ogłosić upadłość. Przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania, przy ustalaniu planu spłaty. W zależności od tej przyczyny, dłużnik będzie spłacał zobowiązania dłużej - od minimum 3 lat do 7 lat - jeżeli doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, bądź  krócej - do 3 lat. Natomiast umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli będzie możliwe tylko wówczas, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Podatki i ulgi podatkowe

Korekty w zakresie obowiązujących w roku podatkowym 2019 ulg i zwolnień podatkowych. W szczególności, w roku podatkowym 2019 r. dochód osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika, uprawniający tego podatnika do odliczenia od swojego dochodu wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej, wynosi 13200 zł.  Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji zostało zwolnione od podatku dochodowego.Wpłacam DAR dla-dzieci.org.pl Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

logo NIW

Copyright © SPES 1999 - 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • oblaci
 • Non Profit
 • IPS
 • renovabis
 • NIW
 • zthiu
 • seminarium
 • Gość Niedzielny
 • adwokat ewa
 • prowincja
 • szip
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • fio
 • izba lekarska
 • Google
 • weglosmyk
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Do Rzeczy
 • ralus
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC