Menu podstrony Twoje Prawa

Aktualizacja 2015-01-07

Aktualizacja poradnika „Twoje Prawa” (07.01.2015 r.)

Aktualizacja poradnika Twoje Prawa z dnia 07.01.2015 r. uwzględnia w naszej ocenie stan prawny na dzień 01.01.2015 r.

Zakres zmian

Świadczenie pielęgnacyjne 

Z dniem 1 stycznia 2015 r. zmieniła się kwota świadczenia pielęgnacyjnego przyznawanego rodzicowi (opiekunowi faktycznemu) z tytułu niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia w celu podjęcia opieki nad poważnie niepełnosprawnym dzieckiem. Obecnie wynosi ona  1200 zł.

Od stycznia 2016 r. świadczenie będzie wypłacane w wysokości 1300 zł (co stanowi równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia netto), zaś  od 1 stycznia 2017 roku świadczenie będzie również co roku waloryzowane i będzie rosło o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.

W dziale tym publikujemy również informacje o dwóch wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, w których stwierdził on niezgodność przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych z Konstytucją.

Pierwszy wyrok Trybunału  Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r. sygn.. akt SK 7/11 orzekł, iż  art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym do 13 października 2011 r., w zakresie, w jakim uniemożliwia przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi (opiekunowi faktycznemu), który rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki  nad niepełnosprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy drugi z rodziców (opiekunów faktycznych) ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie, jest niezgodny Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.  W związku z powyższym, Ministerstwo Pracy zapowiada zmianę przepisów, dzięki której świadczenie pielęgnacyjne dostaną zarówno matka, jak i ojciec opiekujący się co najmniej dwójką niepełnosprawnych dzieci.

W drugim wyroku z dnia 21października 2014 r., sygn. akt: K 38/13 Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad dorosłą osobą niepełnosprawną ze względu na moment powstania niepełnosprawności, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji. Skutkiem tego orzeczenia nie jest jednak uchylenie art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych, ani uchylenie decyzji przyznających świadczenia, ani wykreowanie „prawa” do żądania świadczenia dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, jeżeli niepełnosprawność podopiecznych nie powstała w okresie dzieciństwa.   Ustawodawca ma natomiast obowiązek poprawić stan prawny w tym zakresie i przywrócić równe traktowanie opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych .

Informacja o drugim wyroku Trybunału Konstytucyjnego publikowana jest również na stronach działów zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Podatki

W dziale podatki z dniem 1 stycznia 2015 roku opublikowaliśmy następujące zmiany wprowadzone kilkoma ustawami o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

W dziale ulga rodzinna opublikowaliśmy nowe kwoty  odliczeń ulgi rodzinnej na 3, 4 i każde kolejne dziecko obowiązujące już przy rozliczeniu za rok 2014. Zostały one wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rodzina mająca na utrzymaniu trójkę dzieci będzie mogła na trzecie dziecko odliczyć rocznie kwotę 2004,04 zł a rodzina z czwórką i większą ilością dzieci może odliczyć  na czwarte (i każde kolejne) dziecko kwotę w rocznej wysokości 2700 zł. Ponadto rodziny, które z powodu niskich dochodów dotychczas odliczały tylko część ulgi w rozliczeniu za rok 2014, będę mogły wykorzystać pełną jej kwotę. Nowelizacja ustawy z dnia 23 października 2014 r.  wprowadziła przepis, na podstawie których rodziny mające niewysoki dochód i odprowadzające niskie składki uzyskają od urzędu skarbowego różnicę między odprowadzonym podatkiem a kwotą przysługującej rodzinie (z uwagi na ilość dzieci) ulgi rodzinnej.

W dziale zwolnienia od podatku opublikowaliśmy informację dotyczącą poszerzenia wykazu niektórych przychodów zwolnionych od podatku dochodowego o: dodatek energetyczny, otrzymany przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej oraz o wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej osobie uprawnionej i pobierającej świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny. Odliczeń tych będzie można jednak dokonać dopiero w rozliczeniu za rok 2015.

Łączność

Poszerzył się zakres osób zwolnionych z abonamentu rtv o osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna wprowadzony ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Nowelizacja ustawy o opłatach abonamentowych zawierająca tą zmianę weszła w życie we wrześniu 2014 r.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  z dnia 11 grudnia 2014 r. Wprowadziło ono zmiany w zakresie wysokości dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych. Od stycznia 2015 r. wynosi ono  dla osób niepełnosprawnych do 95% kosztów przedsięwzięcia (dotychczas wynosiła do 80% kosztów). Jego limit nie uległ jednakże zwiększeniu i nadal wynosi nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Od stycznia 2015 r. będzie można otrzymać zwiększoną do 95% przedsięwzięcia kwotę dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych (dotychczas można było uzyskać do 80% ). Zmianę tą wprowadziło Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  z dnia 11 grudnia 2014 r.

Dofinansowanie zaopatrzenia

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  z dnia 11 grudnia 2014 r. wprowadzona została zmiana wysokości dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. Od 1 stycznia 2015 r. na jego zakup będzie można uzyskać do 80% kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Upadłość konsumencka

Ustawa o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 29 sierpnia 2014 r. wprowadziła zmiany w zakresie upadłości konsumenckiej.  Przepisy znowelizowanej ustawy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Obecnie z upadłości konsumenckiej będzie mógł skorzystać także taki dłużnik, który ma tylko jednego wierzyciela jak i dłużnik nie posiadający majątku ani na pokrycie kosztów postępowania, ani na jakąkolwiek spłatę wierzycieli; możliwe jest również zawarcie przez dłużnika układu z wierzycielami,   dzięki czemu dłużnik będzie miał szansę zachować prawo własności mieszkania czy domu jednorodzinnego.

Aktywizacja zawodowa Junior

Uchwałą z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie procedur realizacji programu „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych Zarząd PFRON poszerzył zakres adresatów swojego programu do osób wieku do 30 lat posiadających orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (dotychczas adresatami były osoby w wieku do 25 lat lub w przypadku osób, które ukończyły szkołę wyższą - do 27 roku życia posiadające jedno z powyższych orzeczeń lub równoważne)

Lekarz rodzinny i specjaliści

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wprowadzony został wymóg posiadania skierowań do lekarzy okulistów i dermatologów. Część ich obowiązków mają przejąć lekarze rodzinni zgod­nie z kom­pe­ten­cjami i w ramach posia­da­nej wie­dzy. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia taka decyzja zmniejszy kolejki do tych specjalistów

Wyroby medyczne wydawane na zlecenie

Ponieważ rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie zawiera połączony wykaz przedmiotów ortopedycznych jak i środków pomocniczych pod nazwą  wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie również w naszym poradniku utworzyliśmy jeden łączny dział zawierający wspomniany powyżej wykaz.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • adwokat ewa
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • fio
 • zthiu
 • prowincja
 • weglosmyk
 • renovabis
 • IPS
 • Gość Niedzielny
 • ralus
 • Google
 • seminarium
 • izba lekarska
 • Non Profit
 • Do Rzeczy
 • szip
 • oblaci
 • NIW
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC