Menu podstrony Twoje Prawa

Aktualizacja 2013-01-04

Aktualizacja poradnika „Twoje Prawa” (04.01.2013 r.)

Aktualizacja poradnika Twoje Prawa z dnia 04.01.2013 r. uwzględnia w naszej ocenie stan prawny na dzień 01.01.2013 r.

Zakres zmian

Lokale

Dział zadłużenie czynszowe poszerzyliśmy o informacje dotyczące przedawnienia roszczeń z tytułu opłat za mieszkanie. Przedawnienie oznacza, że po upływie określonego przepisami terminu, dłużnik (w tym przypadku zadłużony lokator) ma prawo odmówić zapłaty – podnieść zarzut przedawnienia – a wówczas wierzyciel (w tym przypadku właściciel) nie będzie mógł skutecznie dochodzić w sądzie przedawnionego długu. Termin przedawnienia długów z tytułu zaległości w opłatach za mieszkanie zależy od tego, czy lokator nadal ma tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, czy też go utracił.

Podatki

Od 1 stycznia 2013 zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące tzw. ulgi rodzinnej. Będą one jednak dotyczyły zeznania podatkowego jakie będziemy składać w roku 2014 za rok 2013.

Prawo do skorzystania z ulgi jak i jej wysokość powiązane będą z wysokością dochodów rodziców jak i liczbą wychowywanych dzieci. Oznacza to, iż nie będzie już ona dostępna dla wszystkich podatników.

Z ulgi rodzinnej nie będą mogli skorzystać podatnicy :

 • pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, posiadający w roku podatkowym wyłącznie jedno dziecko, jeżeli łączne dochody małżonków przekroczą kwotę 112.000 zł,
 • niepozostający w związku małżeńskim, ale będący osobami samotnie wychowującymi dziecko, posiadających w roku podatkowym wyłącznie jedno dziecko, jeżeli dochody tego podatnika przekroczą kwotę 112.000 zł,
 • niepozostający w związku małżeńskim, posiadających w roku podatkowym wyłącznie jedno dziecko, jeżeli dochody podatnika przekroczą kwotę 56.000 zł (np. w konkubinacie – limit dochodów przewidziany na każdego konkubenta wynosi połowę ze 112.000. zł, czyli 56.000 zł)

Nie zmieni się natomiast sytuacja osób, które wychowują dwójkę dzieci - i to bez względu na wysokość dochodów i stan cywilny - oraz podatników z jednym dzieckiem, jeśli ich dochody nie przekraczają wskazanych powyżej limitów. Mają oni zachować prawo do zmniejszenia podatku o 1112,04 zł z tytułu wychowywania każdego dziecka.

W przypadku wychowywania więcej niż dwojga dzieci, kwota ulgi ulegnie zwiększeniu na trzecie dziecko o 50%, na czwarte i każde następne o 100% kwoty obecnie obowiązującej bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów.

Świadczenia rodzinne

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące świadczeń opiekuńczych przyznawanych osobom, które rezygnują z pracy by sprawować opiekę nad poważnie niepełnosprawnym członkiem rodziny.

W miejsce dotychczas funkcjonującego świadczenia pielęgnacyjnego wprowadzono dwa świadczenia: świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Spowodowało to zmianę zasad w przyzawaniu świadczenia pielęgnacyjnego.

Przed nowelizacją ustawy, świadczenie to było przyznawane osobom rezygnującym z zatrudnienia w celu podjęcia opieki nad poważnie niepełnosprawnym członkiem rodziny legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bez względu na wiek powstania niepełnosprawności.

Obecnie kryterium do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego jest, prócz jak dotychczas poważnej niepełnosprawności, wiek powstania niepełnosprawności u osoby wymagającej opieki. Świadczenie pielęgnacyjne może być przyznane osobom, które opiekują się poważnie niepełnosprawnym członkiem rodziny, jeżeli niepełnosprawność tej osoby powstała:

 • nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Przy przyznaniu tego świadczenia nie jest brany pod uwagę dochód rodziny.

Do dnia 30 czerwca 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosiło 520 zł, od lipca 2013 r. będzie wypłacane w wysokości 620 zł. Jednakże w okresie od stycznia 2013 do czerwca 2013 będzie wypłacany z urzędu, dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 100 zł, będący kontynuacją rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Specjalny zasiłek opiekuńczy jest przyznawany bez względu na wiek powstania niepełnosprawności u osoby poważnie niepełnosprawnej wymagającej opieki, lecz jest uzależniony od dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki.

Dochód uprawniający do tego świadczenia nie może przekroczyć kwoty 623 zł na osobę w rodzinie. Specjalny zasiłek pielęgnacyjny wynosi 520 zł.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadza również zmiany w zasadach przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Przyznanie zapomogi będzie uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Dotychczas świadczenie to było wypłacane bez względu na dochód. O świadczenie to będą mogły ubiegać się rodziny, których dochód na osobę nie przekroczy kwoty 1922 zł i które spełnią pozostałe, niezmienione warunki do ich uzyskania.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Gość Niedzielny
 • NIW
 • fio
 • adwokat ewa
 • weglosmyk
 • oblaci
 • Google
 • Do Rzeczy
 • Non Profit
 • ralus
 • seminarium
 • zthiu
 • prowincja
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • szip
 • izba lekarska
 • renovabis
 • IPS
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC