Menu podstrony Twoje Prawa

Aktualizacja 2008-12-31

Aktualizacja poradnika "Twoje Prawa" (2008-12-31)

Aktualizacja poradnika "Twoje Prawa" z dnia 31.12.2008 r. uwzględnia w naszej ocenie stan prawny na dzień 2.01.2009 r.

Zakres zmian

Podatki

 1. Wprowadziliśmy informację o nowej, podwyższonej kwocie odliczenia od podatku na każde dziecko małoletnie lub uczące się (lub studiujące) - czyli tzw ulgi prorodzinnej - wynosi ona obecnie 1.173,70 zł.
 2. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z listopada 2008 roku prawo do ulgi prorodzinnej, już za rok podatkowy 2008, przyznała również na dzieci otrzymujące dodatek pielęgnacyjny i rentę socjalną - dotychczas wyłącznie zasiłek pielęgnacyjny - jak również na dzieci uczące się i studiujące poza granicami kraju (dotąd studiujące wyłącznie w kraju).
 3. Z wyprzedzeniem sygnalizujemy, iż począwszy od rozliczenia podatkowego za rok podatkowy 2009, ulga obejmie również większą ilość osób. Dotychczas prawo do niej przysługiwało osobom, które w danym roku podatkowym wychowywały własne lub przysposobione dzieci. Począwszy od rozliczenia za rok 2009 odliczą ją również opiekunowie prawni i rodzice zastępczy. W rozliczeniu za rok 2009 zmienią się ponadto zasady jej rozliczania., bowiem odliczenie będzie przysługiwało za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską. Wreszcie od rozliczenia podatkowego za 2009 rok podatnicy zostaną pozbawieni możliwości skorzystania z prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej za pośrednictwem płatnika. Oznacza to, że osoby zamierzające skorzystać z ulgi będą musiały złożyć samodzielnie zeznanie podatkowe.

Programy pomocowe PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchamia nowy program pomocy osobom niepełnosprawnym pod nazwą Telepraca oraz inne elastyczne formy zatrudniania osób niepełnosprawnych. W ramach programu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego, biurowego, oprogramowania oraz instalacji szerokopasmowego łącza internetowego.

Pomocą oferowaną w ramach programu mogą być objęte osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub uczące się osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym).

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Wchodząca w życie 1 stycznia 2009 r. ustawa zmieniająca ustawę o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych wprowadza zasadę, iż podstawą wymiaru składek za okres, za który świadczeniobiorca nie jest w stanie przedstawić dowodów potwierdzających wysokość zarobków, będzie kwota minimalnego wynagrodzenia w danym okresie. Dotąd w takiej sytuacji ZUS przyjmował, iż wnioskodawca nie miał żadnego dochodu. Każda osoba posiadająca oryginalne świadectwa pracy potwierdzające fakt zatrudnienia, będzie mogła zwrócić się do ZUS o przeliczenie świadczenia.

Transport

Zaktualizowany został dział Transport lotniczy, w którym informujemy o obowiązkach nałożonych na przewoźników oraz organizatorów wycieczek przepisami Rozporządzenia nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą. Część przepisów Rozporządzenia, dotyczących zapobiegania odmowie przewozu ze względu na niesprawność, weszła w życie w lipcu 2007 roku.

Kolejne zmiany, które znalazły odzwierciedlenie w naszej obecnej aktualizacji, dotyczą prawa do specjalnej pomocy w portach lotniczych oraz na pokładzie samolotu. Weszły one w życie w lipcu 2008 roku.

Zasiłki i inne świadczenia - świadczenia z funduszu alimentacyjnego

W październiku 2008 roku utraciła moc obowiązującą ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Zaliczkę alimentacyjną zastąpiły świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacane na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. O świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą ubiegać się osoby uprawnione do alimentów od rodzica, na podstawie wyroku sądu lub na drodze ugody sądowej, jeżeli komornik nie może ich wyegzekwować od dłużnika.

Zasiłki i inne świadczenia - świadczenia rodzinne

Wchodząca w życie 2 stycznia 2009 roku nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadza następujące zmiany:

 1. Zwiększa ilość uprawnionych do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Dotąd dodatek nie przysługiwał, gdy dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu. Dzięki nowelizacji - dla przykładu - rodzice zabierający dziecko z placówki do domu na weekendy, zachowują prawo do dodatku. Obecnie bowiem dodatek nie przysługuje dopiero wówczas, gdy dziecko korzysta z całodobowej opieki placówki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.
 2. Identyczną zmianę, jak omawiana powyżej, nowela wprowadza odnośnie świadczenia pielęgnacyjnego. Dzięki nowelizacji rodzice sprawujący opiekę zabierający dziecko z placówki do domu na dwa dni w tygodniu, zachowują prawo do świadczenia.
 3. Świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało, nie tylko z tytułu opieki na dzieckiem i nie tylko rodzicom lub opiekunowi faktycznemu dziecka. Nowela umożliwia ubieganie się o świadczenie również osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny - to jest krewnym w linii prostej oraz rodzeństwu - w związku z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym lub inną osobą posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 4. Korzystną zmianę w zasadach przyznawania świadczeń rodzinnych wprowadza nowela w przypadku uzyskania kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności, stanowiącego kontynuację poprzedniego. Dotąd ważna była data złożenia wniosku o kontynuację świadczenia. Obecnie świadczenia będą przysługiwały od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba wnioskująca złożyła:

  • wniosek o orzeczenie niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia oraz
  • wniosek o przyznanie świadczenia w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności.
 5. Jeśli osoba uprawniona uzyskała orzeczenie o niepełnosprawności po raz pierwszy, i ubiega się o zasiłek pielęgnacyjny, wówczas świadczenie przysługuje począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek o orzeczenie niepełnosprawności, jednak pod warunkiem, że wniosek o zasiłek pielęgnacyjny zostanie złożony do trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności.


Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • szip
 • renovabis
 • NIW
 • oblaci
 • Google
 • fio
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • prowincja
 • seminarium
 • weglosmyk
 • adwokat ewa
 • zthiu
 • IPS
 • ralus
 • Do Rzeczy
 • izba lekarska
 • Non Profit
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Gość Niedzielny
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC