Menu podstrony Twoje Prawa

Aktualizacja 2014-02-18

Aktualizacja poradnika „Twoje Prawa” (18.02.3014 r.)

Aktualizacja poradnika Twoje Prawa z dnia 18.02.2014 r. uwzględnia w naszej ocenie stan prawny na dzień 31.01.2014 r.

Zakres zmian

Wstęp – zasady ogólne

W dziale w sądzie dodaliśmy kilka ważnych informacji:
•osoby, w sprawie których toczy się już przed sądem postępowanie,  a które z różnych powodów nie stawiły się na rozprawie/posiedzeniu powinny zgłosić się do sądu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty rozprawy by dowiedzieć się co wydarzyło się na rozprawie pod ich nieobecność i podjąć odpowiednie działania prawne;
•osoby, które dopiero dowiedziały się o prowadzonym przeciw nim postępowaniu np. otrzymały nakaz zapłaty bądź wyrok a wcześniej nie otrzymywały żadnej korespondencji w tej sprawie mają tylko 7 dni  od daty dowiedzenia się o tym fakcie na podjęcie odpowiednich działań prawnych (np. na złożenie do sądu sprzeciwu/zarzutów);
•Ważne terminy: nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym bądź nakazowym - termin do złożenia sprzeciwu/zarzutów wynosi 2 tygodnie od doręczenia nakazu zapłaty, wyrok zaoczny - termin do złożenia sprzeciwu wynosi tydzień od doręczenia  wyroku w sprawach dotyczących wykonania prawomocnego wyroku karnego –  w postępowaniu karnym wykonawczym, zażalenie na postanowienie sądu ogłoszone na posiedzeniu należy wnieść w terminie 7 dni od ogłoszenia, a nie od doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

Lokale

Nowelizacja przepisów ustawy Prawo Energetyczne, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 wprowadza możliwość wnioskowania przez osoby pobierające dodatek mieszkaniowy (tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej) o pomocy w postaci  zryczałtowanego dodatku energetycznego .

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. wynosi:

1.    dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,36 zł miesięcznie,

2.    dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł miesięcznie,

3.    dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł miesięcznie.

Orzekanie o niepełnosprawności

Do działu Ogólne zasady orzekania o niepełnosprawności dodaliśmy informację, iż osoby, które otrzymały niekorzystne orzeczenie wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności mogą w odwołaniu do sądu wnosić o powołanie biegłych lekarzy, którzy po badaniu odwołującego się sporządzą opinię o jego stanie zdrowia. Na niekorzystną opinię biegłego przysługuje odwołującemu prawo wniesienia zastrzeżeń w terminie wskazanym przez Sąd.   

Podatki

W rozliczeniu za rok 2013 ulga rodzina nie jest już  dostępna dla wszystkich podatników, jak to miało miejsce w rozliczeniu za rok 2012.  Prawo do skorzystania z ulgi jak i jej wysokość powiązane są z wysokością  dochodów rodziców jak i liczbą wychowywanych dzieci.

Z ulgi rodzinnej nie mogą skorzystać podatnicy posiadający w roku podatkowym tylko jedno dziecko, którzy:  :
•pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, posiadający w roku podatkowym wyłącznie jedno dziecko, jeżeli łączne dochody małżonków przekroczą kwotę 112.000 zł,
•niepozostający w związku małżeńskim, ale będący osobami samotnie wychowującymi dziecko, posiadających w roku podatkowym wyłącznie jedno dziecko, jeżeli dochody tego podatnika przekroczą kwotę 112.000 zł,
•niepozostający w związku małżeńskim, posiadających w roku podatkowym wyłącznie jedno dziecko, jeżeli dochody podatnika przekroczą kwotę 56.000 zł (np. w konkubinacie – limit dochodów przewidziany na każdego konkubenta wynosi połowę ze 112.000. zł, czyli 56.000 zł)

Nie zmieniła się natomiast sytuacja osób, które wychowują dwójkę dzieci - bez względu na wysokość dochodów i stan cywilny - oraz podatników z jednym dzieckiem, jeśli ich dochody nie przekraczają wskazanych powyżej  limitów.  Podatnicy ci mają prawo do zmniejszenia podatku o 1112,04 zł z tytułu wychowywania każdego dziecka.

W przypadku wychowywania więcej niż dwojga dzieci, kwota ulgi ulegnie zwiększeniu na trzecie dziecko o 50%, na czwarte i każde następne o 100% kwoty obecnie obowiązującej bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów- bez względu na wysokość uzyskanych dochodów.

Ulga internetowa w rozliczeniu za rok 2013 również nie będzie dostępna dla wszystkich osób korzystających z Internetu. Przy składaniu rozliczeń za ubiegły rok podatkowy możliwość skorzystania z odliczenia tzw. ulgi internetowej przysługuje bowiem wyłącznie w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych i tylko tym podatnikom, którzy dotychczas nie korzystali z tego odliczenia lub skorzystali z niego po raz pierwszy w rozliczeniu za rok 2012 (wówczas mogą odliczyć  tą ulgę jeszcze jeden raz w rozliczeniu za rok 2013). Kwota ulgi nie uległa zmianie i nadal wynosi 760 zł.

Renta z tytułu niezdolności do pracy i szkoleniowa

Osoby, które nie zgadzają się z orzeczeniem komisji lekarskiej ZUS i wydaną na jego podstawie decyzją i odwołując się do sądu mają prawo wnioskować o powołanie biegłych lekarzy do ustalenia ich zdolności do pracy. Informujemy o tym w dziale  sposób rozpatrywania wniosku i tryb odwoławczy .

Świadczenia rodzinne 

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 5 grudnia 2013 sygn. akt. K 27/13 orzekł, iż art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw jest niezgodny z art. 2 konstytucji.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązująca od 1 stycznia 2013, która wprowadziła podział świadczeń opiekuńczych na świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy spowodowała, iż wiele osób pobierających dotychczas świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, które nie spełniały warunków do otrzymania nowego świadczenia utraciły swoje źródło dochodu z dniem 1 lipca 2013 r.

Sam wyrok Trybunału nie tworzy jednak ani roszczeń o wypłatę utraconych korzyści za okres po 30 czerwca 2013 r., ani nie daje podstaw do ubiegania się o nowe świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na mocy obowiązującej ustawy. Dlatego też obecnie trwają prace rządu nad nową ustawą zmieniającą obowiązującą ustawę o świadczeniach rodzinnych.

Postępowanie spadkowe

Opracowaliśmy nowy dział, w którym omawiamy postępowanie spadkowe oraz możliwości jakie są w nim dostępne by ochronić rodzinę zmarłego od spłacania zadłużenia. Zagadnienia jakie poruszamy w dziale spadki i długi spadkowe to:

1.    Przyjęcie i odrzucenie spadku

2.    Stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku

3.    Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe

4.    Podatek od spadkuWpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • zthiu
 • prowincja
 • Non Profit
 • szip
 • NIW
 • Do Rzeczy
 • ralus
 • renovabis
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • weglosmyk
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • seminarium
 • Gość Niedzielny
 • fio
 • adwokat ewa
 • izba lekarska
 • oblaci
 • Google
 • IPS
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC